Vedtægter For Politipensionisternes Landsforening 2024

Foreningen er stiftet på en generalforsamling i Fredericia, den 21. april 1994

18.april 2024:


§ 1: Navn og Hjemsted
Foreningens navn er POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.
Dens hjemsted er formandens bopæl

§ 2: FORMÅL

Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning, der blandt andet har til formål:

1. at fastholde et nært tilhørsforhold til andre faglige organisationer
2. at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistorganisationer.
3. at udøve forhandlingsret over for pensionerede medlemmer i pensionsspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget centralorganisation.
4. at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi samt på Landsforeningens hjemmeside og i Nyhedsbreve.
5. at understøtte det landsdækkende net af kredsforeninger, for at opretholde kollegialt sammenhold og ved afholdelse af faglige møder og sociale sammenkomster.

MEDLEMMER
§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages pensionerede tjenestemænd fra politiet og deres ægtefælle/samlever ved direkte indmeldelse i Landsforeningen med heraf følgende tilknytning til en kredsforening, jfr. dog § 8, stk. 2. Stk. 2: Det samme gælder for tjenestemænd i politiet, som ved udgangen af et kalenderår, er fyldt 63 år, uanset de er gået på pension eller ikke, jfr. dog Tjenestemandslovens § 45 og § 49 om aftale- og forhandlingsret.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævnes på den ordinære generalforsamling.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men nyder ellers ingen privilegier i foreningen.
Forslagets vedtagelse kræver 2/3 tilslutning på generalforsamlingen, og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5: UDMELDELSE
Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse af kredsforeninger samt af seniorklubber/pensionistforeninger sker i henhold til deres vedtægter og registreres ved gensidig underretning.

§ 6: EKSKLUSION AF MEDLEMMER
Eksklusion af medlemmer, der ikke vil efterleve denne vedtægt eller som har økonomiske mellemværender med andre faglige organisationer kan kun finde sted med generalforsamlingens samtykke.

§ 7: KONTINGENT
Kontingent til Politipensionisternes Landsforening fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Kontingentet til Landsforeningen betales helårligt forud og skal være foreningen i hænde senest d. 15. januar.
Er kontingentet ikke efter en skriftlig påmindelse modtaget senest med udgangen af februar måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel og kredsforeningen underrettes.

§ 8: KREDSFORENINGERNE
Politipensionisternes Landsforening danner kredsforeninger i overensstemmelse med den for Danmark til enhver tid gældende politikredsinddeling.
Kredsforeninger etableres i nært samarbejde med medlemmerne og de stedlige tillidsrepræsentanter fra Politiforbundet, med det formål at sikre tilknytningen og koordinationen til Politiforbundet.
Kredsforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter kontingent m.v.
Stk. 2:
Kan en kredsforening ikke dannes eller nedlægges en kredsforening, tilknyttes medlemmer i den pågældende kreds midlertidigt Politipensionisternes Landsforenings centrale organisation, med de samme vedtægtsmæssige rettigheder og pligter, som øvrige medlemmer, jfr. §§ 9 og 10.

§ 9: OPGAVER
Kredsforeningerne har blandt andet til opgave: 1. at opsøge og inddrage så mange medlemmer og deres ægtefæller/samlever som muligt i det kollegiale samvær i foreningen. 2. at hjælpe og vejlede medlemmerne i økonomiske og sociale spørgsmål. 3. at arrangere møder, udflugter, sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrkelse af sammenholdet 4. at være bindeled mellem medlemmerne og Landsforeningen 5. at vælge delegerede til Landsforeningens generalforsamlinger 6. at søge samarbejde med andre kredsforeninger under Landsforeningen og eventuelt med andre seniorklubber/pensionistforeninger med tilknytning til politiets organisation.

§ 10: KREDSMØDERNE
Kredsmøder, der indeholder valg, skal annonceres på Landsforeningens hjemmeside /Dansk Politi.
Indkaldelse til kredsmøder sker efter kredsforeningens vedtægter.
Den til enhver tid siddende kredsformand eller dennes suppleant indtræder i hovedbestyrelsen.
Endvidere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i kredsen.
Kredsmødets afholdelse skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Valg til bestyrelsen
4. Valg af delegerede
5. Eventuelt
Kredsmøderne kan afholdes på skift i kredsens seniorklubber/pensionistforeninger.
Meddelelse om valg af delegerede til generalforsamlingen samt oplysning om navn, adresse og kreds skal være landsforeningen i hænde senest d. 15. marts.
Valgte delegerede kan afgive fuldmagt til en anden delegeret fra samme kreds.

