(H) Referat fra hovedbestyrelsesmøder

Referat fra ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 20. april 2023

Referat fra Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 1010 i Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forslag om tilskud til kredsene
4. Forslag til kontingent
5. Eventuelt

Ad pkt. 1 og 2.
Formanden bød velkommen til det ekstraordinære møde forud for generalforsamlingen. Der var afbud fra kreds 12.
Han oplyste, at planen for afviklingen var, at byde velkommer og ”sætte generalforsamlingen”, hvorefter den suspenderes for at forbundssekretær Claus Redder Madsen kan redegøre for de gældende regler for pensionering for polititjenestemænd..
Der planlægges med, at beretningen kan være aflagt senest kl. 1215, hvor der så holdes frokostpause. Frokosten indtages i cafe-området. Frokostpausen bliver max. 1 time. Der serveres eftermiddagskaffe, når det passer i eftermiddagens program.

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 3 og 4.
Formanden omtalte de 2 forslag. Tilskud til kredsene og kontingentet, som ønskes forhøjet til 200,-kr. årligt fra 2024.
Bestyrelsen tilsluttede sig begge forslag. Fra kreds 3 var meldingen, at 1 eller flere af de delegerede ville stemme blankt til kontingentforhøjelsen.

Ad pkt. 5.
Foreningssekretæren oplyste, at der pr. dags dato er 2447 medlemmer i Landsforeningen.
Formanden oplyste, at Landsforening en netop har modtaget et tilskud på 20.000,-kr. fra Politiforbundet.
Generalforsamlingen i 2024 foreslås afholdt torsdag d. 18. april 2024 – samme sted.
Han afsluttede mødet med at ønske alle en god generalforsamling.

Ref. Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 9.marts 2023

Referat fra  Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 9. marts 2023 kl. 1030 i Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

 DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 6. og 7. sept. 2022
4. Generalforsamling den 20. april 2023 i Odense
5. Møde med Politiforbundet den 5. januar 2023, herunder
⦁ Lån og Spar m.v.
6. Møde med forbundsformanden den 24. februar 2023
7. Tilskud fra Politiforbundet
8. Orientering fra formanden, herunder
⦁ Møde i CO10, pensionistgruppen den 14. sep 2022 og 23. jan 2023
⦁ Repræsentantskabsmøde i CO10 den 13. oktober 2022
⦁ Faglige Seniorer, borgerforslag om bedre folkepension
9. Orientering fra næstformanden
10. Status fra hovedkassereren
11. Orientering fra medlemssekretæren
12. Orientering fra kredsene
13. Hjemmesiden
14. Artikler til Politibladet
15. Eventuelt
16. Næste møde

Ad pkt. 1-3.
Formanden bød velkommen til hovedbestyrelsen. Efter de praktiske oplysninger meddelte han, at der var afbud fra kreds 1, kreds 2 og kreds 10 p.g.a. sygdom. Fra kreds 9 mødte Mogens Lylloff som suppleant.

Hovedbestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

HB-referat fra mødet d. 6.-7. sept. 2022 blev godkendt.

Ad pkt. 4.
Hovedbestyrelsen drøftede dagsordenen til generalforsamlingen d. 20. april. Der er tidligere udsendt dagsorden, program, forretningsorden, regnskab, forslag til lovændring i §§ 8 og 15.
Der var enighed om, at Søren D. Sørensen foreslås som dirigent.
Supplerende materiale bliver beretning, deltagerfortegnelse samt blanket til rejsegodtgørelse.
Afregning af rejsegodtgørelse blev drøftet endnu en omgang. Beslutningen er, at der refunderes udgifter til DSB-standard billet. Der kan vælges samkørsel – 2 el. flere i samme bil og alle bliver afregnet efter DSB.s takst for en standard billet. ’
Da regnskabet for 2022 og budgettet for 2023 udviser underskud skal alle udgifter vurderes nøje. Kassereren foreslog, at tilskud til kredsene nedsættes til 40,-kr. pr. medlem (dagsorden pkt. 11) og at vi fastholder kontingentet på 180,-.kr. pr. år.’
Hovedbestyrelsen indstiller begge forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.
De omtalte ændringer til §§ 8 og 15 indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
Til pkt, 13 – valg – er næstformanden og hovedkassereren villige til genvalg.
Da revisor Hans Jensen og revisorsuppleant Erik Reher ikke ønsker at fortsætte, skal der vælges nye. Hovedbestyrelsen forslår, at Kristian Rosborg, kr. 11, vælges som revisor, og Torben Krogh, kreds 11, vælges som suppleant.
Formanden oplyste, at der er inviteret gæster fra det lokale politi, fra Politiforbundet samt vore æresmedlemmer. Da der er ledelseskonference på FYN, kommer der ikke repræsentanter fra politiledelsen. Den lokale foreningsformand, Per Svanegaard inviteres. Fra Politiforbundet har forbundssekretær Claus Redder Madsen givet tilsagn. Forbundsformanden er optaget af andre møder.
Tilmeldingsfristen for delegerede er d. 15. marts medmindre der er indgået en anden aftale.

