Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 7. april 2022

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a.Formand ( Mogens Winding villig til genvalg)
b. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg)
c. revisor ( Flügge er på valg)
d. Revisorsuppleant (Leif Christensen er villig til genvalg)

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.10.marts 2022 på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
P.f.v.
Mogens Winding, formand

Program for afvikling af generalforsamlingen d. 7.april 2022.

KL. 10:00 Ankomst og morgenkaffe
KL. 10:30 Velkomst & praktiske oplysninger ved foreningens formand
Generalforsamling jfr. dagsordenen
KL. 12:00 Frokost
KL. 13:00 Generalforsamlingen genoptages jfr. dagsordenen

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.

Nyhedsbrev 8.dec 2021, Mogens Winding, Formand

Dato: 8. december 2021

NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig faglig organisation der har forhandlingsret i pensionsspørgsmål, og som varetager pensionerede kontoransatte- og politiansatte tjenestemænds faglige, økonomiske og sociale interesser.

Det er vigtigt, at holde sig dette for øje som følge af et bemærkelsesværdigt år 2021, hvor bl.a. ændringer i Landsforeningens medlemmers tilhørsforhold til Politiforbundet har givet anledning til en del drøftelser ude i Landsforeningens lokale kredse.

Det er vigtigt at fastslå, at Politipensionisternes Landsforenings forhandlingsret er lovbestemt i Tjenestemandslovens § 49 og udmøntet i Bkg. om Hovedaftalen af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten samt at fastslå, at denne forhandlingsret gælder både for de, som er medlem af Landsforeningen som de der er medlem af Politiforbundet eller som er medlem af begge organisationer samtidig.
Forhandlingsretten udøves gennem CO10, hvor Landsforeningen er repræsenteret som medlem af organisationen ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10.” Sammenslutningen i CO10 har henved 6500 medlemmer som alle er pensionerede tjenestemænd med tidligere ansættelse i staten. Sammenslutningen er repræsenteret i CO10,s hovedbestyrelse og har 4 pladser (=4 stemmer) ved CO10,s repræsentantskabsmøder.
Politipensionisternes Landsforening har i øjeblikket 2570 medlemmer, men der er et potentiale på henved 5000 medlemmer, som vil være et medlemsgrundlag, der vil styrke Landsforeningens gennemslagskraft.
Det er derfor vigtigt, at Landsforeningen tæller så mange medlemmer som muligt.

Vi har bl.a. derfor valgt at lægge op til et tættere og mere styrket samarbejde med Politiforbundet, da det er vor opfattelse at et sådant styrket samarbejde om bl.a. medlemspleje vil skabe et større medlemsgrundlag og større mulighed for at udøve vores ret.
For at styrke dette samarbejde er Landsforeningens og Politiforbundets ledelser netop blevet enige om et udkast til en ny samarbejdsaftale, der i øjeblikket vurderes i organisationernes Hovedbestyrelser. Det forventes, at en aftale kan underskrives af parterne i marts måned 2022.

Politiforbundets kongresbeslutning om ændrede medlemsformer for pensionerede kontor- og politiansatte, har ligeledes været genstand for intens drøftelse parterne imellem, og det har givet anledning til mange drøftelser og skabt nogen forvirring i Landsforeningens medlemskreds.
Landsforeningens Hovedbestyrelse har ligeledes drøftet ændringer og vejet for og imod et fortsat medlemskab af Politiforbundet.

