Hvorfor være medlem af politipensionisterne

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Udbetaling af en ordentlig og reguleret tjenestemandspension sker ikke af sig selv.

Det er derfor vigtigt at du står sammen med andre pensionerede kolleger i beskyttelsen og udviklingen af vores tjenestemandspension. Det gør du ved at være medlem af Politi-pensionisternes Landsforeningen, hvor dine ønsker og krav til pensionerne bliver hørt og forhandlet. Det er nemlig os der har forhandlingsretten til din tjenestemandspension.

Rundt omkring i landet bliver der gjort et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på Landsforeningen og på hvor vigtigt det er, at vi er så mange som muligt. Alligevel er det kun omkring halvdelen af de kollegaer, som går på pension, der melder sig ind i vores forening. Det er ærgerligt fordi det svækker vores stemme de steder, hvor det er godt at gøre vores indflydelse gældende.

Jeg vil derfor opfordre til, at I som er på vej på pension, søger oplysninger om Lands-foreningen, for at melde jer ind hos os når tjenestemandspensionen starter.

Vi vil til gengæld gøre alt for at gøre resten af dit pensionistliv så oplevelsesrigt og løngivende som muligt.

Politipensionisternes Landsforening er en selvstændig upolitisk faglig organisation med forhandlingsret. Faktum er at vi har ret til, gennem CO10 at stille krav til forhøjelse af tjenestemandspensionen, også ud over de generelle stigninger. Og det er faktisk sket senest i 2005, hvor tjenestemandspensionister fik en ekstraordinær regulering på 1 %, fordi det kunne godtgøres, at pensionen var sakket bagud og vi har nye krav på vej til de næste forhandlinger i 2024.

Landsforeningen består af 12 lokale kredse med deres egne lokale bestyrelser, der står for at arrangere eller give tilskud til faglige og sociale sammenkomster til gavn og glæde for medlemmerne og i mange tilfælde medlemmernes ægtefælle/samlever.

I de lokale foreninger er der masser af muligheder for at opretholde tilknytningen til de tidligere kollegaer. Det sker ved interessante arrangementer og udflugter og det sker ved de årlige generalforsamlinger, hvor der er rig mulighed for at genopfriske hyggelige og spændende oplevelser, som vi alle har haft gennem et langt politiliv, både i egen kreds men også på kryds og tværs af kredsgrænser.

Politipensionisternes Landsforening har p.t. ca. 2530 medlemmer og det koster kun 180 kr. årligt at være medlem. Kontingentet er fradragsberettiget.

Indmeldelse sker via Landsforeningens hjemmeside politipensionisterne.dk

Med venlig hilsen

Politipensionisternes Landsforening.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 7. april 2022

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a.Formand ( Mogens Winding villig til genvalg)
b. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg)
c. revisor ( Flügge er på valg)
d. Revisorsuppleant (Leif Christensen er villig til genvalg)

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.10.marts 2022 på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
P.f.v.
Mogens Winding, formand

Program for afvikling af generalforsamlingen d. 7.april 2022.

KL. 10:00 Ankomst og morgenkaffe
KL. 10:30 Velkomst & praktiske oplysninger ved foreningens formand
Generalforsamling jfr. dagsordenen
KL. 12:00 Frokost
KL. 13:00 Generalforsamlingen genoptages jfr. dagsordenen

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.

Skrivelse til Politiforbundet maj 2021

 

Billede1

 

 

 


Emne: Politipensionister som medlemmer.

Kære venner i Politiforbundet.

Efter vort virtuelle møde d. 20. april har vi udsendt et notat til bestyrelsen uden at vi har taget stilling til jeres forslag om nye medlemsformer for pensionister.

Vi har nu modtaget tilbagesvar fra et flertal af vore 12 kredse. Det er meget klar og et gennemgående svar, at man har svært ved at se, hvad vi skal bruge det påtænkte medlemskab til.

Vi har forstået, at Politiforbundet på baggrund af mange henvendelser i de seneste år fra medlemmer, der står foran orlov (tjenestefrihed) en pensionering, at de kommende pensionister ønsker en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet. Det er på den baggrund Politiforbundet arbejder på at få tilrettet vedtægterne, sådan der bliver muligt at optage disse grupper som passive medlemmer.

Politipensionisternes Landsforening kan naturligvis ikke blande sig i Politiforbundets kongres og vi kan ej heller rette eller foreslå ændringer i jeres vedtægter. Men vi håber da meget, at vi kan samarbejde om, hvordan kommende politipensionister i fremtiden kan blive optaget som medlemmer, uden at vi skal til at konkurrere om de nytilkomne pensionister.

De modtagne tilbagesvar fra vor medlemskreds peger på, at pensionister over 70 år ikke har nogen fordel af det påtænkte nye passive medlemskab, bl.a. fordi de omtalte forsikringsordninger, kan tegnes i flere selskaber.

Vi kan derfor foreslå, at Politiforbundet til vedtægtsændringerne på den kommende kongres laver en klar opdeling mellem mulighederne for tjenestefrit-personale og mulighederne for kommende pensionister.

Vi forslår også, at vi afholder et nyt virtuelt møde – eller helst et personligt møde umiddelbart efter jeres kongres, og inden der udsendes materiale med orientering til de kommende pensionister. Vi skal undgå konkurrence om, hvor kommende politipensionister bør være medlemmer.

Med venlig hilsen

Finn Steen Baad Hans Agerbo Jensen
Politipensionisterne

Tilføjet den 11. maj 2021:

"Der søges afholdt endnu et møde med Politiforbundet inden kongressen d. 27. maj."

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)
  

 

 

Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Læs mere ...

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 1. april i Ældrecentret, Odense.

Med venlig hilsen

Politipensionisterne.dk

Finn Steen Baad

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...