Ad pkt. 5 og 6.
Formanden omtalte mødet med Politiforbundet d. 5. januar, hvor hovedemnet var Politipensionisternes fortsatte mulighed for at være fordelskunder i Lån & Spar bank. Det blev klart tilkendegivet fra Politiforbundet, at de ikke kunne/ville arbejde for en ændring. Er man ikke længere medlem i Politiforbundet på en af passiv-ordningerne, kan man ikke fortsætte som fordelskunde. Afgørelsen er ikke tilfredsstillende for Politipensionisterne.

Efter en drøftelse tilsluttede hovedbestyrelsen sig indstillingen fra FU, at sagen stilles i bero og at vi afventer udviklingen.

Samarbejdet generelt drøftedes også på mødet. Der fandtes ikke nødvendigt med en særlig arbejdsgruppe. De enkelte emner tages op på de ordinære møder. Næste møde er aftalt til d. 9. oktober. Der er enighed om, at der kan indkaldes til flere møder om nødvendigt.

Formanden og Forbundsformanden afholdt møde i Århus d. 24. februar. Her drøftedes bl.a. samarbejdet omkring OK24. Politiforbundets OK-udvalg afholder møde d. 16. maj og PL deltager i mødet sidst på eftermiddagen.
Medlemsordningerne drøftedes. Der blev henvist til notat fra revisionsfirmaet DELOITTE, at begge kontingenter er fradragsberettiget i Skat. ( Notat udsendes til hovedbestyrelsen.)

Der er i alt 2260 passiv-medlemmer i Politiforbundet. Heraf er de 857 passiv+. Det drøftedes, hvordan der kan hverves nye medlemmer. Det fremgår af Finansloven, at 6981 personer i Politi-og Anklagemyndighed modtager tjenestemandspension hver måned.

Hovedbestyrelsen drøftede samarbejdet med Politiforbundet på baggrund af redegørelserne. Der var enighed om, at arbejde for at det blev præciseret noget mere i samarbejdsaftalen, bl.a. om deltagelsen i nærmere aftalte HB-møder, kongres samt på senkarrierekurserne.
Det drøftedes også, om der skal udarbejdes og udsendes foldere/brochure. Emnerne sættes på dagsordenen til næste HB-møde.

Ad pkt. 7.
Hovedbestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der søges om et årligt tilskud på 20.000 kr. fra Politiforbundet.

Ad pkt. 8.
Formanden orienterede om møderne i CO10.s-pensionistgruppe d. 14. sept. og d. 23. januar 2023.
Aftalekrav til OK24 skal være indgivet til CO10 senest d. 31. august 2023.
Gruppen drøftede endnu engang reguleringsordningen. Der er fortsat stort flertal for at fortsætte reguleringsordningen. Den aktuelle udmøntning pr. 1. april er 0,14 %. Der er således i denne aftaleperiode udmøntet 0,73 %. Der var beregnet en samlet udmøntning på 0,63 i aftaleperioden.
Der blev orienteret om, at reguleringerne af vore pensioner følger de generelle lønstigninger i aftaleperioden medmindre der indgås særlige aftaler, f.eks. via Lønningsrådet.
Gruppen er enige om, at det samlede efterslæb i perioden 2008-2021 på 1,79 % medtages igen som aftalekrav i OK24.

