Referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2023 kreds 4

Beslutningsreferat
Fra PL. Sydøstjyllands bestyrelsesmøde 27. juni 2023 i Børkop.

 I mødet deltog bestyrelsen.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen.

2. Økonomisk status ved kassereren.
Eneste postering siden generalforsamlingen var 322 kr. til bestyrelsesmøde i Horsens.
Kassebeholdningen er pt 33.409,00 kr.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. april. 2023.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

4. Kredsforeningens sommerarrangement i år.
Flere forslag fremlagt, og der var enighed om et besøg på Danmarks Industrimuseum i Horsens med spisning.
Nærmere følger når vi har et endeligt program skal der sendes info-skrivelse til medlemmerne.
Dato for arrangementet blev fastlagt 6, 7 eller 8. september.

5. Kredsforeningens julearrangement i år.

Der tages kontakt til Sydøstjyllands Politiorkester for datoer for koncerter samt mulighed for spisning efter koncerten.
Der sendes en info-skrivelse til medlemmerne når vi har en afklaring

6. Eventuelt.
Formanden informerede om krav til de kommende OK 24 forhandlinger.
HB holder møde herom den 14. september 2023 og der holdes et møde i bestyrelsen den 12. september kl. 1400 hos Leif.
Næste års generalforsamlingen planlægges på bestyrelsesmødet i september.

Thomas Jensen
Referent.

Referat fra generalforsamling, kreds 4, den 22. februar 2023

Referat fra generalforsamling i PL, kreds 4, Sydøstjylland, afholdt onsdag den 22. februar 2023 på Politistationen, Skolegade 3, 7100 Vejle.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte deltagere, hvoraf 24 var stemmeberettigede.
Aftenens foredragsholder, Carsten Weber, formand for Politiforeningen i Kres 4, kom lidt senere.

Forsamlingen mindedes 6 medlemmer, som i 2022 er gået bort.

1. Valg af dirigent.
Hans Erik Pedersen valgtes til dirigent uden modkandidat – generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter
Ingen fremlagt.

3. Formandens beretning.
Formanden fremhævede, at det er væsentligt, vi får så stor indflydelse som muligt ved de 3-årige overenskomstforhandlinger.
Men uden et samarbejde med Dansk Politiforbund – begrænses vores indflydelse i CO-10 til samarbejdet med Sammenslutningen af senior-pensionistforeninger. Spørgsmålet er om det er optimalt!
Arbejdet med at opstille CO-10s krav til OK-24 er allerede startet i et samarbejde med Politiforbundet.

Noget andet væsentligt er samarbejdet med Politiforbundet.
Et flertal i vores hovedbestyrelse har hidtil ikke ønsket, at vi skal være repræsenteret i Politiforbundet med den begrundelse, at uden den nødvendige indflydelse, ville vi miste muligheden for at være et talerør for pensionerede politifolk – spørgsmålet er om vi kan få en sådan indflydelse!
Vi skal selvfølgelig kun have indflydelse på pensionisternes forhold, og den nye samarbejdsaftale er et godt forum til at løse det problem.

Medlemstallet i Sydøstjylland er stabilt og ved årsskiftet havde vi 159 medlemmer.
Men i landsforeningen er medlemstallet i løbet af 2022 faldet fra 2.548 til 2.487. Det svarer stort set til det antal der er gået bort.
Et skøn tilsiger, at der er et potentiale på ca. 5.000 pensionister, men kun ca. halvdelen er medlem af Politipensionisternes Landsforening.
En opgørelse i januar viste, at 2.260 pensionister havde indmeldt sig i Politiforbundet som enten ”passiv” eller som ”passiv +” medlem. Hvor mange af dem, der samtidig er medlem af PL vides ikke.
Kolleger, der går på pension, forlænger ofte deres ansættelse i politiet som konsulent eller specialist, og mange vil gerne bevare tilknytningen til Politiforbundet.
Men det er formandens opfattelse, at de ikke altid sætter sig ind i, hvordan de er stillet fagforeningsmæssigt.
Det er Politipensionisternes Landsforening, der via engagementet i CO-10 er talerør for pensionisterne og sikrer den bedst mulige udvikling af pensionen, og som også er et socialt samlingspunkt i den 3. alder.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag.
Ingen til forelæggelse.

5. Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, der viste et planlagt underskud på 5.455,99 kr. – godkendt med akklamation.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet uændret med 0,- kr. til kredsforeningen.
Landsforeningen opkræver 180,- kr. årligt, som er fradragsberettiget.

7. Valg jfr. §7.
a. Johannes Larsen genvalgt for 2 år.
Svend Nommesen ønskede ikke genvalg.
Seniorklubben i Vejle kunne på nuværende tidspunkt ikke opstille en kandidat.
Traditionelt er alle seniorklubber repræsenteret i kredsbestyrelsen, hvorfor general-
forsamlingen besluttede, at posten skal være vakant, men åben for et medlem, der
vælges af Seniorklubben i Vejle og straks kan indtræde i bestyrelsen.
b. Kurt Rønne, Skanderborg genvalgt for 1 år som suppleant for bestyrelsen.
c. Svend Erik Nielsen genvalgt for 2 år som revisor.
d. Hans Erik Pedersen genvalgt for 1 år som revisorsuppleant.
e. Som delegerede til PLs Landsmøde torsdag den 20. april 2023 i Odense. Valgtes
Johannes Larsen, Leif Aasholm, Svend Nommesen og Svend Flugt.

8. Eventuelt
Repræsentanter fra de lokale seniorklubber redegjorde kort for det forløbne års arrangementer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for et godt møde, hvorefter deltagerne nød den planlagte fællesspisning.
Efter spisningen fortalte Carsten Weber Hansen om sit arbejde som tillidsmand for de politiansatte i Sydøstjylland.
Han oplyste, at der på det seneste var en mindre interesse for at søge stilling i politiet, og det var ikke lykkedes helt at opfylde de sidste hold politiaspiranter. Årsagen er ikke helt klar.
Men politifolk finder i højere grad end tidligere anden beskæftigelse. Det er dog ikke særligt udbredt og glædeligvis vender de ofte tilbage til politiet igen.
Carsten forklarede også om fordelene ved at fortsætte medlemskabet i Politiforbundet som passivt medlem efter pensioneringen.
Han forventede et godt samarbejde med Politipensionisternes Landsforening.

Ref.
Svend Sandberg

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 4, den 12. september 2023

Beslutningsreferat Fra PL. Sydøstjyllands bestyrelsesmøde 12. September 2023 i Seest.

I mødet deltog bestyrelsen.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendt uden ændringer.

3. Drøftelse af dagsorden til HB møde den 14. september
Dagsorden vedlagt indkaldelsen til dette møde.
Formanden gennemgik dagsordenen bestående af 18 punkter.
Vedr. senkarierekurser ønskes at PL får adgang med et indlæg på kurserne.
Vedr. det procentvise tillæg på 1,79% som er helt tilbage til perioden 2008 – 2018 ønskes medtaget ved OK 2024.
Den samlede bestyrelse bakker op om formanden for HB Mogens Winding.

4. Aktivitetsoversigt fra seniorklubberne.
Da bestyrelsesmedlemmerne ikke havde forstået indholdet af dette punkt blev man opfordret til at sende mail til Formanden med aktiviteter i seniorklubberne for indeværende år, så formanden kan medtage disse oplysninger til HB mødet.

5. Generalforsamling for 2024.
Generalforsamling afholdes på Vejle Politigård (kantinen) den 21. Februar 2024.
Formanden indkalder, og undertegnede tager kontakt til relevante omkring mad, reservation af lokaler mv.
Som vanligt prøver vi på at menuen står på Flæskesteg med tilbehør.

6. Næste bestyrelsesmøde
Formanden indkalder til kommende møde Tirsdag den 30. Januar 2024 kl. 1400.
Formanden sørger for mødested.

7. Eventuelt.
Kassereren orienterede om den økonomiske situation i foreningen, da udgifter og indtægter ikke stod i forhold til hinanden.
Emnet debatteret, og da der ikke blev holdt arrangementer under corona nedlukningen fandt bestyrelsen det ok at bruge lidt af kassebeholdningen.
De faktiske tal vil fremgå af regnskabet.

FORENINGEN HAR FÅET CVR NUMMER.:
Nummeret er 44215098 og kræves af samtlige foreninger jfr. Skat.

