Beretning til kreds 11’s generalforsamling den 7. februar 2024

Beretning til kreds 11’s generalforsamling den 7. februar 2024

Velkomst:
Velkommen til årets generalforsamling – heldigvis kan vi fortsat mødes her i færdselshuset i Valby.

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Hans Agerbo Jensen.

Verden af i dag:
I år kan vi mødes uden Corona – men med et nyt kongepar – der blev til i en fest. Og godt for det – når man oplever en verden med stadig flere autokratiske regimer – der virker ved vold og ballade.
Igen i år må vi leve med krig i Ukraine – ligesom også mellem østen er i brand – det er som om den verdensorden – vores generationen så blomstre op efter anden verdenskrig har fået svære vilkår.

Vores egen verden:
Kreds 11 udgøres fortsat af Københavns politis pensionistklub, Frederiksberg politis pensionistklub og PET’s pensionistklub. Vi har forsøgt at inddrage Politiskolens pensionistklub – men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Politipensionisternes landsforening med formanden Mogens Winding og næstformand Hans Agerbo Jensen i spidsen har igen i den forløbne år udbygget samarbejdet med Politiforbundet – der har udmøntet sig i en ny samarbejdsaftale – således kan to repræsentanter fra landsforeningen fremover deltage som observatører ved politiforbundets kongresser. Observatørerne kan anmode om ordet under eventuelt. – En positiv udvikling for nuværende og kommende pensionister.


I forlængelse af det tættere samarbejde mellem PL og PID – er der aftalt et tættere lokalt samarbejde om rekruttering af nye medlemmer til PL fra kommende pensionister. – Således hedder det i et indstillingsnotat fra PID’s forhandlingsudvalg til PID’s hovedbestyrelsen ”Politiforeningerne gennemfører i samarbejde med ledelsen og en lokal repræsentant for PL et arrangement for politikredsens kommende tjenestemandspensionister kort før deres pensionering. – Det foreslås – at der bliver serveret en mindre arbejdsfrokost – hvorunder de kommende pensionister takkes for deres medlemskab af Politiforbundet – ligesom de eventuelt kan få overrakt en erindringsgave. – Det kan overvejes om arrangementet skal gennemføres med deltagelse af ledelsen – hvilket kan bevirke – at der kan gives tjenestetid til formålet.”

Overenskomst 2024:

Medens vi er samlet her – er man på vej ind i de afgørende forhandlinger af foråret 2024 overenskomsten for alle offentlig ansatte. – Med baggrund i overenskomsten på de private arbejdsmarked i 2023 – som endte i en ramme på omkring 10 % - må vi forvente noget tilsvarende på det offentlige arbejdsmarked. – Nu har en højt placeret kilde til mig ganske vist sagt – at de offentlige arbejdsgivere vil skele meget til udviklingen i minimallønområdet på det private arbejdsmarked.
Under alle omstændigheder er det positivt – at landsforeningen har fået stor opbakning til sine krav – der er fremført via CO10 – fra Politiforbundet – der denne gang helt anderledes har engageret sig i – også pensionisternes vilkår. – Man har således krævet – at alle lønandele skal danne grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tjenestemandspension.
For så vidt angår det udregnede efterslæb i tjenestemandspensionerne på 1,79 % - skal dette afgøres af Lønningsrådet.
Under alle omstændigheder skal der herfra lyde en stor tak til formanden Mogens Winding og næstformand Hans Agerbo Jensen for en intens indsats omkring den kommende overenskomst.
Og så ikke et ord om regeringen – der med sin gavepakke på 6,2 milliarder kroner ti særligt udvalgte grupper – var ved at knuse sammenholdet mellem organisationerne.

Ny ældrelov:
Nu arbejde vi normalt ikke med ældre omsorg – men ikke desto mindre må vi håbe – at forslaget til en ny ældre lov er mere en blot fine planer.

Bestyrelsen:
Mange tak til bestyrelsen – som består af repræsentanter for Københavns politis seniorklub, Frederiksberg politis seniorklub og PET Klubben. – Tak for indsatsen i det forløbne år.

Dette var min sidste beretning til kreds 11 – som jeg vil afslutte med et citat af Winston Churchill.
”Politisk tæft er at forudsige, hvad der vil ske i morgen, næste uge, næste måned og næste år. Og bagefter at kunne forklare, hvorfor det ikke skete”.
Udtalelsen faldt, da Churchill sammen med Montgomery besøgte britiske tropper i Normadiet 22. juli 1944.

Søren D. Sørensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...