(H) Ref fra Forretnings udvalgs møder FU

Virtuelt møde med politiforbundet 20. maj 2021

Emne: Virtuelt møde med politiforbundet torsdag d. 20.maj 2021 kl. 1130.

Deltagere: Politiforbundet: forbundsformand Heino Kegel, næstformand Claus Hartmann og administrationschef Bjarke Hauerslev Müller.
Politipensionisterne: formand Finn Steen Baad og næstformand Hans Agerbo Jensen.

Claus Hartmann bød velkommen til mødet hvorefter forbundsformanden udtrykte ønske om, at vi i fællesskab nåede frem til en samarbejdsform omkring de påtænkte nye medlemsformer for passive medlemmer.

Claus Hartmann redegjorde for overvejelser med det passive medlemskab.  Dels var der modtaget mange henvendelser hvert år fra tidligere kolleger, der ønskede at bevare et medlemskab og dels er der store omkostninger med at producere Politibladet. Bladet er hidtil blevet udsendt gratis til politipensionisterne.

PL spurgte om de nye medlemskaber kunne opdeles sådan, at der var en gruppe for tjenestefrit personale og en anden gruppe for pensionister.

Politiforbundet repræsentanter svarede, at det ikke var en mulighed.

Bjarke Hauerslev Müller omtalte FH-Pluskortet og fortalte om dets muligheder. Kortet er nu udleveret til 19 fagforbund med ca. 800.000 medlemmer. Der er 1300 rabataftaler og den aftalte rabat afregnes straks ved købet. Han vurderede, at en familie med et gennemsnitligt forbrug sparede 5.000 til 7000,-kr. årligt med Pluskortet.  Der er ikke noget gebyr på kortet.

Det blev aftalt, at der efter Politiforbundets kongres og umiddelbart efter sommerferien skal afholdes fællesmøde samt halv årlige møde fremover.

Der indgås en opdateret samarbejdsaftale samt en dataaftale, der gør det muligt at udveksle oplysninger om antal medlemmer.

Endvidere sender PL en liste med mindst en kontaktperson i hver kreds, sådan at Politiforbundet ved udsendelse af materiale til kommende pensionister også kan underrette om kontaktperson i den enkelte kreds.

Politiforbundet afholder konstituerende HB-møde i Vejle d. 19. august og har derfor ikke mulighed for at redegøre for de nye medlemsformer på PL.s generalforsamling samme dag.

Politipensionisterne afholder HB-møde i Odense d. 5. august. Der er efterfølgende sendt invitation til Politiforbundet, som derved får mulighed for at redegøre for de nye medlemsformer.

 

26.05.2021/Hans Agerbo Jensen, ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 

Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)

  

Referat fra forretningsudvalgsmøde den 16. marts 2020

 POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING FORRETNINGSUDVALGSMØDE afholdt den 16.marts 2020 kl. 1100 på Ældrecentret i Odense

Formanden bøde velkommen til FU-mødet og oplyste, at Mogens Winding var inviteret, men havde sendt afbud på grund af sygdom. (alm. forkølelse)

Han henviste til den udsendte dagsorden, som indeholdt en orientering fra FU-medlemmerne.

Formanden foreslog med henvisning til statsministerens udmeldinger, at generalforsamlingen, planlagt til afholdelse d. 1. april blev udsat indtil videre.
Enighed om at udsætte generalforsamlingen og Ældrecentret har accepteret aflysningen uden omkostninger for os som forening.
Generalforsamlingen afholdes tidligst i efteråret 2020, når der en afklaring på den nuværende vanskelige situation og efter afviklingen af ferie og andre arrangementer i Ældrecentret.

Formanden sender afbud til de indbudte gæster og sekretæren underretter samtlige kredsformænd om udsættelsen allerede i dag (16.marts). Kredsformændene underretter øvrige deltagere fra de enkelte kredse. Der udsendes ikke generalforsamlingsmateriale nu, men de aftalte forslag kan fremsættes efterfølgende.
FU indstiller, at der tages stilling til en dato for afvikling af generalforsamlingen på HB-mødet
d. 15.-16. september.

CO10 har oplyst, at reguleringsordningen er udmøntet negativt pr. april med -0,56 %, hvilket reducerer den aftalte stigning i løn og pensioner på 1,46 %.
Den samlede reguleringsprocent for pensioner er beregnet til 45,9635 (gl. regulering 44,7424) og kan ses på CFU.s hjemmeside på link: http://www.cfu-net.dk/loentabeller.html. Da løn og pensioner reguleres på grundlag af satserne pr. 31.03.2018 betyder det, at pensionerne stiger ca. 1,18% i forhold til den senest udbetalte tjenestemandspension.

Politiforbundet overvejer nye medlemsformer, herunder undersøges mulighederne for at tilbyde kommende pensionister sociale medlemsfordele. Det er endnu på et meget forberedende stadie og et egentligt forslag, der kræver en vedtægtsændring, skal i givet fald
behandles på kongressen i maj 2021.

CO10 har aflyst konferencen, planlagt til fredag d. 13. marts, vedr. forberedelse til OK21. Vi har fået tilsendt det skriftlige oplæg til konferencen. Det indeholder ikke nyheder af interesse for pensionisterne.

Næstformanden foreslog, at der til blad nr. 2 frist d. 23. marts, indsendes artikel fra årsmødet i kreds 3. Det blev afholdt på den nye politigård i Herning.
Til blad nr. 3 – frist d. 25. maj producerer næstformanden en artikel vedr. aktuelle emner.
Blad nr. 4 har deadline 24. august. Blad 5 har d. 5. oktober og blad nr. 6 har deadline d. 19. november 2020.

Hovedkassereren oplyste, at der er udbetalt ordinært tilskud til samtlige kredse. De aftalte forslag om ekstraordinært tilskud for at nedbringe formuen afventer generalforsamlingens beslutning. Forslagene fremsættes igen, når vi kender datoen for afvikling af den udsatte generalforsamling.

Der er ansøgt om det årlige tilskud hos Politiforbundet, men vi har endnu ikke modtaget noget svar.

Medlemssekretæren oplyste, at det aktuelle medlemstal er 2582. Det er et minus på 3 siden årsskiftet.
Der blev orienteret om den indgåede aftale med CPR-registret. Medlemssekretæren forventer at søgningerne i registret beløber sig til ca. 500,-kr. årligt og at udgiften til et årsabonnement bliver mindre end 3.200,-kr.

Formanden afsluttede mødet kl. 1300 og ønskede alle en god hjemrejse.

Der er udsendt meddelelse om aflysning af generalforsamlingen d. 16.03.2020 kl. 1456 til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ref./ Hans Agerbo Jensen

 

 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag den 13. januar 2020

REFERAT føde i forretningsudvalget mandag den 13. januar  2020  kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

REFERAT

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Formanden bød velkommen til mødet og ønskede et godt nytår.
  • tilføjelse og godkendelse af dagsorden
  • Han konstaterede at dagsordenen var godkendt som anført.
  • Informationer fra formand og næstformand
  • Formanden orienterede om forholdene i kreds 10, hvor der forekommer meget forvirrende udmeldinger fra kredsformanden. Det har endnu ikke været muligt at finde en løsning. Henvendelser til kreds 10 sendes også til stedfortræderen, Vagner Eliseholm.

Foreningens skriftlige materiale – brochure til medlemshvervning samt mappen til foreningsformænd udsendes for fremtiden via Dansk Politi.

Den nye hjemmeside er i drift. Husk at alle opslag skal sendes direkte til webmaster: adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere ...

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...