Referat fra generalforsamling - kreds 7 - lokalforening Nykøbing F

Referat fra generalforsamling i politipensionisterne i Nykøbing F. afholdt den 21. februar kl. 1100 i lokalerne Seniorklubberne, Merkur Plads 8,  4800 Nykøbing Falster  med 30 fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen startede med stående i stilhed at mindes æresmedlem Jørn Hansen Madelund, der afgik ved døden den 9. januar 2020- Æret være Jørns minde.  

  1. :Valg af dirigent :  Knud Rasmussen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig.
  2. :Formandens beretning: godkendt med akklamation, Vedlagt som vedhæftet fil.  
  3. :Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab: godkendt med akklamation
  4. :Fastsættelse af kontingent: 150, kr.  
  5. :Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen forslag om kontingentforhøjelse. Godkendt.   
  6. :Valg af formand – villig til genvalg: Takkede for valget
  7. :Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg var Frits KIldsgaard, villig til genvalg og Bjarne Bo Hansen, som efter overvejelse sagde ja til en ny periode i bestyrelsen – Begge valgt med akklamation
  8. :Valg af revisor og suppleant: revisor Lau Jensen,  Jens Poulsen, suppleant Jan Krastrup
  9. :Eventuelt.

Fra forsamlingen fremkom der ønsker om muligheden for besøg ved Femeren byggeriet, Besøg ved Storstrømsbyggeriet.

Formanden lovende af se på de indkomne forslag.

Dirigenten  takkede til sidst for god ro og orden og udbragte et leve for foreningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1215.

Herefter var der spisning og socialt samvær, hvorunder Kredsformand Arne Holdensen fortalte og viste billeder fra en tur i 2019 med Dansk Røde Kors til Malawi. Et spændende foredrag om den store indsats som Røde Kors gør for at hjælpe lokalbefolkningen i Malawi.

For referat Mogens Larsen, fmd.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...