Referat fra ordinær generalforsamling, kreds 6, den 6. marts 2024

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING VALGKREDS 6. FYN
R E F E R A T Af ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl. 1100 i Ældrecentret Sct. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C.

Der var 25 fremmødte
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til vores lokale politiforeningsformand Per Svanegaard der var indbudt som gæst og et efterfølgende indlæg.
Han oplyste, at der var afbud fra bestyrelsesmedlem Ole Johannesen der var på ferie.
Ligeledes afbud fra bestyrelsesmedlem og kasserer John Jensen gr. Sygdom. John havde af samme grund valgt at trække sig, hvorfor der var behov for at tilføre et nyt pkt. på dagsorden vedr. valg til bestyrelsen.

1. valg af dirigent
Finn Nielsen valgt.
Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet

2. godkendelse af fuldmagter
Der var ingen fuldmagter

3. formandens beretning

Sidste års generalforsamling
Så er det ved at være et år siden vi mødtes her sidst. Det var den 15. marts.
Så tiden er kommet til, at samle lidt op på det der er sket siden.

Kontingentstigning.
Som sædvanlig følger Landsforeningens generalforsamling kort efter vores egen.
sidste år blev det vedtaget at hæve kontingentet fra 180,- kr. årligt til 200,- kr. årligt.
Forhøjelsen blev vedtaget med baggrund i stigende administrative udgifter og for at kunne fastholde de økonomiske tilskud til valgkredsene.
Kontingentet er stadig fradragsberettiget og næppe af en størrelse der kan afskrække nogen.

Overenskomstforhandlinger

Men lad og starte med det, vi egentlig er sat i verden for.
Nemlig at forsøge at sikre vores pensioner følger bedst muligt med lønstigningerne på det almindelige arbejdsmarked.
Søndag den 11. februar forelå et aftaleresultat for OK 24.
Resultatet blev - som det nu er formidlet gennem nyherne - og ikke mindst gennem det NYHEDSBREV landsformanden udsendte den 16. februar.
Så mon ikke det er kendt af alle.
Jeg gennemgår det dog gerne, hvis nogen ønsker det.
Ellers lad mig i stedet nævne nogle af de fremsatte krav fra organisationernes og ikke mindst vores/ og sammenslutningen i CO 10s side
CFU havde samlet og udvekslet 67 krav med modparten
Generelt set er kravet nr. 1 og 2 vel helt oplagte og altid med.
Nemlig
1. krav om generelle procentuelle lønstigninger der forbedrer reallønnen og
2. En bevarelse af reguleringsordningen, der sikrer en reel parrallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked.
Der er vel ingen grund til at opliste alle kravene her. For de fleste er vel næppe særlig vedkommende for os mere
For vores vedkommende var det mest interessante krav i oplistningen krav nr. 65, som ligger uden for aftaleområdet.
Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK 24, der afsættes til egentlige lønformål
(Altså både generelle lønstigninger, puljer til lokale lønforhandlinger, cheftillæg m.v. )
Et krav fra vor side om efterregulering af et ældre efterslæb, som tidligere er gjort op til 1,79 % netop med baggrund i manglende reguleringer for lønmidler til særlige formål såsom lokalløn og chefløn er ikke særskilt anført. Og kom ikke med
De elementer der udgøres af procentvise stigninger til andre formål 1%, og reststigning på 0,40 %, i alt 1,4 % kommer således ikke os til gode.
Det vil så sige, at vil altså ikke kom igennem med vores krav for så vidt angår den del.
Og det vil sige vi, efter vores opfattelse, igen får et efterslæb med den procentdel.
Man kan hæfte sig ved (måske endog glæde sig over), at størsteparten af aftaleresultatet udmøntes 1. april i år. Nemlig de 5,89

Endelig er der aftalt en mulighed for genforhandling af aftalen slut 2025, såfremt det viser sig, at den offentlige lønudvikling ikke har fulgt udviklingen på det private arbejdsmarked.
Såvel i både positiv som negativ retning.

Og stadig gælder selvfølgelig, at aftaleforliget skal godkendes af begge parter.

Sammenslutningen af senior- og pensionistforeninger i CO 10 har på et senere bestyrelsesmøde udtrykt kritik af at sammenslutningens krav var blevet afvist, og ikke mindst, at CFUs mulighed for at få bragt spørgsmålet op i lønningsrådet ikke blev udnyttet
Sammenslutningen har i brev til CO10 rejst en række spørgsmål om dett forhold ,
Og om hvorfor kravet og opretning af efterslæbet på de 1,79 aldrig kom i spil.
Vi syntes egentlig man havde forberedt os godt til aftaleforhandlingerne. Resultatet er vi selvfølgelig nødt til at tage til efterretning.
Også selv om vi ikke er helt tilfreds med det

Men med baggrund i resultatet har HB, på et møde så sent som i går besluttet at nedsætte et udvalg der skal fremkomme med oplæg til drøftelse i HB.
OK26 udvalget, hvis kommissorium er at udarbejde forslag til de kommende overenskomstforhandlinger OK 26.
Kravene skal være relevante og primært gælde tjenestemandspensionen, og de skal afspejle lønudviklingen i samfundet i forhold til realløn og købekraft.

