(H) Referat fra hovedbestyrelsesmøder

Ref fra hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2021

Hovedbestyrelsesmøde
Afholdt som virtuelt møde fredag d. 16. april 2021 kl.1000.

 

Dagsorden:

1. velkomst og praktiske bemærkninger
2. evt. tilføjelser og godkendelse af dagsordenen
3. godkendelse af referat fra HB-møde 15. sept. 2020
4. orientering fra formanden
5. orientering fra næstformanden
6. status fra hovedkassereren
7. orientering fra medlemssekretæren
8. dagsorden til den planlagte generalforsamling d. 19.august
9. orientering om arbejdet i Politiforbundet vedr. oprettelse
af pensionistforening ( herunder svar til kreds 7)
10. orientering og fremgangsmåde for at få kontakt med nye
politipensionister (mangl. lister – samt svar til kreds 3)
11. orientering fra kredsene
12. eventuelt
13. næste hovedbestyrelsesmøde

Medlemssekretær Finn Knudsen var udpeget som mødeleder og udsendte indkaldelsen via Skype.

Der var modtaget afbud fra kreds 12 pga. edb-problemer.
Det viste sig, at der også var edb-problemer til flere af deltagerne. Kreds 10 og kreds 11 kunne heller ikke deltage i mødet.

Ad pkt. 1-3.
Formanden bød velkommen og orienterede om den praktiske fremgangsmåde samt om, at den enkelte deltager skulle melde ind via sin skærm, når man ønskede ordet.

Der var ingen tilføjelser /ændringer til dagsordenen.

Referatet fra HB-mødet d. 15. september 2020 godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4.
Formanden redegjorde for forløbet af aftaleforhandlingerne (OK21). Der var gjort alle nødvendige forberedelser og forhandlingsfællesskabet (CFU) havde også erkendt, at reguleringen af pensionerne var kommet bagud i forhold til lønreguleringen. Men alligevel fik vi ikke ændret på tingenes tilstand. Vore pensioner reguleres med den samme procentsats- 4,42%,
som lønnen bliver reguleret med. Aftalen gælder i 3 år – frem til 31. marts 2024. Vi kan med glæde konstatere, at der kun er afsat 0,20 % af lønsummen til diverse forskellige formål, bl.a. til nye seniorordninger.
Aftalen indeholder også en fortsættelse af reguleringsordningen i hele den 3- årige periode.
Pensionistgruppen har i CO10.s bestyrelse og i repræsentantskabet stemt ja til OK21-aftalen. Proceduren er herefter, at samtlige organisationer i CO10 skal svare senest d. 19. april kl. 1000. Herefter videregives resultatet til CFU, som meddeler det samlede resultat på statens område til skatteministeren, der har været forhandleren på statens vegne.
Børge Nielsen, kreds 1, var ikke tilfreds med at reguleringsordningen
blev videreført. Han fandt det også meget utilfredsstillende, at alle reguleringer af løn og pensioner var procentvise reguleringer. Han hæftede sig ved, at formanden for en af de store medlemsorganisationer med mange lavtlønnede havde rejst spørgsmålet omkring den procentvise regulering af lønnen.

Formanden og næstformanden svarede begge på grund af problemer i teknikken, at reguleringsorden helt sikkert bliver drøfter igen i forbindelse med de næste aftaleforhandlinger. Den ordning drøftes almindeligvis før-under og efter aftaleforhandlingerne. Så reguleringsordningen vil helt sikkert blive drøftet i den kommende aftaleperiode.
Såvel løn som pensioner er i mange år blevet reguleret med procentvise stigninger, hvilket også er tilfældet i denne aftale. Men det kan naturligvis drøftes op til de næste aftaleforhandlinger i 2024. Skal man gøre sig håb om at ændre på det bestående system, kræver det sikkert, at alle lønmodtagere bliver enige om at få indført et andet system.


Ad pkt.5.
Næstformanden oplyste, at næste deadline for at få en artikel i Dansk Politi er d. 18. maj 2021. Han opfordrede til at medlemmer af bestyrelsen meldte sig til at skrive en artikel.

Ad pkt.6.
Hovedkassereren oplyste, at der er en kassebeholdning på 322.000, da der kun afholdes de faste udgifter og tilskud indtil, der kan afholdes en generalforsamling.

Ad pkt.7.
Medlemssekretæren oplyste, at vi pt. er 2547 medlemmer. Ved årsskiftet var vi 2586. Der er i perioden tilgået 26 nye – 18 har meldt sig ud og 2 medlemmer er slettet. 46 medlemmer er afgået ved døden.