§ 11, stk.1: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i april måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved annoncering i Dansk Politi. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a. Fastsættelse af kontingent til Politipensionisternes Landsforening
7b. Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
1. Valg:
a) formanden vælges på lige år for en 2 år periode
b) næstformand/sekretær, vælges på ulige år for en 2-årig periode
c) hovedkasserer, vælges på ulige år for en 2-årig periode
d) medlemssekretær, vælges på lige år for en 2-årig periode
e) 2 revisorer vælges for en 2- årig periode og afgår på skift
f) 2 revisorsuppleanter vælges for en 2-årig periode og afgår på skift.
10) Eventuelt.
Ethvert medlem er berettiget til at deltage og tage ordet på en generalforsamling, men kun de delegerede har stemmeret og er valgbare. Den siddende bestyrelse sidestilles med delegerede.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være landsforeningen i hænde senest 4 uger før dens afholdelse.
Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra hovedbestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes i almindelighed ved simpelt flertal.
Ved forfald kan et medlem lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, der skal være dateret og ikke
mere end 2 uger gammel. Ingen kan anvende mere end 1 fuldmagt.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 5 delegerede stiller forslag herom.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslaget.

§ 11, stk.2: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen begærer det, eller når mindst 1/10 af medlemmerne, eller 3 kredsforeninger skriftligt til formanden indsender begæring herom og fremsender de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden 2 måneder fra begæringen er modtaget. Varsles på Politipensionisternes hjemmeside og kredsformændene underrettes om indkaldelsen.
Rejseudgifter samt eventuelle udgifter til ophold mv. afholdes af landsforeningen efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12: Hovedbestyrelsen
Politipensionisternes Landsforening ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, der samtidig fungerer som sekretær, hovedkasserer, en medlemssekretær samt en repræsentant fra hver af foreningens kredse.
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hvervet.
Hvis hovedkassereren eller næstformanden må fratræde, overtages hvervet af et hovedbestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 2.
Vælges en kredsformand på generalforsamlingen til formand, næstformand/sekretær, hoved-
kasserer, medlemssekretær, indtræder kredsformandens suppleant i hovedbestyrelsen, jfr. § 10.
Stk. 3.
Der afholdes som minimum 2 hovedbestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.
§ 13: Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand/sekretær, hovedkasserer, medlemssekretær samt en kredsformand udpeget af hovedbestyrelsen, forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.
Indkaldelse til forretningsudvalget sker efter behov.
§ 14: Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet er underlagt bestyrelsens tilsyn og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger.
Hovedkassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter de af hovedbestyrelsen og revisorernes fastlagte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag. Hovedkassereren godkender og attesterer samtlige bilag.
Underskriftberettiget: Formanden, næstformanden og hovedkassereren tegner to i forening landsforeningen ved alle økonomiske beslutninger.

§ 15: Hjemmesiden
Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside har til formål, at formidle nyheder, meddelelser og diverse relevante referater fra møde- og aktivitetsvirksomhed i Landsforeningen og Landsforeningens lokalkredse.
Andre politirelevante interesseorganisationer, hvis formål ikke strider mod Landsforeningens etik og moral, kan efter ansøgning og efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen, benytte Landsforeningens hjemmeside til lignende formål.

§ 16: Foreningens opløsning.
Opløsning kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om afvikling af foreningens aktiver.

§ 17: Samarbejdsaftale.

I forbindelse med oprettelsen af Politipensionisternes Landsforening er der indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Der henvises til aftalens ordlyd på foreningens hjemmeside.
Aftalen revideres løbende.

Den nuværende ordlyd er vedtaget på generalforsamlingen i Odense d. 18. april 2024

 

Hent vedtægterne som pdf fil her
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
Mogens Winding, Formand Søren D. Sørensen, dirigent

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...