Der er åbenlyse fordele ved at tilmelde sig Politiforbundets ordninger, og der er åbenlyse fordele ved at være medlem af Landsforeningen, set i relation til Landsforeningens varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske og ikke mindst sociale interesser, herunder ikke mindst udøvelse af den før omtalte forhandlingsret.
Man bør derfor overveje om hvorvidt det kan være en samlet fordel, at være medlem af begge organisationer.
Dette kan efter min opfattelse styrke såvel Politipensionisternes Landsforening som Politiforbundet til gavn for de målsætninger, der fremgår af organisationernes formålsparagraffer.
Hindringen og bekymringen for, at dette bliver virkeligheden, kan være de nye kontingentsatser for medlemskab af Politiforbundet, men også her arbejder Landsforeningen på, at finde frem til en ordning, der vil gavne begge organisationer, forhåbentlig i enighed med Politiforbundet.
Der er således udfærdiget en ”visionsskrivelse”, der bl.a. arbejder med Landsforeningens inddragelse i Politiforbundet Lov, fælles kontingent, kongresdeltagelse og ændrede optagelsesformer som medlemmer. Denne ”visionsskrivelse” er godkendt af Landsforeningens FU og ligger i øjeblikket til vurdering i Landsforeningens Hovedbestyrelse.
Det er forventningen, at der vil komme større klarhed over situationen i foråret 2022.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af dette besluttet, at anbefale medlemmerne, selv at træffe beslutningen om eventuel indmeldelse i Politiforbundet, ud fra den information, der er givet, dels i diverse referater, dels i skrivelsen fra Politiforbundet og dels i indholdet af herværende nyhedsbrev.
Skæringsdatoen for indmeldelse er den 31. december 2021. Indmeldelse sker via Politiforbundets hjemmeside under punktet ”indmeldelse/pensionist”.
Hvis man ikke inden denne dato har meldt sig ind, vil man blive slettet af Politiforbundets medlemsregister.
I erkendelse af, at det kan være en svær beslutning for Landsforeningens medlemmer har vi fra Politiforbundet fået garanti for, at man til enhver tid efterfølgende vil kunne melde sig ind i Politiforbundet igen.

Året rinder mod enden og til slut vil jeg med alt taget i betragtning
ØNSKE ALLE MEDLEMMER OG JERES FAMILIER EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE (OG FORHÅNBENTLIG CORONAFRIT) NYTÅR.

De bedste hilsner

Mogens Winding
Formand.

Hent Nyhedsbrevet som pdf fil her

Skrivelse til Politiforbundet maj 2021

 

Billede1

 

 

 


Emne: Politipensionister som medlemmer.

Kære venner i Politiforbundet.

Efter vort virtuelle møde d. 20. april har vi udsendt et notat til bestyrelsen uden at vi har taget stilling til jeres forslag om nye medlemsformer for pensionister.

Vi har nu modtaget tilbagesvar fra et flertal af vore 12 kredse. Det er meget klar og et gennemgående svar, at man har svært ved at se, hvad vi skal bruge det påtænkte medlemskab til.

Vi har forstået, at Politiforbundet på baggrund af mange henvendelser i de seneste år fra medlemmer, der står foran orlov (tjenestefrihed) en pensionering, at de kommende pensionister ønsker en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet. Det er på den baggrund Politiforbundet arbejder på at få tilrettet vedtægterne, sådan der bliver muligt at optage disse grupper som passive medlemmer.

Politipensionisternes Landsforening kan naturligvis ikke blande sig i Politiforbundets kongres og vi kan ej heller rette eller foreslå ændringer i jeres vedtægter. Men vi håber da meget, at vi kan samarbejde om, hvordan kommende politipensionister i fremtiden kan blive optaget som medlemmer, uden at vi skal til at konkurrere om de nytilkomne pensionister.

De modtagne tilbagesvar fra vor medlemskreds peger på, at pensionister over 70 år ikke har nogen fordel af det påtænkte nye passive medlemskab, bl.a. fordi de omtalte forsikringsordninger, kan tegnes i flere selskaber.

Vi kan derfor foreslå, at Politiforbundet til vedtægtsændringerne på den kommende kongres laver en klar opdeling mellem mulighederne for tjenestefrit-personale og mulighederne for kommende pensionister.

Vi forslår også, at vi afholder et nyt virtuelt møde – eller helst et personligt møde umiddelbart efter jeres kongres, og inden der udsendes materiale med orientering til de kommende pensionister. Vi skal undgå konkurrence om, hvor kommende politipensionister bør være medlemmer.

Med venlig hilsen

Finn Steen Baad Hans Agerbo Jensen
Politipensionisterne

Tilføjet den 11. maj 2021:

"Der søges afholdt endnu et møde med Politiforbundet inden kongressen d. 27. maj."

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)
  

 

 

Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Læs mere ...

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 1. april i Ældrecentret, Odense.

Med venlig hilsen

Politipensionisterne.dk

Finn Steen Baad

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...