Ref fra politipensionisternes Landsforenings generalforsamling 19. aug. 2021

Referat fra POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.s GENERALFORSAMLING
Afholdt torsdag den 19. august 2021 kl. 1000 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag (forslag om ekstraordinære kredstilskud)
6. Hovedkassereren aflægger regnskab (årene 2019 og 2020)
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg (alle poster er oplistet p.g.a.udsat generalforsamling i 2020)
a. formand (Finn Baad genopstiller ikke) (bestyrelsen foreslår Mogens Winding, kreds 2)
vælges for 1 år af hensyn til valgperioderne efter vedtægten
b. næstformand (Hans Agerbo Jensen villig til genvalg) for 2 år i ulige år
c. hovedkasserer (Poul Erik Jørgensen villig til genvalg) for 2 år i ulige
d. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg) for 2 år i lige år
e. revisor (Hans Flügge er på valg) på valg i lige år
f. revisor (Hans Jensen er på valg) vælges i ulige årg. revisorsuppleant (Erik Rehèr er på valg) vælges I ulige år
h. revisorsuppleant (Leif Christensen er på valg) vælges i lige år
10) Indstilling af æresmedlem i.h.t. vedtægtens § 4
11) Eventuelt

Formanden bød velkommen til de delegerede og en særlig velkomst til æresmedlem John Jensen. Han oplyste, at der var modtaget afbud fra æresmedlem Niels Christensen på grund af sygdom.
Formanden henviste til den udsendte dagsorden og gav praktiske oplysninger vedr. afviklingen af generalforsamlingen. Han henviste også til den udsendte forretningsorden.

Ad pkt. 1 og 2.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Søren D. Sørensen som dirigent. Søren D. er nu formand i kreds 11 og medlem af hovedbestyrelsen.
Søren D. Sørensen valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var annonceret i Politiblad nr. 6 i 2020 til afholdelse i april måned. Efterfølgende blev generalforsamlingen flyttet til d. 19. august på grund af Covid-situationen. Der var udsendt indkaldelse og dagsorden d. 13.6.2021.
Han fandt således, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – og dermed lovlig. Forsamlingen var enig i synspunktet.
Dirigenten oplyste, at der var modtaget 1 fuldmagt fra kreds 5 samt 1 fuldmagt fra kreds 4. Sidstnævnte fuldmagt vedrører alene dagsordenens pkt. 10 – æresmedlem.
Ved navneopråb blev det konstateres, at der var 57 delegerede samt den omtalte fuldmagt – i alt 58 stemmeberettigede.
Den udsendte forretningsorden blev godkendt af generalforsamlingen.
Som stemmeudvalg forslog dirigenten: Erik Jelle, kreds 2, Vagner Eliseholm, kreds 10 og Jørgen Fischer, kreds 11. De foreslåede blev valgt med akklamation.

 Ad pkt. 3. Beretning.
Formanden oplyste, at Covid-situationen var årsag til at den planlagte generalforsamling i 2020 helt blev aflyst og den planlagte generalforsamling april i år blev udsat til i dag. Han håbede meget, at vi kom tilbage til mere normale forhold i det kommende år. Han håbede og troede på, at kredsforeningen også kom i gang med det lokale arbejde igen i løbet af meget kort tid. Disse ekstraordinære forhold gør, at beretningen dækker årene 2019-2020.
Han oplyste, at hovedbestyrelsen havde indstillet arbejdet med at producere brochure og foreningsmappe om vore aktiviteter, fordi produkterne ikke blev efterspurgt. Forskellige henvendelser og orientering kan foregå gennem Politibladet.

Det årlige møde med Politiforbundet, hvor bl.a. samarbejdsaftalen bliver drøftet, har endnu ikke været afholdt i indeværende år.
Han orienterede om persondatoforordningen, som vi er forpligtiget til at overholde. Det betyder bl.a., at der jævnligt skal skiftes adgangskoder til medlemsregistret.