CO10 afholdt repræsentantskabsmøde d. 13. okt. 22, hvor det oplyst, at arbejdet i Lønstrukturkommissionen er sat helt i stå. Begrundelsen er nu arbejdet med OK23 på det private område. Der var i perioden afsat 0,20 % af den samlede pulje til andre formål. Det betyder, at der ikke i denne periode er nogen rest/efterslæb for pensionisterne
Fra dette møde bemærkes især CO10-formandens opfordring til, at vi skal stå sammen og holde sammen under OK24 forhandlingerne.

Formanden oplyste, at der p.t. er ansat 122 konsulenter i politiet – primært pensionerede politipersonale. De ansættes på en HK-lignende overenskomst til en løn på 198,-kr. pr. time og ansættes for 1 år ad gangen.

Faglige Seniorer har udarbejdet et Borgerforslag vedr. forbedring af folkepensionen. Forslaget har samlet over 50.000 underskrifter og skal derfor nu behandles i Folketinget. I dag reguleres folkepensionen på baggrund af prisudviklingen 2 år bagud.

Ad pkt. 9-10 og 11.
Hovedkassereren omtalte det revidere regnskab for 2022 med et underskud på 135.414,- kr. og et budgetteret underskud på 34.000 kr. for 2023. Derfor, var det nødvendigt, at stramme op på reglerne for transportfradrag. Der er fradrag for en DSB-standardbillet. Ved samkørsel afregnes deltagerne på samme måde for enkelt deltager.
Der foreslås nedsættelse af tilskud til kredsene til 40,-kr. pr medlem samt uændret kontingent på 180,.kr. årligt.
Han erindrede om, at ændringer i bankforbindelse/kontonummer skal oplyses til hovedkassereren for udbetaling af tilskud.

Medlemssekretæren oplyste, at der p.t. er 2457 medlemmer.

Ad pkt. 12.
Orienteringen fra kredsene viste, at langt de fleste aktiviteter foregik i de tilsluttede seniorklubber. Det var dog lykkedes for 3 af de fremmødte kredse, at arrangere fælles udflugter.
’Der var et generelt ønske fra kredsene om at forbedre mulighederne for at rekruttere nye medlemmer.
På mødet var der ikke repræsentanter for kreds 1, kreds 2, kreds 10 og kreds 12.

Pkt. 13-14-15 og 16.
Formanden oplyste at der igen har været hackere inde på vores hjemmeside/mail. Sagen er anmeldt til politiet.
Efter samråd med webmasteren foretager vi os ikke mere i sagen.
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

Næstformanden oplyste, at der afleveret en artikel til Politiblad nr. 2/2023 – deadline d. 7. marts. Den vedr. OK23 på det private område samt OK24 og generelle betragtninger om Folkepension.
Næste deadline til blad 3/23 er 15.maj. Det er planen at evaluere generalforsamlingen samt evt. nyt om arbejdet med OK24. Blad 4 har deadline 8. august og her kunne vi bruge et indlæg om at skaffe nye medlemmer samt evt. nyt fra OK24. Deadline til blad 5/23 er 9. oktober. Her forventer vi, at aftalekravene kan oplistet. Deadline for blad 6/23 er d. 15 november, hvor det planlægges at bringe en samlet oversigt over generalforsamlingerne i 2024.

Intet nyt under eventuelt.

Næst møde blev foreslået til torsdag d. 7. september. Da det viste sig, at der er optaget på Mødecentret d. 7. sept. – afholdes HB-.mødet d. 14. sept. på Mødecentret, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. – start kl. 1030.

Referat: Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 6. & 7. september 2022

REFERAT fra Hovedbestyrelsesmøde med ledsager tirsdag og onsdag den 6. og 7. september 2022 på Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 14. marts 2022.
4. Orientering fra formanden, herunder
a. Arbejdsgruppen omkring visioner om fremtiden
b. Ændring af Landsforeningens vedtægter, jfr. drøftelserne omkring Kreds 12
c. Ændring af Landsforeningens vedtægter, jfr. drøftelser omkring hjemmesiden
5. Møde med Politiforbundet den 29. august 2022, herunder
a. Samarbejdsaftalen
b. Visioner for fremtiden
c. Andet
6. CO10 herunder
a. Møde i bestyrelsen i Sammenslutning af Senior/Pensionistf. den 9. maj 2022
b. Møde med sekretariatet den 31. maj 2022
c. Lån og Spar – fordelskundeordning
d. Dagsorden for møde i Sammenslutningen den 14. september 2022.
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10. Orientering fra kredsene
11. Hjemmesiden, herunder
a. Misbrug af Landsforeningen mail-adresse, henvendelse til datatilsynet
b. Forslag til krav om login
12. Artikler til Politibladet
13. Eventuelt
14. Næste møde

Læs mere ...

