Hvorfor være medlem af politipensionisterne

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Udbetaling af en ordentlig og reguleret tjenestemandspension sker ikke af sig selv.

Det er derfor vigtigt at du står sammen med andre pensionerede kolleger i beskyttelsen og udviklingen af vores tjenestemandspension. Det gør du ved at være medlem af Politi-pensionisternes Landsforeningen, hvor dine ønsker og krav til pensionerne bliver hørt og forhandlet. Det er nemlig os der har forhandlingsretten til din tjenestemandspension.

Rundt omkring i landet bliver der gjort et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på Landsforeningen og på hvor vigtigt det er, at vi er så mange som muligt. Alligevel er det kun omkring halvdelen af de kollegaer, som går på pension, der melder sig ind i vores forening. Det er ærgerligt fordi det svækker vores stemme de steder, hvor det er godt at gøre vores indflydelse gældende.

Jeg vil derfor opfordre til, at I som er på vej på pension, søger oplysninger om Lands-foreningen, for at melde jer ind hos os når tjenestemandspensionen starter.

Vi vil til gengæld gøre alt for at gøre resten af dit pensionistliv så oplevelsesrigt og løngivende som muligt.

Politipensionisternes Landsforening er en selvstændig upolitisk faglig organisation med forhandlingsret. Faktum er at vi har ret til, gennem CO10 at stille krav til forhøjelse af tjenestemandspensionen, også ud over de generelle stigninger. Og det er faktisk sket senest i 2005, hvor tjenestemandspensionister fik en ekstraordinær regulering på 1 %, fordi det kunne godtgøres, at pensionen var sakket bagud og vi har nye krav på vej til de næste forhandlinger i 2024.

Landsforeningen består af 12 lokale kredse med deres egne lokale bestyrelser, der står for at arrangere eller give tilskud til faglige og sociale sammenkomster til gavn og glæde for medlemmerne og i mange tilfælde medlemmernes ægtefælle/samlever.

I de lokale foreninger er der masser af muligheder for at opretholde tilknytningen til de tidligere kollegaer. Det sker ved interessante arrangementer og udflugter og det sker ved de årlige generalforsamlinger, hvor der er rig mulighed for at genopfriske hyggelige og spændende oplevelser, som vi alle har haft gennem et langt politiliv, både i egen kreds men også på kryds og tværs af kredsgrænser.

Politipensionisternes Landsforening har p.t. ca. 2530 medlemmer og det koster kun 180 kr. årligt at være medlem. Fra 2024: 200,- kr/årligt. Kontingentet er fradragsberettiget.

Indmeldelse sker via Landsforeningens hjemmeside politipensionisterne.dk

Med venlig hilsen

Politipensionisternes Landsforening.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 7. april 2022

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a.Formand ( Mogens Winding villig til genvalg)
b. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg)
c. revisor ( Flügge er på valg)
d. Revisorsuppleant (Leif Christensen er villig til genvalg)

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.10.marts 2022 på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
P.f.v.
Mogens Winding, formand

Program for afvikling af generalforsamlingen d. 7.april 2022.

KL. 10:00 Ankomst og morgenkaffe
KL. 10:30 Velkomst & praktiske oplysninger ved foreningens formand
Generalforsamling jfr. dagsordenen
KL. 12:00 Frokost
KL. 13:00 Generalforsamlingen genoptages jfr. dagsordenen

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.

Skrivelse til Politiforbundet maj 2021

 

Billede1

 

 

 


Emne: Politipensionister som medlemmer.

Kære venner i Politiforbundet.

Efter vort virtuelle møde d. 20. april har vi udsendt et notat til bestyrelsen uden at vi har taget stilling til jeres forslag om nye medlemsformer for pensionister.

Vi har nu modtaget tilbagesvar fra et flertal af vore 12 kredse. Det er meget klar og et gennemgående svar, at man har svært ved at se, hvad vi skal bruge det påtænkte medlemskab til.

Vi har forstået, at Politiforbundet på baggrund af mange henvendelser i de seneste år fra medlemmer, der står foran orlov (tjenestefrihed) en pensionering, at de kommende pensionister ønsker en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet. Det er på den baggrund Politiforbundet arbejder på at få tilrettet vedtægterne, sådan der bliver muligt at optage disse grupper som passive medlemmer.

Politipensionisternes Landsforening kan naturligvis ikke blande sig i Politiforbundets kongres og vi kan ej heller rette eller foreslå ændringer i jeres vedtægter. Men vi håber da meget, at vi kan samarbejde om, hvordan kommende politipensionister i fremtiden kan blive optaget som medlemmer, uden at vi skal til at konkurrere om de nytilkomne pensionister.