Formanden orienterede om mødet med Skat – efter anmodning fra Skat, der ønskede at se foreningens forvaltning af medlemmerne, herunder opkrævning af kontingent og indberetning af betalt kontingent. Der blev aftalt møde i Odense. Det blev her præciseret, at det er foreningens pligt at sikre sig, at der ikke indberettes for personer/medlemmer, der er afgået ved døden i årets løb. Det blev i en efterfølgende skrivelse også præciseret, at kun de medlemmer, vi har forhandlingsretten for, kan fratrække kontingentet på selvangivelsen (f.eks. Et ægtepar, hvor kun den ene har været tjenestemand, kan der kun foretages kontingentfradrag for vedkommende). Vi måtte kontakte 25 af vore medlemmer og meddele, at de ikke længere kunne fratrække medlemskontingentet på selvangivelsen
Som en anden konsekvens af mødet med Skat har bestyrelsen besluttet at tegne et abonnement hos CPR for at vi hele tiden kan være opdateret med dødsfald i medlemskredsen.
Formanden omtalte hjemmesiden og opfordrede til at den blev besøgt noget mere. Han opfordrede også til, at man tilmeldte sig et nyhedsbrev sådan at nyheder fra kredsene blev givet videre hurtigst muligt.

Formanden fortsatte med aftaleforhandlingerne. OK 18 gav os pensionister det aftalte resultat, men ved udmøntningen af aftaleresultatet, viste reguleringsordningen sig at være negativ. Den var spået til at udmønte et plus på 0,02 %., men resultatet blev negativt. Reguleringen pr. 01.02.2021, som var sidste del af OK18, var skønnet totalt ved siden af. Reguleringsordningen udmøntede et minus på - 0,74 % og der var aftalt en generel stigning på 0,68 %. Det betød et minus – et fradrag i alle offentlige lønninger og pensioner.
I perioden 2018-2021, hvor der blev arbejdet med oplæg til 0K 21-aftalen var selve modellen i reguleringsordningen drøftet igen. Et markant flertal i CO10 og i CFU ønskede at bevare reguleringsordning- en, men alle arbejder gerne på en forbedring af ordningen. Formanden gav udtryk for, at uanset farven på den siddende regering er det ikke sandsynligt, at offentligt ansatte kan blive lønførende i forhold til det private arbejdsmarked. Men med en aftalt reguleringsordning har vi mulighed for at indhente en del af lønstigningerne på det private område. Der har i den forgange aftaleperiode været arbejdet på at oprette et system, så vi pensionister kan få andel i den del af lønmidlerne, der anvendes til andet end generelle stigninger i løn og pension i aftaleperioden. CO10 havde erklæret sig positiv til en sådan ordning.,

Lørdag d. 6. februar 2021 blev der indgået forlig mellem CFU og statens forhandler (skatteministeren).
Det samlede resultat vurderes til 5,25 % - heraf er 0,20 % afsat til andre formål. 4,42 % udmøntes i generelle stigninger ad 6 gange - henholdsvis 1. april og 1. oktober i årene 2021-22 og 2023. Reguleringsordningen er vurderet til at udmønte et plus på 0,36 % 1. april 2022 og et plus på 0,27 % 1. april 2023. Det er spændende om de spådomme holder stik. Det vil tiden vise. OK-aftalen løber til 31.03.2024.

Visionerne om at pensionisterne skulle have kompensation for ”midler til andre formål” – her i aftalen 0,20% - kunne ikke gennemføres. Det var der ganske enkelt ikke vilje til hos aftaleparterne.

Formanden oplyste, at det også i OK21 er aftalt, at der skal arbejdes på en forbedring af reguleringsordningen.
Formanden omtalte henvendelserne til foreningen i anledning af at ikke alle af vore medlemmer havde fået andel i de 1000 kr. der blev udbetalt til pensionisterne i anledning af Covid-19 situationen. Ved en undersøgelse af sagen viste det sig, at det alene var pensionister, der modtog socialpension, der kunne få udbetalt de 1000,-kr. Var man pensioneret før folkepensionsalderen – eller var man på efterløn, var man ikke berettiget til beløbet i henhold til de fastsatte regler.