Medlemstyper/ og medlemsudfordringer

I sidste års beretning var vi rundt om nye medlemstyper af politiforbundet.
Der er næppe grund til at bruge tid på det her i dag. Mon ikke de fleste har vænnet sig til tingenes tilstand som de er.
Og så alligevel bare nogle få ord.
For de der har valgt forbundet helt fra får jo ikke længere politibladet.
Dermed får de heller ikke adviseringerne om generalforsamlingerne, der sædvanligvis er at finde i årets sidste blad nr. 6 i december måned.
Og mange af de medlemmer er nok tillige kolleger i den lidt ældre ende, og som- måske i nogle tilfælde -heller ikke er tilmeldt nyhedsbrevet på landsforeningens hjemmeside.
Det er et problem.
For vi hører jo om, at der er medlemmer der aldrig hører fra os.
HERFRA skal derfor lyde en klar opfordring til medlemmerne, at når man kommer i kontakt med andre pensionerede kolleger der efterlyser nyt fra landsforeningen, så gør dem opmærksom på landsforeningens hjemmeside og særlig nyhedsbrevet, og hvor enkelt det er at blive tilmeldt.

Aktiviteter
Som nævnt indledningsvis går en del af kontingentet tilbage til valgkredsene
Det er selvfølgelig en forudsætning for, at der er lidt at holde generalforsamling for, og hvis vi skal kunne tilbyde et vist aktivitetsniveau.
Ikke fordi jeg mener vi har særlig meget at prale af på aktivitetsfronten

Men en tur til politiskolen og Koldinghus blev det da til sidste år i februar i samarbejde med seniorklubben. En gammel nyhed som jeg også nævnte i sidste års beretning. Men når der nu ikke er så meget at prale af må jeg jo fremhæve det lidt der er.
Desværre holdt vi turen reserveret kun for medlemmer, med det resultat, at vi kun fik 33 med, hvor der faktisk var plads til 60
.
De fleste af vores medlemmer har jo også i årets løb haft mulighed for at hægte sig på seniorklubbens besøg hos letbanen i Odense.

Og det er jo kun fantasien og økonomien der sætter grænser.

Faktisk har vi undersøgt lidt på et foredrag med tidligere PET chef Lars Findsen. Men prisen var i skalaen 20. – 25.000. Så den strandede meget hurtigt der.

Aktuelt venter vi jo som bekendt en tur til Regan Vest den 8. april - også i samarbejde med seniorklubben, hvor indbydelse og program for længst er sendt ud.
dette tilfælde har vi jo indbudt med ledsagere og med 50 personers begrænsning. Så det må selvfølgelig være efter ”først til mølleprincippet”. Der er p.t. tilmeldt 47, så der er stadig 3 pladser tilbage
Men vi vil egentlig gerne mere end det.
Så sidder man og brænder med gode forslag til udflugter eller foredrag eller andet spændende så frem i lyset med det. Så ser vi hvad der ligger inden for mulighedernes grænser, og fortsat gerne i samarbejde med seniorklubben.
Det styrker de økonomiske muligheder, og rammer også en lidt bredere medlemsskare.
Og bare lige for at kaste en tanke op – kunne en tur til politimuseet evt. være en ide at arbejde videre med??

Nyhedsformidling og information
For nu at dvæle lidt omkring aktiviteter.
Landsforeningens aktiviteter handler jo primært også om det fagpolitiske og formidling af aftaleretten
Der er i år 2023 afholdt 2 HB møder og et ekstraordinært op til generalforsamling. Dertil kommer et HB møde så sent som i går. Så det er jo ikke fordi der så mange af slagsen

Men i forhold til i vores lille 3 mands bestyrelse er mødeaktiviteten ikke voldsom og det vælter ikke ud med referater
Og hvad vil jeg så sige med det:
Jo, bare at vi ikke kan bidrage med meget i bestyrelsesreferater, som ikke allerede findes i HB referaterne
DERFOR gå ind og søg viden på hvad der foregår på hjemmesiden.
Der ligger alt den information der er at finde let tilgængelig.
Såvel som det sendes ud på nyhedsbreve når det er aktuelt og skønnes relevant.