Thomas Jensen
Referent.Referat fra bestyrelsesmøde, kreds 4, den 4. april 2023

Beslutningsreferat fra PL Sydøstjyllands bestyrelsesmødet den 4. april 2023 i Horsens I mødet deltog bestyrelsen og de valgte delegerede til landsmødet den 20. april i Odense.

Afbud fra Leif Aasholm.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen og præsenterede det nye bestyrelsesmedlem, Thomas Jensen, der iflg. beslutning på generalforsamlingen valgtes efter udpegning af Seniorklubben i Vejle.

2. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Svend Sandberg
Næstformand: Leif Aasholm
Kasserer: Johannes Larsen
Sekretær: Thomas Jensen

3. Dagsordenen til PLs landsmøde den 20. april.
Dagsorden og følgeskrivelser forinden udsendt til mødedeltagerne.
Leif Aasholm havde sendt afbud som delegeret til landsmødet, og Svend Nommesen meddelte, at han var blevet forhindret og derfor også måtte sende afbud.
Dagsordenen blev gennemgået og punkterne om indkomne forslag, fastsættelse af kontingent og kredstilskud omtales herunder.

4. Fuldmagter til brug ved landsmødet.
Med de to afbud har vi ikke mulighed for at tilmelde andre som delegerede, men kan stille med fuldmagter i stedet.
Bestyrelsen fandt ikke grund til at stille med fuldmagter, og det nye bestyrelsesmedlem afstod fra at deltage på dispensation eller uden stemmeret.

5. Forslag om vedtægtsændring af PLs vedtægters § 8 og af §§15 – 16 -17.
§ 8 foreslås ændret af flere grunde, men primært for at de medlemmer, der ikke har- eller mister deres kredsgrundlag kan forblive medlemmer og få varetaget deres interesser af PL:
§ 15 foreslås ændret til nye § 15 med det formål at give andre politirelevante foreninger som f.eks. Kbh.s Begravelsesforening mulighed for at benytte PLs hjemmeside og derved udbrede kendskabet til vores forening.
Den nuværende § 15 ændres til § 16.
Der tilføjes en § 17 som har det formål at opdatere den nuværende § 16, der omfatter samarbejdsaftalen med Politiforbundet.
Ændringsforslagene blev drøftet og der var enighed om, at vi kan stemme for forslagene.

6. Forhøjelse af landsforeningens årskontingent fra 2024.
Formanden oplyste, at der var stillet forslag om en kontingentforhøjelse fra de nuværende 180,- kr. til 200,- kr. om året. Begrundelsen var de stigende priser/omkostninger for foreningen.
Bestyrelsen fandt grund til at støtte forslaget, da kontingentet som bekendt er skattefradragsberettiget og alternativet vil være en nedsættelse af kredstilskuddet.

7. Årstilskud til kredsforeningerne og diæter 2023.
Formanden oplyste, at der var stillet forslag om nedsættelse af kredstilskuddet fra 50,- kr. pr. medlem til 30,- kr. pr. medlem, eller hvis kontingentstigningen bliver vedtaget kun en nedsættelse til 40,- kr. pr. medlem.
Diæterne foreslås uændret.
Enighed om at støtte forslaget, men flere gjorde opmærksom på, at det måske var tiden snart at vurdere betimeligheden af diæter.

8. ”Fup-mails”
Formanden oplyste, at svindlere i den senere tid har sendt ”fup-mails”, hvor landsformandens navn og mailadresse var brugt i forsøg på at narre flere HB-medlemmer til på forskellig måde at sende gavekort eller midler til svindlerne.
Forholdet er anmeldt til politiet.

9. Eventuelt.
Under gennemgang af landsforeningens årsregnskab blev der stillet spørgsmål om, hvad udgiftsposten ”Medlemsopkrævning dækker”.
Det er senere oplyst, at posten dækker udgifter til medlemsregisteret, samt til administration af kontingentbetaling via Nets.

Formanden opfordrede til en debat om ændring af landsforeningens § 3, hvor der står, at man skal være pensioneret for at blive medlem af foreningen.
Han fremlagde et ændringsforslag med henblik på behandling ved næste års landsmøde og fremførte flere argumenter for en sådan ændring.
Enighed om, at få gang i debatten senest ved efterårets HB-møde i landsforeningen.

Ref.
Svend Sandberg

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...