De modtagne tilbagesvar fra vor medlemskreds peger på, at pensionister over 70 år ikke har nogen fordel af det påtænkte nye passive medlemskab, bl.a. fordi de omtalte forsikringsordninger, kan tegnes i flere selskaber.

Vi kan derfor foreslå, at Politiforbundet til vedtægtsændringerne på den kommende kongres laver en klar opdeling mellem mulighederne for tjenestefrit-personale og mulighederne for kommende pensionister.

Vi forslår også, at vi afholder et nyt virtuelt møde – eller helst et personligt møde umiddelbart efter jeres kongres, og inden der udsendes materiale med orientering til de kommende pensionister. Vi skal undgå konkurrence om, hvor kommende politipensionister bør være medlemmer.

Med venlig hilsen

Finn Steen Baad Hans Agerbo Jensen
Politipensionisterne

Tilføjet den 11. maj 2021:

"Der søges afholdt endnu et møde med Politiforbundet inden kongressen d. 27. maj."

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)
  

 

 

Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Læs mere ...

Vedtægter For Politipensionisternes Landsforening 2024

Foreningen er stiftet på en generalforsamling i Fredericia, den 21. april 1994

18.april 2024:


§ 1: Navn og Hjemsted
Foreningens navn er POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.
Dens hjemsted er formandens bopæl

§ 2: FORMÅL

Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning, der blandt andet har til formål:

1. at fastholde et nært tilhørsforhold til andre faglige organisationer
2. at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistorganisationer.
3. at udøve forhandlingsret over for pensionerede medlemmer i pensionsspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget centralorganisation.
4. at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi samt på Landsforeningens hjemmeside og i Nyhedsbreve.
5. at understøtte det landsdækkende net af kredsforeninger, for at opretholde kollegialt sammenhold og ved afholdelse af faglige møder og sociale sammenkomster.

MEDLEMMER
§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages pensionerede tjenestemænd fra politiet og deres ægtefælle/samlever ved direkte indmeldelse i Landsforeningen med heraf følgende tilknytning til en kredsforening, jfr. dog § 8, stk. 2. Stk. 2: Det samme gælder for tjenestemænd i politiet, som ved udgangen af et kalenderår, er fyldt 63 år, uanset de er gået på pension eller ikke, jfr. dog Tjenestemandslovens § 45 og § 49 om aftale- og forhandlingsret.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævnes på den ordinære generalforsamling.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men nyder ellers ingen privilegier i foreningen.
Forslagets vedtagelse kræver 2/3 tilslutning på generalforsamlingen, og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5: UDMELDELSE
Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse af kredsforeninger samt af seniorklubber/pensionistforeninger sker i henhold til deres vedtægter og registreres ved gensidig underretning.

§ 6: EKSKLUSION AF MEDLEMMER
Eksklusion af medlemmer, der ikke vil efterleve denne vedtægt eller som har økonomiske mellemværender med andre faglige organisationer kan kun finde sted med generalforsamlingens samtykke.

§ 7: KONTINGENT
Kontingent til Politipensionisternes Landsforening fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Kontingentet til Landsforeningen betales helårligt forud og skal være foreningen i hænde senest d. 15. januar.
Er kontingentet ikke efter en skriftlig påmindelse modtaget senest med udgangen af februar måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel og kredsforeningen underrettes.

§ 8: KREDSFORENINGERNE
Politipensionisternes Landsforening danner kredsforeninger i overensstemmelse med den for Danmark til enhver tid gældende politikredsinddeling.
Kredsforeninger etableres i nært samarbejde med medlemmerne og de stedlige tillidsrepræsentanter fra Politiforbundet, med det formål at sikre tilknytningen og koordinationen til Politiforbundet.
Kredsforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter kontingent m.v.
Stk. 2:
Kan en kredsforening ikke dannes eller nedlægges en kredsforening, tilknyttes medlemmer i den pågældende kreds midlertidigt Politipensionisternes Landsforenings centrale organisation, med de samme vedtægtsmæssige rettigheder og pligter, som øvrige medlemmer, jfr. §§ 9 og 10.

§ 9: OPGAVER
Kredsforeningerne har blandt andet til opgave: 1. at opsøge og inddrage så mange medlemmer og deres ægtefæller/samlever som muligt i det kollegiale samvær i foreningen. 2. at hjælpe og vejlede medlemmerne i økonomiske og sociale spørgsmål. 3. at arrangere møder, udflugter, sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrkelse af sammenholdet 4. at være bindeled mellem medlemmerne og Landsforeningen 5. at vælge delegerede til Landsforeningens generalforsamlinger 6. at søge samarbejde med andre kredsforeninger under Landsforeningen og eventuelt med andre seniorklubber/pensionistforeninger med tilknytning til politiets organisation.