Ref fra hovedbestyrelsesmøde den 27. sep 2021

Referat Fra Hovedbestyrelsesmøde afholdt mandag d. 27. september 2021 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 Dagsorden:

1.Velkomst og praktiske oplysninger
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 5. august 2021
4. Godkendelse ad referat fra generalforsamlingen d. 19. august 2021
5. Drøftelse af fremtidig samarbejde med Politiforbundet
6. Orientering fra formanden, herunder fra mødet i CO 10, pensionistgruppen
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10.Orienrtering fra kredsene
11.Hjemmesiden
12.Artikler til Politibladet
13.Eventuelt
14.Næste møde

 Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til Jørgen Jensen, nyvalgt kredsformand i kreds 10 samt til Svend Flugt, suppleant fra kreds 4.
Der var afbud fra kreds 12.

Ad pkt. 2. Dagsordenen
Formanden gennemgik den udsendte dagsorden og foreslog, at der blev byttet om på pkt. 5 og pkt. 6, sådan at orienteringen fra mødet i CO 10 blev behandlet først.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3 og pkt. 4.
Referatet fra HB-mødet d. 5. august og fra generalforsamlingen d. 19. august 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 5. Orientering fra mødet i CO10.
Formanden oplyste, at der var afholdt møde i pensionistgruppen d. 22. september. Finn Baad deltog efter aftale. Gruppen konstituerede sig med Marianne Nielsen, som formand og Mogens som næstformand. Det er aftalt, at Finn Baad fratræder, når CO10 afholder ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. nov. 2021.

På mødet drøftedes forhandlingerne om OK21 og resultatet af aftalen. Såvel CO10 som CFU var enig i de beregninger, der var fremlagt og hvoraf det fremgår, at pensionisterne siden 1993 mangler 1,79 % i regulering i forhold, hvad der på CFU.s område er reguleret på lønområdet. Men hverken arbejdsgiveren – her Skatteministeren – eller CFU fik kravet medtaget under de afsluttende forhandlinger.
På mødet var der enig om, at kravet bør fremsættes til aftaleforhandlinger i 2024.

Reguleringsordningen blev igen drøftet. Arbejdsgruppen, der er nedsat under CFU, har ligget stille i Covid-19 lukkeperioden. På mødet blev det besluttet, at søge arbejdsgruppen genstartet snarest muligt med henblik på at få forbedret beregningsmodellen, der ligger til grund for udregningen af reguleringsordningen. Der var stort flertal for at bibeholde reguleringsordningen men meget gerne på en forbedret beregningsform.

Pensionistgruppen i CO10 drøftede oprettelse af en hjemmeside. Her tilbød Finn Baad sin hjælp og gruppen besluttede, at påbegynde arbejde med oprettelse af en hjemmeside. Det medfører en udgift, som skal fordeles blandt medlemsgrupperne.
Gruppen aftalte næste møde til d. 28. februar 2022. CO har repræsentantskabsmøde d. 15. november 2021. Her deltager Pensionistgruppen med 4 repræsentanter.

Hovedbestyrelsen konstaterede under den efterfølgende debat, at hverken hovedforbundene eller ministeren for forhandlingsområdet har foretaget sig noget for at fremme pensionisternes interesse under OK-forhandlingerne 2021.

Ad pkt. 6 (pkt.5) Samarbejdsaftale med politiforbundet.
Formanden oplyste, at der var møde mellem Politiforbundet og vort FU mandag d. 20. september i de nye forbundslokaler på Gl. Kongevej 60. Mødet blev afviklet i en god og venskabelig tone. Enighed om at den nye samarbejdsaftale udarbejdes hurtigst muligt, samt at vi mødes efter behov – dog mindst 2 gange årligt.
Politiforbundet udsender p.t. skrivelser og/eller mail til nuværende pensionister med tilbud om medlemskab som passiv+ -eller som passiv medlem. Det blev nævnt at der skal udsendes ca. 4000 breve og ca. 1000 mails.
De nye medlemsformer omtaler diverse medlemsfordele som er knyttet til de 2 nye medlemsformer. Formanden foreslog, at hovedbestyrelsen gennemgik disse medlemsfordele og evaluerede på hvert enkelt punkt.