Ad pkt.8.
Næstformanden gennemgik dagsordenen til den planlagte generalforsamling, som søges afviklet i Odense torsdag d. 19. august 2021.

Under dagsordenens pkt. 5 fastholdes forslaget fra 2020 – et
ekstraordinært tilskud til kredsene på 20 kr. pr. medlem for årene 20-til og med 2022 blev behandlet. Forslag 2 -under samme punkt er HB´s forslag om, ”at eventuelle driftsoverskud fremover efter HB´s beslutning kan udbetales som ekstra tilskud til kredsene.”
Under pkt.6 – regnskab behandles årsregnskaberne for 2019 og 2020.
Under pkt.9 – valg – behandles alle poster, sådan, at det kommer til at passe med valg i lige/ ulige år i henhold til vedtægterne.
Svend Sandberg, kreds 4, oplyste, at han havde drøftet afviklingen af generalforsamlingen med sin bestyrelse, hvorfor han foreslog, at den planlagte generalforsamling blev udsat til 2022.
Bestyrelsen debatterede efterfølgende det fremsatte forslag.
Formanden konstaterede efter debatten, at et stort flertal var indstillet på at søge generalforsamlingen afviklet d. 19. august 2021.


Ad pkt.9.
Næstformanden orienterede om mødet med Politiforbundet, som ønsker at oprette en medlemsgruppe for passive og for pensionistmedlemmer. Det fremsendte oplæg indeholder flere uafklarede punkter, bl.a skulle de nye medlemsgrupper ikke tillægges organisatoriske rettigheder. Vi har på den baggrund tilskrevet Politiforbundet med forslag om, at passive medlemmer kan være tilknyttet forsikringsordningerne mod egenbetaling samt at PL´s formand indkaldes til de HB-møder, hvor der behandles sager, der vedrører pensionisterne. Vi har også anført, at vi ønsker relationen til CO10 opretholdt.
Der er aftalt et virtuelt møde tirsdag d. 20. april kl. 1000.

Formanden gav tilsagn om, at der udsendes orientering til bestyrelsen straks efter det aftalte møde.

Ad pkt.10.
Hans Jørgen Lauritzen, kreds 3, savnede lister fra Politiforbundet med oplysning om nye pensionister. Oplyste også at der kommer meget få nye pensionister, der indmelder sig i kredsen. Han efterlyste forslag til at løse problemet.
Næstformanden svarede, at problemet er drøftet med Politiforbundet, som direkte har svaret, at det vil være en klar overtrædelse af reglerne om databeskyttelse, hvis kredsene får udleveret lister med navne og personlige oplysninger på politipersonalet, der overgår til pensionisttilværelsen.
Da ingen af mødets deltagere havde forslag til løsning af problemet, blev der givet tilsagn om, at problemet drøftes med Politiforbundet på det virtuelle møde d. 20. april.

Ad pkt.11.
Det fremgik af orienteringen fra kredsene, at der ikke havde været aktiviteter og ingen generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder var afholdt. Kreds 7 havde aftalt virtuelt bestyrelsesmøde d. 20. april.
Kreds 3 havde tilskrevet formanden med forslag om, at foreningens vedtægter blev justeret sådan, at der blev taget højde for ”Corona-situationen”.
Debatten herom viste, at situationen kunne betegnes som ”en hundrede årshændelse ”. Der er flere muligheder for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling så snart forsamlingsrestriktionerne tillader det. Bestyrelsen kan altid indkalde generalforsamlingen.

Ad pkt.12.
Børge Nielsen, kreds 1, henviste til de nye oplysninger fra Popermo samt at den tidligere omtalte bonus nu benævnes som ”Popermo-bonus.”

Ad pkt. 13.
Næste HB-møde blev aftalt til torsdag d. 5. august kl. 1030 i Odense – det sædvanlige sted i Ældrecentret, Sct. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C.

Formanden oplyste, at han torsdag d. 15. ds. var til konsultation på Slagelse sygehus og efter samråd med lægerne var han klar til at fortsætte arbejdet indtil den planlagte generalforsamling d. 19. august.

Han takkede bestyrelsen for at godt møde på trods af de tekniske vanskeligheder under vejs. Mødet blev afsluttet kl. 1130.