§ 10: KREDSMØDERNE
Kredsmøder, der indeholder valg, skal annonceres på Landsforeningens hjemmeside /Dansk Politi.
Indkaldelse til kredsmøder sker efter kredsforeningens vedtægter.
Den til enhver tid siddende kredsformand eller dennes suppleant indtræder i hovedbestyrelsen.
Endvidere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i kredsen.
Kredsmødets afholdelse skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Valg til bestyrelsen
4. Valg af delegerede
5. Eventuelt
Kredsmøderne kan afholdes på skift i kredsens seniorklubber/pensionistforeninger.
Meddelelse om valg af delegerede til generalforsamlingen samt oplysning om navn, adresse og kreds skal være landsforeningen i hænde senest d. 15. marts.
Valgte delegerede kan afgive fuldmagt til en anden delegeret fra samme kreds.

§ 11, stk.1: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i april måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved annoncering i Dansk Politi. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a. Fastsættelse af kontingent til Politipensionisternes Landsforening
7b. Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
1. Valg:
a) formanden vælges på lige år for en 2 år periode
b) næstformand/sekretær, vælges på ulige år for en 2-årig periode
c) hovedkasserer, vælges på ulige år for en 2-årig periode
d) medlemssekretær, vælges på lige år for en 2-årig periode
e) 2 revisorer vælges for en 2- årig periode og afgår på skift
f) 2 revisorsuppleanter vælges for en 2-årig periode og afgår på skift.
10) Eventuelt.
Ethvert medlem er berettiget til at deltage og tage ordet på en generalforsamling, men kun de delegerede har stemmeret og er valgbare. Den siddende bestyrelse sidestilles med delegerede.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være landsforeningen i hænde senest 4 uger før dens afholdelse.
Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra hovedbestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes i almindelighed ved simpelt flertal.
Ved forfald kan et medlem lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, der skal være dateret og ikke
mere end 2 uger gammel. Ingen kan anvende mere end 1 fuldmagt.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 5 delegerede stiller forslag herom.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslaget.

§ 11, stk.2: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen begærer det, eller når mindst 1/10 af medlemmerne, eller 3 kredsforeninger skriftligt til formanden indsender begæring herom og fremsender de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden 2 måneder fra begæringen er modtaget. Varsles på Politipensionisternes hjemmeside og kredsformændene underrettes om indkaldelsen.
Rejseudgifter samt eventuelle udgifter til ophold mv. afholdes af landsforeningen efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12: Hovedbestyrelsen
Politipensionisternes Landsforening ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, der samtidig fungerer som sekretær, hovedkasserer, en medlemssekretær samt en repræsentant fra hver af foreningens kredse.
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hvervet.
Hvis hovedkassereren eller næstformanden må fratræde, overtages hvervet af et hovedbestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 2.
Vælges en kredsformand på generalforsamlingen til formand, næstformand/sekretær, hoved-
kasserer, medlemssekretær, indtræder kredsformandens suppleant i hovedbestyrelsen, jfr. § 10.
Stk. 3.
Der afholdes som minimum 2 hovedbestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.
§ 13: Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand/sekretær, hovedkasserer, medlemssekretær samt en kredsformand udpeget af hovedbestyrelsen, forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.
Indkaldelse til forretningsudvalget sker efter behov.
§ 14: Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet er underlagt bestyrelsens tilsyn og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger.
Hovedkassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter de af hovedbestyrelsen og revisorernes fastlagte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag. Hovedkassereren godkender og attesterer samtlige bilag.
Underskriftberettiget: Formanden, næstformanden og hovedkassereren tegner to i forening landsforeningen ved alle økonomiske beslutninger.

§ 15: Hjemmesiden
Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside har til formål, at formidle nyheder, meddelelser og diverse relevante referater fra møde- og aktivitetsvirksomhed i Landsforeningen og Landsforeningens lokalkredse.
Andre politirelevante interesseorganisationer, hvis formål ikke strider mod Landsforeningens etik og moral, kan efter ansøgning og efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen, benytte Landsforeningens hjemmeside til lignende formål.

§ 16: Foreningens opløsning.
Opløsning kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om afvikling af foreningens aktiver.

§ 17: Samarbejdsaftale.

I forbindelse med oprettelsen af Politipensionisternes Landsforening er der indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Der henvises til aftalens ordlyd på foreningens hjemmeside.
Aftalen revideres løbende.

Den nuværende ordlyd er vedtaget på generalforsamlingen i Odense d. 18. april 2024

 

Hent vedtægterne som pdf fil her
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
Mogens Winding, Formand Søren D. Sørensen, dirigent

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 1. april i Ældrecentret, Odense.

Med venlig hilsen

Politipensionisterne.dk

Finn Steen Baad

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...