Formanden oplyste, at han i september 2020 modtog en henvendelse fra Politiforbundet angående et møde med Politipensionisterne om nye medlemsformer for pensionisterne. Nærmere ville fremkomme. Det skete sidst i januar måned, hvor der blev aftalt og afviklet et virtuelt møde. Det viste sig, at ”løbet var kørt”, idet Politiforbundet havde lagt sig fast på forslaget til ændring af vedtægterne. Der skal i fremtiden være 2 medlemsformer for pensionister. Det hedder enten PASSIV+ - eller Passiv. Ønsker man fortsat at modtage Politibladet og have mulighed for at leje en af ferieboligerne, skal man have en af de anførte medlemsformer. Vælger man medlemskab PASSIV+ koster det 200,-kr. pr. måned. Det giver også div. medlemsfordele, som helbredsforsikring, rådgivning og mulighed for at benytte div. rabatordninger samt mulighed for at leje en feriebolig på lige vilkår med tjenestegørende personale.
Vælger man medlemskab PASSIV koster det 422,-kr. pr. år. Det svarer til et alm. månedskontingent i Politiforbundet. Så vil man fortsat få tilsendt Politibladet, adgang til at leje ferieboliger på de nuværende vilkår samt få adgang til div. rabatordninger via indkøbsforeninger.

Formanden oplyste, at han og næstformanden efterfølgende havde afholdt møder med Politiforbundet samt fremsendt forslag til ændringer og-eller tilføjelser. Men løbet var kørt og intet kunne ændres. Det fremgik også klart, da Politiforbundets formand og den juridiske chef redegjorde for sagen på vort HB-møde d. 5. august her i Odense. Alle nuværende pensionister vil i løbet af september måned 2021 modtage en orienterende skrive fra Politiforbundet, hvoraf det vil fremgå, at man fremover skal være medlem enten som passiv – eller som passiv+ medlem. Reagerer man ikke på denne henvendelse, slettes man af medlemsregistret i Politiforbundet i løbet af foråret 2022.
Der har således været meget arbejde og postyr omkring de nye medlemsformer for pensionisterne, men formanden oplyste, at der er enighed om, at der nu skal udarbejdes ny samarbejdsaftale mellem Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforening.

Formanden afsluttede med at konstatere, at det havde været 14 gode år med arbejdet for Politipensionisterne og han takkede hovedbestyrelsen for et særdeles godt og velfungerende samarbejde.

 Dirigenten satte beretningen under debat og henstillede at alle indlæg blev givet fra talerstolen og ved hjælp af mikrofon, sådan at alle kunne høre.
Børge Nielsen, kreds 1, fandt ikke de nye medlemstilbud fra Politiforbundet for interessante. Hvis man blot selv søgte div. tilbud på nettet, var der rigtig mange rabattilbud. Lån & Spar bank var været nævnt, men han var helt sikker på, at man kunne forblive som fordelskunde der.

Han omtalte aftaleresultatet og reguleringsordningen og påpegede, at det var helt nødvendigt, at ordningen blev forbedret med et nyt index og nye beregningsformer, såfremt reguleringsordningen fortsat skulle anvendes. Han håbede også, at det var slut med at alle reguleringer af løn – og pensioner skulle være procentvise. Det burde være en regulering i kroner, ellers bliver ulighederne og skævhederne større for hver eneste regulering.

Jørgen Fischer, kreds 11, var enig i, at reguleringsordningen havde været negativ i de seneste år, men han fandt, at ordningen havde været en fordel for offentligt ansatte set over en meget lang periode. Han efterlyste en statistik over reguleringsordningen for de seneste 10-15 år.
Han omtalte de mange tal, der var fremme under beretningen og opfordrede til, at der til kommende generalforsamlinger blev udarbejdet en skriftlig beretning/oversigt, som blev udsendt til kredsformændene inden generalforsamlingen.
Formanden svarede, at der i CO10 var et meget stort flertal for at bevare reguleringsordning, men der var også enighed om, at ordningen nu skulle forbedres. Vi har ikke en statistik for reguleringsordningen, der rækker så langt tilbage.
Han gav tilsagn om, at der kan udsendes en beretning/oversigt til kredsformændene inden generalforsamlingen.

Arne Holdensen, kreds 7, Børge Nielsen, kr. 1 og Annette Nielsen, kreds 11, omtalte alle forhandlingsretten i relation til de nye medlemsformer for pensionister. Der var enighed om, at forhandlingsretten for løn og pensioner var hos Centralorganisation 10.