 

Ref./Hans Agerbo Jensen
  

 

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. sep. 2020

Referat fra HOVEDBESTYRELSEMØDET den 15. september 2020 kl. 10:30 på Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger.
2. Evt. tilføjelse og godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. februar 2020.
4. Orientering fra formanden.
a. Orientering om arbejdet i CO10 herunder OK21
5. Orientering fra næstformanden.
6. Status fra hovedkassereren
a. Orientering om kredstilskud
7. Orientering fra medlemssekretæren.
8. Drøftelse vedr. udsættelse af generalforsamling til 2021 – (FU-beslutning).
9. Orientering om arbejdet i Politiforbundet vedr. oprettelse af pensionistforening.
10. Drøftelse af fremgangsmåde for at få kontakt med nye politipensionister/manglende lister.
11. Bankernes gebyr på foreningskonti.
12. Orientering fra kredsene.
13. Eventuelt.
14. Næste hovedbestyrelsesmøde.


 Ad pkt. 1 og pkt.2.
Formanden bød velkommen til bestyrelsen og orienterede om den praktiske afvikling af mødet
under hensyn til corona-reglerne.
Han oplyste, at der var afbud fra Vagner Eliseholm, kreds 10, der samtidig har tilsendt formanden
En fuldmagt.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den bemærkning, at pkt. 9 og 10 behandles samlet.

Ad pkt. 3.
Svend Sandberg bemærkede, at der var fejl i referatet fra 20. februar – pkt. 8 og 9 vedrørende ret-
ten til skattefradrag for betalt kontingent til Landsforeningen.

Sekretæren oplyste, at de anførte oplysninger er korrekte, men der mangler en oplysning.
Hvis begge ægtefæller har tjenestemandspension fra politiet/domstolene – har begge fradragsret for det betalte kontingent.
Mulighed nr. 2 er, at kun den ene ægtefælle har tjenestemandspension. Så er det kun vedkommende, der har ret til fradrag for det betalte kontingent. Den 3. mulighed for fradrag er, at den ægtefælle, der modtager ægtefællepension også er berettiget til fradrag for kontingentet, fordi PL har forhandlingsretten vedr. ægtefællepension.

Herefter godkendtes referatet.

Ad pkt. 4.

Formanden oplyste, at der været afholdt møder i CO10.s Senior-og Pensionistgruppe, der pt. er 6.790 medlemmer i alt. Gruppen af Statspensionister i foreningen af 1945 er nu helt nede på 4-5 medlemmer og formanden Flemming Schandorff regner med, at foreningen lukker med udgangen af 2020.
CFU har afholdt møder med Skatteministeren (det er statens forhandler nu), hvor man drøftede at forlænge OK18 med 1 år. Her var det ministerens krav, at organisationerne i CFU skulle være enige i dette.
Efterfølgende viste det sig, at der var 2 organisationer, der ikke var enige i det forslag. Herefter besluttede ministeren, at der forhandles OK-aftale på sædvanligvis. Det betyder, at CO10.s procedure om, at aftalekravene skal være Centralorganisationen i hænde d. 1. september var gældende.
På denne baggrund afholdt CO10-gruppen bestyrelsesmøde d. 19. august, hvor der blev drøftet aftalekrav. Gruppen var enige om følgende 3 aftalekrav til OK21:
1)procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK21, som afsættes til egentlige lønformål,
2)der kræves en ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemførtes ved OK05. (der peges i den forbindelse på, at der ved OK-aftalerne i 08 og i 2018 er anvendt henholdsvis 1,58 og 0,21% - i alt 1,79 % til andre formål end pension mv.
3)lønreguleringsordningen (reguleringsordningen) fortsættes og forbedres.
Den videre procedure er, at hver Centralorganisation udtager aftalekrav. Disse krav koordineres derefter i CFU, der fremsendes de endelige aftalekrav til forhandling hos skatteministeren. Herefter starter forhandlingerne om OK21. Aftaleperiodens længde har været drøftet og kan blive fra 1 op til 3 år.
Formanden oplyste, at der resterer en aftalt stigning i løn og pensioner pr. 01.02.2021 på 0,68 % plus/minus reguleringsordningen. Der kan på nuværende ikke siges noget nærmere om den endelige regulering af pensionerne pr. 1. februar 2021. Ved aftaleforliget i 2018 blev der skønnet over reguleringsordningen i hele aftaleperioden. Her viste skønnet for 1. feb. 2021 en stigning på 0,10, men det skal tilføjes, at ingen af de skønnede reguleringer i aftaleperioden har vist sig at ramme plet.


