Kredsbestyrelsen Kreds 4

Kredsformand Kreds 4:
henriksandbergSVEND SANDBERG
E.mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
​Tlf.: 26 72 37 81


Øvrige bestyrelse:

Kasserer:
Johannes Larsen,
S.Stubsvej 33
7080 Børkop
tlf. 30 35 82 18,
Email.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem:
Leif Aasholm,
tlf. 2042 1801,
Email.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær:
Thomas Jensen, Kastanievej 1, Taulov, 7000 Fredericia
Tlf. 2076 2282
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter kreds 4

VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING 4 UNDER POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Vedtægter for kredsforening 4
Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland


1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er "Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland" med formandens adresse som hjemsted.

2. Formål.
Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen, samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster, turarrangementer m.v.

3. Opgaver.
Kredsforeningen skal
være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten.
hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål.
søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen.

4. Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle, der opfylder kravene til et medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

5. Kontingent.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

6. Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der er kredsrepræsentant og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode af 2 år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 1 af dem afgår samme år som formanden.
1 suppleant for bestyrelsen vælges for en periode af 1 år.
Der vælges 2 revisorer, hvoraf 1 afgår i lige år og 1 afgår i ulige år, samt 1 revisorsuppleant der vælges for et år.

Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg: Til bestyrelsen
     b. Af revisorer
     c. Valg af delegerede til PL's generalforsamling jfr. PL`s vedtægt.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.
Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan højest møde med 2 fuldmagter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller når mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter krav derom.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

8. Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.
Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.


9. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsningen tilfalder foreningens midler Politipensionisternes Landsforening. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 28. august 2007. Ændring af §6 og §7 vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2011. Præcisering af navn og sletning af § 4a vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2020.

Svend Sandberg/formand                           Leif Aasholm/Bestyrelsesmedlem

Svend Flugt/Bestyrelsesmedlem               Svend Nommesen/Bestyrelsesmedlem


 

UNDERSKRIFT:

kreds 4 underskrift

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...