Referat fra generalforsamling, kreds 4, den 22. februar 2023

Referat fra generalforsamling i PL, kreds 4, Sydøstjylland, afholdt onsdag den 22. februar 2023 på Politistationen, Skolegade 3, 7100 Vejle.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte deltagere, hvoraf 24 var stemmeberettigede.
Aftenens foredragsholder, Carsten Weber, formand for Politiforeningen i Kres 4, kom lidt senere.

Forsamlingen mindedes 6 medlemmer, som i 2022 er gået bort.

1. Valg af dirigent.
Hans Erik Pedersen valgtes til dirigent uden modkandidat – generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter
Ingen fremlagt.

3. Formandens beretning.
Formanden fremhævede, at det er væsentligt, vi får så stor indflydelse som muligt ved de 3-årige overenskomstforhandlinger.
Men uden et samarbejde med Dansk Politiforbund – begrænses vores indflydelse i CO-10 til samarbejdet med Sammenslutningen af senior-pensionistforeninger. Spørgsmålet er om det er optimalt!
Arbejdet med at opstille CO-10s krav til OK-24 er allerede startet i et samarbejde med Politiforbundet.

Noget andet væsentligt er samarbejdet med Politiforbundet.
Et flertal i vores hovedbestyrelse har hidtil ikke ønsket, at vi skal være repræsenteret i Politiforbundet med den begrundelse, at uden den nødvendige indflydelse, ville vi miste muligheden for at være et talerør for pensionerede politifolk – spørgsmålet er om vi kan få en sådan indflydelse!
Vi skal selvfølgelig kun have indflydelse på pensionisternes forhold, og den nye samarbejdsaftale er et godt forum til at løse det problem.

Medlemstallet i Sydøstjylland er stabilt og ved årsskiftet havde vi 159 medlemmer.
Men i landsforeningen er medlemstallet i løbet af 2022 faldet fra 2.548 til 2.487. Det svarer stort set til det antal der er gået bort.
Et skøn tilsiger, at der er et potentiale på ca. 5.000 pensionister, men kun ca. halvdelen er medlem af Politipensionisternes Landsforening.
En opgørelse i januar viste, at 2.260 pensionister havde indmeldt sig i Politiforbundet som enten ”passiv” eller som ”passiv +” medlem. Hvor mange af dem, der samtidig er medlem af PL vides ikke.
Kolleger, der går på pension, forlænger ofte deres ansættelse i politiet som konsulent eller specialist, og mange vil gerne bevare tilknytningen til Politiforbundet.
Men det er formandens opfattelse, at de ikke altid sætter sig ind i, hvordan de er stillet fagforeningsmæssigt.
Det er Politipensionisternes Landsforening, der via engagementet i CO-10 er talerør for pensionisterne og sikrer den bedst mulige udvikling af pensionen, og som også er et socialt samlingspunkt i den 3. alder.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag.
Ingen til forelæggelse.

5. Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, der viste et planlagt underskud på 5.455,99 kr. – godkendt med akklamation.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet uændret med 0,- kr. til kredsforeningen.
Landsforeningen opkræver 180,- kr. årligt, som er fradragsberettiget.

7. Valg jfr. §7.
a. Johannes Larsen genvalgt for 2 år.
Svend Nommesen ønskede ikke genvalg.
Seniorklubben i Vejle kunne på nuværende tidspunkt ikke opstille en kandidat.
Traditionelt er alle seniorklubber repræsenteret i kredsbestyrelsen, hvorfor general-
forsamlingen besluttede, at posten skal være vakant, men åben for et medlem, der
vælges af Seniorklubben i Vejle og straks kan indtræde i bestyrelsen.
b. Kurt Rønne, Skanderborg genvalgt for 1 år som suppleant for bestyrelsen.
c. Svend Erik Nielsen genvalgt for 2 år som revisor.
d. Hans Erik Pedersen genvalgt for 1 år som revisorsuppleant.
e. Som delegerede til PLs Landsmøde torsdag den 20. april 2023 i Odense. Valgtes
Johannes Larsen, Leif Aasholm, Svend Nommesen og Svend Flugt.

8. Eventuelt
Repræsentanter fra de lokale seniorklubber redegjorde kort for det forløbne års arrangementer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for et godt møde, hvorefter deltagerne nød den planlagte fællesspisning.
Efter spisningen fortalte Carsten Weber Hansen om sit arbejde som tillidsmand for de politiansatte i Sydøstjylland.
Han oplyste, at der på det seneste var en mindre interesse for at søge stilling i politiet, og det var ikke lykkedes helt at opfylde de sidste hold politiaspiranter. Årsagen er ikke helt klar.
Men politifolk finder i højere grad end tidligere anden beskæftigelse. Det er dog ikke særligt udbredt og glædeligvis vender de ofte tilbage til politiet igen.
Carsten forklarede også om fordelene ved at fortsætte medlemskabet i Politiforbundet som passivt medlem efter pensioneringen.
Han forventede et godt samarbejde med Politipensionisternes Landsforening.

Ref.
Svend Sandberg

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...