Vedtægter For Politipensionisternes Landsforening 2019

Artikelindeks

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling i Odense d. 2. april 2019.

Foreningen er stiftet på en generalforsamling i Fredericia, den 21. april 1994

§ 1: Navn og Hjemsted
Foreningens navn er POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.
Dens hjemsted er formandens bopæl

§ 2: FORMÅL
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer fra Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever.
Foreningen har blandt andet til formå:
1) At fastholde et nært tilhørsforhold til faglige organisationer
2) At varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger.
3) At udøve forhandlingsret over for medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation
4) At koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i Dansk Politi, samt oprette og vedligeholde en elektronisk hjemmeside.
5) At understøtte det landsdækkende net af kredsforeninger for at opretholde kollegialt sammenhold og ved afholdelse af faglige møder og selskabelige sammenkomster.


MEDLEMMER


§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER
Pensionerede medlemmer og deres ægtefælle/ samlever er berettiget til optagelse i Politipensionisternes Landsforening ved direkte indmeldelse i landsforeningen og tilknyttes en kredsforening.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævnes på den ordinære generalforsamling.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men nyder ellers ingen privilegier i foreningen.
Forslagets vedtagelse kræver 2/3 tilslutning på generalforsamlingen, og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5: UDMELDELSE
Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse af kredsforeninger samt af seniorklubber/pensionistforeninger sker i henhold til deres vedtægter og registreres ved gensidig underretning.

§ 6: EKSKLUSION AF MEDLEMMER
Eksklusion af medlemmer, der ikke vil efterleve denne vedtægt eller som har økonomiske mellemværender med andre faglige organisationer kan kun finde sted med generalforsamlingens samtykke.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...