Lån & Spar Bank – som fordelskunde er omtalt. Det har som udgangspunkt været vor opfattelse, at alle, der er medlem kan fortsætte som fordelskunde. Han påpegede dog, at vi ikke står anført som selvstændig organisation på Lån & og Spar.s hjemmeside. Det er heller ikke tilfældet for Sammenslutningen, som er medlem i CO10. Det sidste opfatter vi som et teknisk problem fra oprettelsen i 2015-16, da Statspensionisternes Centralforening ( SC) blev nedlagt.
På mødet blev det oplyst, at der f.eks var taget kontakt til Lån & Spar.s afdeling i Nordjylland, hvorfra det blev oplyst, at man ikke havde til hensigt at frasige sig kunder i denne anledning.
Efter en debat besluttede hovedbestyrelsen, at afvente udviklingen på området.

Forbrugsforeningen er nævnt. Formanden påpegede, at det absolut ikke kunne give ikke problemer. Her er det direkte nævnt, at Sammenslutningen af Senior/Politiforeninger i CO10, som Landsforeningen er en del af, er en de tilsluttede organisationer. Der koster i øvrigt 132,-kr. årligt at være medlem i Forbrugsforeningen. Han oplyste samtidig, at medlemskab her også giver adgang til at være fordelskunde i Lån & Spar.

Plus-Kortet er nævnt. Det er rabatmuligheder i et stort antal forretninger landet over. Rabatten afregnes i forbindelse med købet og der skal ikke betales nogen årlig afgift på kortet.
Den mulighed vil vi være udelukket fra, medmindre man vælger et af de nye passiv-medlemskaber.
Under den efterfølgende debat blev det nævnt fra flere, at der fandtes mange andre rabatordninger, f.eks, ved at være medlem hos Ældresagen.

Tjenestemændenes Låneforening hvor pensionister også kan optage lån, men kun indtil man er fyldt 75 – efter vedtægterne. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at der rettes en skriftlig henvendelse til Låneforeningen.
(Låneforeningen v/ direktør Kim Østerbye har efterfølgende pr. mail oplyst, at Politipensionisterne ikke kan optage lån, hvis de ikke er medlem i Politiforbundet. Det gælder alene for nye medlemmer, da nuværende låntagere ikke smides ud af foreningen. Han vil i øvrigt orientere sit forretningsudvalg om denne henvendelse.)

Politiets Sprogforbund er også nævnt blandt medlemsfordelene. Formanden fandt ikke, at der var problemer i at fortsætte i Sprogforbundet, hvis man var medlem ved pensioneringen. Den situation, at man har været udmeldt af Sprogforbundet og gerne ønsker at blive medlem igen undersøges i Sprogforbundet, da man i dag ikke kan blive genoptaget i Sprogforbundet. Orientering herom udsendes senere.

Popermo er omtalt. Hovedbestyrelsen var enig i, at det absolut ikke kan give problemer at fortsætte her, når man i dag er medlem i Popermo. De er for nærværende meget aktive på nettet for at skaffe sig nye medlemmer, der er ansat i ”den offentlige administration”.
Derfor afventes udviklingen på dette område også.

Hovedbestyrelsen drøftede generelt skrivelsen fra Politiforbundet til pensionistmedlemmerne. Der var enighed om, at de nævnte forsikringer ikke var attraktive for nuværende pensionister, der allerede har tegnet nødvendige forsikringer.
Hovedbestyrelsen kan efter en samlet vurdering af de fremlagte medlemstilbud – passiv + til en pris af 200,- kr. pr. måned – og passiv til en pris af 422,-kr. årligt – ikke på nuværende tidspunkt fremkomme med nogen anbefaling til vore medlemmer. Man må selv vurdere, bl.a. ud fra de her anførte oplysninger, hvad man har brug for. Hovedbestyrelsen gør opmærksom, at man skal kontakte Politiforbundet, hvis man ønsker at fortsætte som medlem. Modsat bliver man slettet som medlem, når ansøgningsfristen på 3 mdr. er udløbet.(det undersøges i øjeblikket om hvorvidt det er muligt at genindmelde sig, hvis man ændrer opfattelse.) Ønsker man at bibeholde Politibladet, kræver det som minimum et medlemskab som passiv. Det samme gælder, hvis ønsker at leje en af Politiforbundets ferieboliger.
Et fortsat medlemskab af Politipensionisterne er uafhængig af de nye medlemsformer i Politiforbundet.

