• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Vedtægter

Artikelindeks

Vedtægter

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

1: NAVN og HJEMSTED.
Foreningens navn er Politipensionisternes Landsforening
Dens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2: FORMÅL.
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.
Foreningen har blandt andet til formål:
1) at fastholde et nært tilhørsforhold til faglige organisationer,
2) at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger,
3) at udøve forhandlingsret over for medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation,
4) at virke for en ensrettet optræden fra de tilsluttede klubbers side,
5) at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblad samt evt. ved udgivelse af et medlemsblad for politipensionister.
6) at søge etableret et landsdækkende net af pensionistforeninger/klubber til opretholdelse og fremme af et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.

MEDLEMMER.

§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER.
Pensionerede medlemmer og deres ægtefæller/registrerede partnere er berettiget til optagelse i foreningen gennem en lokalforening/klub eller ved direkte indmeldelse i landsforeningen.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER.
Æresmedlemmer udnævnes på den ordinære generalforsamling og er fritaget for kontingent.
Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer.
Motiverede forslag indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstillingen sendes til høring hos hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod.
Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning, bortfalder forslaget.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...

Adgang for medlemmer _

Log ind her