 Ad pkt. 5.
Næstformanden oplyste, at der er indsendt artikel til blad 4. Den omhandler Coronasituationen og OK21. Der er deadline til blad nr. 5 d. 5. okt. og opfordrede til, at der blev indsendt artikel til det blad.
Enighed om, at Børge Nielsen, kreds 1 skriver artiklen til blad 5.
Til blad 6 er der deadline d. 19. november. Han opfordrede til, at alle kredsene indsendte oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen i 2021, hvorefter en samlet oversigt kan optrykkes i blad 6.
Næstformanden koordinerer arbejdet.

Ad pkt. 6.
Hovedkassereren oplyste, at der pt. er et overskud på driften på ca. 12.000 kr.
Der er udbetalt tilskud til kredsene med de sædvanlige 40,-kr. pr. medlem. Han foreslog, at økonomien køres efter de hidtidige retningslinjer, indtil der kan afholdes en generalforsamling. Det betyder, at der sidst på året udbetales overskud fra driften til kredsene efter medlemstallet.
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at nedbringelsen af foreningens formue ud-sættes til en kommende generalforsamlingsbeslutning.

Ad pkt.7.
Medlemssekretæren oplyste, at vi p.t. er 2613 medlemmer. Det er en nettotilgang på 28 medlemmer.
Med baggrund i et spørgsmål om nye medlemmer kunne tilmelde sig direkte på hjemmeside, svarede han, at det var muligt. Da der er modtaget henvendelser om diverse vanskeligheder med nye tilmeldinger, bl.a. manglende kvittering for tilmeldingen, konkluderede formanden, at han kontaktede web-masteren og derefter udsendte en vejledning.

Ad pkt 8.
Næstformanden foreslog med henvisning til FU-mødet afholdt d. 26. august, at den ordinære generalforsamling udsættes til 2021 og foreslog datoen d. 15. april. Årsagen er alene de forskellige Coronarestriktioner.
Han nævnte mulighederne for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, herunder at ho- vedbestyrelsen jfr. vedtægterne har denne mulighed.
En enig hovedbestyrelse besluttede, at der indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse d. 15. april 2021. Det blev aftalt, at undersøge mulighederne for andre lokaliteter i Odense, da vurderingen er, at der ikke kan holdes den nødvendige afstand i lokalerne i Ældrecentret.
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at foreningens virksomhed fortsættes efter de hidtidige retningslinjer indtil den aftalte ordinære generalforsamling kan afholdes.


 Ad pkt. 9 og pkt.10.
Foreningens kredse kan ikke længere modtage lister med oplysninger om pensionerede kolleger. Politiforbundet har oplyst, at sådanne lister er omfattet af reglerne om data-sikkerhed, fordi listerne indeholder personfølsomme oplysninger.
Politiforbundet har samtidig tilkendegivet, at de snarest muligt vil indkalde til et møde om den fremtidige medlemsregistrering.
Hovedbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og aftalte, at formanden og næstformanden deltager i det omtalte møde i Politiforbundet.

Ad pkt. 11.
Hovedbestyrelsen drøftede de gebyrer, som flere pengeinstitutter kræver for foreningskonti. Der blev nævnt beløb på 1.500,-kr. pr. kvartal, som det største beløb. Under debatten fremkom forslag om muligheden for at oprette en fælles foreningskonto, hvortil der kunne knyttes flere underkonti.
Hovedkassereren påtog sig at undersøge mulighederne for en sådan foreningskonto.

Ad pkt. 12.
Orienteringen fra samtlige kredse viste, at der ikke var gang i ret mange aktiviteter i de 12 kredse.
I kreds 7 havde lokalforeningerne udarbejdet en folder til nye medlemmer. I kreds 4 havde politidirektøren inviteret til orienteringsmøde og kaffe i efteråret. I kreds 3 var bestyrelsen indkaldt til møde d. 24. september. Kreds 2 fik ikke afholdt generalforsamling inden nedlukningen i marts. Derfor indkaldes der til en generalforsamling i oktober måned.

Ad pkt. 13 og pkt.14.
Børge Nielsen, kreds 1, var meget utilfreds med Popermo.s loyalitetsbonus og havde taget kontakt til selskabet herom. Jo flere forsikringer man har, jo sværere er det at opnå denne bonus, da man skal have min. 2 forsikringer og være uden skader i det pågældende år, for at opnå denne bonus.

Næste HB-møde blev aftalt til torsdag d. 11 februar kl. 1030 i Odense. Formand og næstformand påtog sig at finde et passende sted til afvikling af generalforsamlingen d. 15. april i Odense og omegn samt at udsende materiale herom.

Formanden afsluttede mødet kl. 1435 og ønskede alle en god hjemrejse.

20.09.20/ref. Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.