Generelt for de nye medlemsformer er holdningen fra hovedbestyrelsen, at giver det problemer for vore medlemmer, skal man rette henvendelse til bestyrelsen og sin kredsformand.

Hovedbestyrelsen drøftede et udkast til en samarbejdsaftale med Politiforbundet. Udkastet indeholder 12 punkter, hvor der er taget udgangspunkt i den eksisterende aftale.
Hovedbestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at forhandle den nye aftale.

Hovedbestyrelsen drøftede udsendelse af information generelt. Det blev herunder besluttet, at FU-referater kun udsendes til HB. Referater fra generalforsamling og HB-møder udsendes til HB og lægges på foreningens hjemmeside.

Ad pkt. 7.
Næstformanden henviste til, at det var aftalt, at næste generalforsamling afvikles torsdag d. 7 april 2022. Hovedbestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen afvikles her i lokalerne, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Ad pkt. 8.
Hovedkassereren oplyste, at generalforsamlingsbeslutningen fra august om at udbetale ekstraordinært tilskud til kredsene dele i 2 lige store dele. Beslutningen er at der udbetales ekstraordinært 20,-kr. pr. medlem for hvert af årene 2020-2021 og 2022. Halvdelen af det samlede tilskud udbetales i starten af november måned i år – og sidste halvdel udbetales i 2022.
Han nævnte vore regler om rejsegodtgørelse og fandt, at de nuværende regler trængte til fornyelse. Han vil derfor udarbejde et forslag til drøftelse på næste HB-møde. Den endelige beslutning ligger hos generalforsamlingen.

Ad pkt. 9.
Foreningsekretæren oplyste at der p.t. er 2580 medlemmer. Det er en nedgang på 6 medlemmer i årets løb.

Ad pkt. 10.
Orienteringen fra kredsene viste, at flere kredse havde aftaler om afvikling af en generalforsamling i indeværende år. Kreds 5 og kreds 8 venter til 2022 og afvikler en ordinær generalforsamling.
I kreds 9 var det et stort problem af finde egnede lokaler. Der kan ikke afvikles mødevirksom på politistationerne i kredsen.

Kreds 10 har som nævnt i indledning netop afholdt generalforsamling og valg ny formand og bestyrelse.
Der var modtaget underretning fra kreds 12 om afvikling af generalforsamlingen. Det var samtidig oplyst, at såvel formand som kasser ikke genopstiller til den ordinære
generalforsamling i 2022, hvor det kan blive meget svært at finde nye emner blandt kredsens 31 medlemmer.

Ad pkt.11. Hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen drøftede hjemmesiden. Der var enighed, at opbygning var tilfredsstillende. Der blev stillet spørgsmål ved om nødvendigheden af at have et medlems-login.
Formanden undersøger mulighederne og drøfter spørgsmålet med webmasteren inden næste HB-møde.

Ad pkt. 12. Artikler til Dansk Politi.
Deadline til næste blad er d. 5. oktober. Det er aftalt, at Arne Holdensen, kreds 7, skriver en artikel. Enighed om at emnet er forhandlingsretten og samarbejdet med Politiforbundet.
Der er deadline til blad nr. 6 d. 16. nov. Det blev aftalt, at næstformanden indsamler oplysninger om generalforsamling i samtlige 12 kreds samt i landsforeningen og opstiller en samlet artikel til bladet.

Ad pkt. 13 og pkt. 14.
Intet til eventuelt – pkt. 13.

Næste møde blev aftalt til mandag d. 14. marts 2022 – samme sted.

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemrejse.

Ref./ Hans Agerbo Jensen, 01.10.21

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.