Formanden afsluttede med at erklære sig enig ang. forhandlingsretten og oplyste, at der snarest muligt bliver forhandlet en ny samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4. Fremtidig virke.
Formanden udtalte, at vi skal fortsætte udviklingen af vor forening i samarbejde med lokalforeningerne og andre samarbejdspartnere. Det kan bl.a. foregå ved:
⦁ At styrke samarbejdet med politiforeningerne lokalet
⦁ Være mere synlig og tilgængelig over for medlemmerne
⦁ Styrke samarbejdet med at hverve nye medlemmer
⦁ Vi skal overbevise medlemmer af forbundets pensionister, at Politipensionisterne har et velunderbygget fællesskab i form af møder, foredrag og festlige sammenkomster
⦁ Dette fællesskab kan man deltage i for 180-kr. pr. år ved indmeldelse hos Politipensionisterne
De vedtagne formål kan udtrykkes i følgende mission:
⦁ Med sammenhold og initiativ skaber vi social og kollegial udvikling gennem engagement og nærvær
Vores Vision er: Politipensionisterne vil fortsat være en dynamisk forening med fingeren på pulsen – et fortsat højt fagligt arrangement og samvær.
Visionerne kan udmøntes i disse værdier/mål: ”alt hvad vi gør, har til formål at give medlemmerne af Politipensionisterne mulighed for at udvikle et fagligt arrangement, aktiviteter, samvær og udveksling af ideer.”
Formanden udtalte afslutningsvis, at hovedbestyrelsen i det kommende år skal arbejde videre i Sammenslutningen af Senior-/Pensionistforeninger i CO10 for at få det forberedende arbejde klar til de næste lønforhandlinger i 2024, et arbejde der indimellem vil være tidskrævende.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indtegnede talere. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5. Indkomne forslag.
Hovedkassereren fremlagde bestyrelsens 2 forslag:

1) Hovedbestyrelsen foreslår, at der i årene 2020-2021 og 2022 udbetales et ekstraordinært tilskud til kredsene på 20,-kr. pr. medlem hvert af de nævnte år.
2) Hovedbestyrelsen foreslår, at eventuelle driftsoverskud fremover efter hovedbestyrelsens beslutning kan udbetales som ekstra tilskud til kredsene.
Han begrundede forslagene med, at foreningens formue nu var på ca. 760.000-kr, hvorfor hovedbestyrelsen var enige om at nedbringe formuen ved at udbetale ekstraordinære tilskud til kredsene.

Jørgen Fischer støttede forslag 1, men var betænkelig ved forslag 2, som efter hans opfattelse bar præg af skattetænkning. Der blev opkrævet kontingent og overskuddet af disse midler skulle nu betales tilbage til kredsene/medlemmerne.
Børge Nielsen, Annette Nielsen og Hans Jørgen Blicher Lauritzen støttede alle begge forslag. Der er tale om kontingentmidler, der blev i overskud fra driften og man fandt det derfor fornuftigt, at pengene kom retur til kredsene, hvor midlerne blev brugt til et fagligt indhold.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere. Der blev ikke rejst noget krav om en afstemning, hvorfor han erklærede forslagene (1 og 2) for enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 6. regnskab
Hovedkassereren fremlagde regnskaberne for årene 2019 og 2020 pga. den aflyste generalforsamling sidste år.
Han oplyste, at der i året 2019 var et driftsoverskud på 22.681,72 kr. og i 2020 et driftsoverskud på 81.860,59 kr. Det større beløb i 2020 var fordi, generalforsamlingen ikke kunne afvikles pga.Covid-19. Han oplyste på forespørgsel, at udgiften til opkrævning af medlemskontingent var forøget med ca. 10.500,-kr. i 2020.

Dirigenten satte regnskaberne under afstemning hver for sig.
Begge regnskaber godkendt enstemmigt.

