Ref fra generalforsamling kreds 6 den 2. marts 2022

Referat af Generalforsamling, valgkreds 6, Fyn, afholdt onsdag den 2. marts 2022 i Ældrecentret Odense.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Økonomi/regnskab
5. indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelsen: formand Hans Illum Hansen modtager genvalg
7. Valg af delegerede til landsforenignens generalforsamling
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Finn Nielsen foreslået. Ingen andre foreslået. Valgt.
    Oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ad 3 omgange december 2021 i politibladet, jan. 2022 i et nyhedsbrev og senest den
    5. februar 2022 på hjemmesiden.

2. Godkendelse af fuldmagter. Ingen fuldmagter.

3. Formandens beretning.
 
Generalforsamlingen sidste år blev afholdt ekstraordinært helt fremme i juni måned, da Corona lagde en hindring for, at holde den ordinært som vedtægterne foreskriver i 1. kvartal.  
 
Det gør så at beretningen kan gøres relativ kort.   
Det kunne den sikkert også alligevel.
Politipensionisternes landsforeningen er jo ikke en forening med et kæmpestort aktivitetsniveau. Men ikke desto mindre vigtig for vores mulighed for at sikre indflydelse på vore tarv og lønreguleringer som pensionister gennem CO 10. 
 
Det er jo hovedformålet, men som tidligere drøftet kunne der måske også være andre muligheder.
Det vender vi tilbage til.  
 
På Landspensionisterne generalforsamling – som også blev afholdt ekstraordinært – af samme grund som vores egen - afgik den tidligere formand Finn Baad
Som ny formand valgtes Mogens Winding. Tidligere formand i Århus politiforening og medlem af forbundets hovedbestyrelse

Noget der I beretningsperioden har fyldt er diskussionen om forbundets tilbud om 2 typer af medlemskab for pensionister  
På deres kongres i foråret blev det som bekendt besluttet, at muligheden for passivt medlemskab med ret til at modtage politibladet, leje sommerhuse med mere, på de hidtil kendte betingelser var en saga blot. 

Der kunne vælges mellem et passiv + medlemskab, som gav flest medlemsfordele til en pris på 200 kr. pr. måned eller……. 

et passivt medlemskab til 422 kr. årligt, som gav ret til stort set de samme medlemsfordele, som vi har været vant til indtil nu. Og som et nyt tiltag en plusapp, som giver rabatter til en lang række forskellige ting 

Der blev orienteret om det her på generalforsamlingen i juni sidste år, hvor man var påbegyndt introduceringen af de nye medlemstiltag.  
Siden har der været informeret om det i div. referater, i politibladet osv.  For til sidst at ende op med forbundets skrivelse til hver enkelt, hvor man kunne tage personlig stilling til om man ville være med, og med hvilken medlemstype man foretrak. 

Hver enkelt har således haft mulighed for at tage stilling. 

Der har under forløbet været bekymring for om alt denne diskussion om typer af medlemsskaber kunne bidrage til tvivl om hvor forhandlingsretten i grunden lå
Landsformanden udsendte i december et nyhedsbrev, med en præcisering af hvad Landsforeningen egentlig er for en størrelse og en præcisering af, at forhandlingsretten ligger i Landspensionistforeningen, hvor den udøves gennem CO 10.  

Problemet med disse nyhedsbreve er desværre bare, at de kun når de medlemmer der er tilmeldt NYHEDSBREV ordningen på Landsforeningens hjemmeside. Og præcis det samme gælder for det valgkredsen selv sender ud.  
Så nu har kassereren i sin mail til indkaldelse af denne her generalforsamling gjort opmærksom på, at det er sidste gang det bliver sendt ud i form af mails til den enkelte.
Det er et kæmpearbejde at lave en postliste på alle de medlemmer, og det viser sig som regel at rigtig mange komme retur, typisk fordi mailadresserne i sådan nogle medlemskartoteker ikke bliver vedligeholdt. Mange står med gamle mailadresser der ikke er blevet rettet  
Man kan fortsat læse det på hjemmesiden, se det i politibladet, hvis man da ellers fortsat modtager det, og vi vil selvfølgelig fortsat benytte enhver lejlighed hvor vi pensionister mødes til at bekendtgøre det.  
Men hvis man vil være helt sikre på at modtage tingene, skal man altså tilmelde sig nyhedsbrevet på Politipensionisternes hjemmeside.  
 
Uanset den enkeltes medlemsforhold til politiforbundet har Politipensionisternes Landsforeningen naturligvis stadig et tæt formelt samarbejde med politiforbundet.  
Det er formaliseret gennem en egentlig nedfældet samarbejdsaftale mellem forbundet og landsforeningen.  
Den aftale er p.t. under revision således man fortsat også fremover sikre et tæt og styrket samarbejde med forbundet.  
Forbundet yder i øvrigt også et økonomisk tilskud til Politipensionisternes Landsforening efter godkendelse i PIDs HB.  
Udkast til den nyreviderede aftale er under behandling. Det forventes der kommer et oplæg til drøftelse på næste HB møde i Landsforeningen som er berammet til den 14. marts. 

Afslutningsvis er der lidt positivt nyt fra landsformanden vedr. næste lønregulering der udløser en samlet stigning på 1,78% fordelt på en generel stigning på 1,19 %, mens reguleringsordningen udløser 0,59%  
 
Tidligere i beretningen omtaltes det, at vi måske også kunne tjene andre formål end de rent aftalemæssige i vores lokalafdeling.  
Vi har tidligere fortalt om, at vi forventede på et tidspunkt at få øget tilskuddene til de lokale foreninger.  Det kommer kassereren nok ind på under økomien.  
Men vi har stadig intentioner om, at disse ekstra midler kunne bruges til lidt mere socialt engagement. Og måske ikke mindst i samarbejde med seniorklubben, der jo allerede i forvejen afvikler disse typer af arrangementer. 
 
Nu har vi fået pengene, så må vi set at få sat handling bag ordene.  

Efter formandens beretning suspenderede dirigenten generalforsamlingen, hvorefter PK  Bjarne Puggaard, tidligere indsatsleder fortalte om togulykken på Storebæltsbroen i 2019 vinklet fra indsatslederens side.

Man optog herefter generalforsamlingen igen.

Formandens beretning godkendt.

4. Økonomi/regnskab. Regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag. Ingen forslag.

6. Valg
a. Formanden Hans Illum Hansen genvalgt.

b. Valg af 5 delegerede inkl. formanden til Landsforeningens generalforsamling.

Stedfortræderen Bente Bossen meddelte ikke at kunne deltage i generalforsamlingen den 7. april 2022.
Hans Illum Hansen som formand deltager. Herudover deltager Finn Nielsen, Kurt Krüth, Preben Illum, Bruno Holtum og som æresmedlem deltager John  Jensen.
Som suppleant Egon Nielsen 

7. Eventuelt

Formanden oplyste, at man fortsat arbejder hen på at kunne deltage i seniorklubbens aktiviteter, men afventer seniorklubbens udmelding ved deres generalforsamling den 16. marts 2022.

Herefter orienterede formanden for Fyns politiforening Per Svanegaard, lidt om Fyns Politi lige nu.

Bente Bossen
referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...