Medlemsudvikling
Så sent som på HB mødet i går fik vi seneste opdatering fra vores medlemssekretær
Vedr. medlemsudviklingen. Vi er aktuelt 2437 medlemmer på landsplan.
For Fyns vedkommende ca. 181 medlemmer.
En tilgang på 4 medlemmer sidste år.
Heldigvis ingen dødsfald – i medlemsflokken vel at bemærke
På landsgeneralforsamlingen sidste år den 20 april var vi 2447 medlemmer så det nærmer sig heldigvis det tal igen.
Men i tallene ligger også en erkendelse af, at det står sløjt til med rekrutteringen af nye medlemmer.
Også hos os på Fyn, hvor jeg tænker der nok er gået flere end 4 på pension sidste år.
Og så er der ganske vist lige kommet 3 nye med på den sidste opgørelse.
Problemet har ofte være genstand for debat i HB.
Hvad kan vi gøre for at gøre mere opmærksom på landsforeningen.
Landsformanden har på vegne af foreningen gjort nogle ihærdige initiativer i form af artikler i politibladet og udsendelse af nyhedsbreve m.v.
ikke mindst med det vægtige argument, at det er her forhandlingsretten ligger.

Der har i oktober sidste år været afholdt et møde mellem Landpensionisterne og PID vedr. det generelle samarbejde i øvrigt, og herunder også drøftet nogle muligheder. Bl.a. at man i kredse hvor der afholdes afskedsarrangementer for nye pensionister også indbydes en repræsentant fra den lokale VKR for landspensionisterne, hvor man kunne præsentere de afgående for vores eksistens.
Måske Per Svanegaard senere kan løfte sløret for, hvordan det foregår lokalt her på Fyn, og om det kunne være en mulighed. Eller hvordan vi i øvrigt evt. kunne gøre det bedre her på FYN

Samarbejdet med politiforbundet
I øvrigt lægges der i Landsforeningen meget vægt på at vedligeholde og udbygge et godt samarbejde med politiforbundet bl. a. på møder mellem PID og landsforeningens forhandlingsudvalg
Faktisk ligger der jo også et egentlig samarbejdsaftale papir mellem forbundet og Landspensionisterne, hvor det bl.a. er aftalt at mødes efter behov, men dog mindst 2 gange om året.
Netop omkring rekruttering af nye medlemmer har vi har fremsat et ønske om at deltage med et indlæg på forbundets seniorkurser for at synliggøre landsforeningen mest mulig.
Desværre var det ikke lige en mulighed p.t.at presse et indlæg ind - i forhold til det i forvejen planlagte program.
Men medlemskab af landsforeningen bliver gennem kursets forløb fremhævet.
Ligeledes fremsættes også på landsforeningens kommende generalforsamling forslag til vedtægtsændringer der måske kan bedre situationen, idet forslaget åbner op for indmeldelse af tjenestemænd som er fyldt 63 år, uanset om de er gået på pension eller ikke.

Dirigenten satte beretningen til behandling. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Beretningen godkendt

4. økonomi/regnskab
Formanden fremlagde i kassererens fravær regnskabet
Ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet der blev godkendt.

5. indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg
a. Formand Hans Illum Hansen afgår. Modtager genvalg
Formanden blev genvalgt.

b. (nyt punkt). Valg til bestyrelsen idet kasserer John Jensen afgår.
Bruno Holtum Nielsen foreslået. Valgt for 2 år.

c. Delegerede til Politipensionisternes Landsforeningens generalforsamling
Valgkredsen har med baggrund i 182 medlemmer 5 delegerede,
Bruno Holtum Nielsen, Ole Johannesen, Finn Nielsen, Kurt Krüth og Maybritt Petersen valgt.

7. Eventuelt.
Henning Falden foreslog Stauning Flyvemuseum som potentiel destination for en medlemsudflugt.
Formanden bragte en hilsen til forsamlingen fra tidl. Kasserer John Jensen, og takkede ham i hans fravær for hans engagerede indsats både i valgkredsen og som tidligere formand for landsforeningen.

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.

Der var herefter et indlæg ved Politiforeningsformand Per Svanegaard, der orienterede om hvad der rørte sig såvel lokalt som centralt. Herunder OK24 resultatet og hvordan det blev modtaget i PID og blandt medlemmerne.
Indlægget skabte stor interesse og spørgelyst fra medlemmerne.
Per oplyste han var bekendt med rekrutteringsproblemerne til pensionistforeningen. Der var p.t. ingen ændringer i forhold til personalets afgang på Fyn. Han var åben for, om der evt. kunne skabes en mere formel afgang til pension i samarbejde med politidirektøren, hvor en repræsentant fra vkr. 6 også kunne være til stede.

For referat: Hans Illum Hansen, formand

Dirigent

Finn Nielsen

Ref fra generalforsamling kreds 6 den 2. marts 2022

Referat af Generalforsamling, valgkreds 6, Fyn, afholdt onsdag den 2. marts 2022 i Ældrecentret Odense.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Økonomi/regnskab
5. indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelsen: formand Hans Illum Hansen modtager genvalg
7. Valg af delegerede til landsforenignens generalforsamling
8. Eventuelt

Læs mere ...

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...