Ad pkt.7.a kontingent samt 7 b. tilskud til kredsene.
Hovedkassereren forslog uændret kontingent på 180,-kr. årligt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Han forslog, at tilskud til kredsene blev forhøjet til 50,-kr. pr. medlem ( tidl. 40,-kr,) med henvisning til debatten under pkt. 5. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt.8. Diæter og rejsegodtgørelse.
Hovedkassereren foreslog uændret mødediæt på 200,-kr. pr. dag. og transportgodtgørelse efter DSB.s standardgodtgørelse.
Dirigenten konstaterede, at forslagene var vedtaget enstemmigt.

 Ad pkt. 9. Valg
Da formanden ikke ønskede at stille op til genvalg af helbredsmæssige årsager, foreslog bestyrelsen Mogens Winding, som ny formand for Politipensionisternes Landsforening. Efter aftale præsenterede Mogens sig selv.

Mogens Winding oplyste, at han blev ansat i politiet i 1975 og pensioneret i 2013. Han blev ansat i Glostrup og kom til Randers i 1987. Her blev i 1991 valgt til tillidsmand kriminalpolitiet og 1993 blev han valgt til formand i kriminalpolitiets valgkreds i Nordjylland og kom samtidig i Dansk Kriminalpolitiforenings hovedbestyrelse. Ved politikredsreformen i 2007 blev Randers en del af Østjyllands politi. Her var han med til at danne den nye Østjyllands politiforening, hvor han blev næstformand. Da Claus Hartmann blev næstformand i Politiforbundet blev Mogens valgt som formand i Østjylland og medlem af Politiforbundets hovedbestyrelsen, hvilket han var til pensioneringen i 2013.
Han glædede sig til samarbejdet hos Politipensionisterne og respektive samarbejdspartnere.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag.

Mogens Winding blev enstemmigt valgt som ny formand for Politipensionisternes Landsforening. Valget gælder for 1 år, da det i henhold til vedtægterne er valg i lige år.
9b) næstformand Hans Agerbo Jensen, genvalgt for en 2-årig periode
9c) hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, genvalgt for en 2.årig periode
9d) medlemssekretær Finn Knudsen, genvalgt for 1 år.
9e) revisor Hans Flügge, genvalgt for 1 år
9f) revisor Hans Jensen, genvalgt for 2 år.
9g) revisorsuppleant Erik Rehér, genvalgt for 2 år
9h) revisorsuppleant Leif Christensen, genvalgt for 1 år.

Ad pkt. 10. Indstilling af æresmedlem
Christa Zabel, kreds 8, indstillede som kredsformand, Finn Steen Baad, til æresmedlem af Politipensionisternes Landsforening. Finn er medlem i kreds 8, hvor han også har været formand. Begrundelsen for indstillingen er, at han som næstformand og formand i foreningen har gjort et stort stykke arbejde bl.a. med at modernisere foreningens hjemmeside og med at få oprettet et brugbart medlemsregister.
Hun oplyste, at indstillingen havde opbakning fra den samlede hovedbestyrelse.
Dirigenten konstaterede, at Finn Steen Baad var nyt æresmedlem af Politipensionisternes Landsforening.

Ad pkt. 11. Eventuelt.
Næstformanden overrakte afskedsgave og blomster til den afgående formand, Finn Baad, og takkede ham for hans store og uegennyttige indsats for foreningen gennem alle årene.
’Mogens Winding, takkede for valget og den store tillid, som det var udtryk for. Han ville gøre sit bedste for at leve op til den stor tillid, som valget for udtryk for. Han glædede sig til samarbejdet med Politiforbundet og alle øvrige samarbejdspartnere.

Dirigenten gav herefter ordet til Evald Munk. Kreds 2, der spurgte: ”hvorfor foreningen brugte Danske Bank og ikke Lån & Spar Bank som bankforbindelse”.
Hovedkassereren svarede, at det var alene gammel tradition. Han gav tilsagn om at undersøge mulighederne hos Lån & Spar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere. Han takkede for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen. Han gav ordet til den afgående formand, Finn Baad.

Den afgående formand, Finn Baad, takkede forsamlingen for en god afvikling af generalforsamlingen og rettede en særlig tak til dirigenten for veludført arbejde.
Han afsluttede med at meddele, at generalforsamlingen i 2022 er aftalt til torsdag d. 7. april 2022. Han ønskede alle en god hjemrejse.

Referent: Hans Agerbo Jensen

Dirigent: Søren D. Sørensen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.