(H) Referat fra hovedbestyrelsesmøder

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 5. marts 2024

Referat fra HB-møde den 5. marts 2024 kl. 1030 Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Dagsorden

1. Mødet åbnes
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Efterårsmødet (med ægtefælle/samlever ? – overnatning/hvor ?)
5. Generalforsamling 18. april 2024, herunder
a. Dagsorden til GF
b. Dirigent
c. Gæster
d. Evt. indlæg (gode ideer)
e. Vedtægtsændring § 3 m.fl.
f. Kontingent, tilskud, diæt m.v.
g. Valg
6. Formand
7. Medlemssekretær
8. Revisorer
6. Fremtidigt samarbejde med Politiforbundet, herunder
a. Møde den 9. oktober, emner til drøftelse, herunder
1. Emneliste til fremtidens samarbejde
2. Tilskud 2024.
3. Emner til næste møde den 14. marts 2024.
7. CO10, herunder
a. OK24
b. Repræsentantskabsmøde den 1. november 2023.
c. Møder i CO10,s bestyrelse
d. Sammenslutningens bestyrelse, fremtidig sammensætning
e. Møde i Sammenslutningen den 21. februar 2024
f. OK26-udvalg
1. Øvrige meddelelser fra Formanden
2. Meddelelser fra Næstformand
3. Meddelelser fra Hovedkasserer
4. Meddelelser fra Medlemssekretær
5. Orientering fra Kredsene.
6. Hjemmesiden, herunder nyhedsbreve, login m.v.
7. Eventuelt
8. Næste møde (18. – 19. september (hvis det besluttes at afholde 2-dages møde)

 Ad pkt. 1-2-3 og 4.
Formanden bød velkommen til hovedbestyrelsen. Han rettede en særlig velkomst til den nyvalgte kredsformand i kreds 5, Niels Hedager samt kreds 12, Ole Skræddergaard Jensen, der deltog i sit første HB-møde. Han oplyste, at kreds 11 har valgt ny formand. Det er Annette Nielsen, som desværre var forhindret i at møde i dag. Suppleant Søren D. Sørensen.
Suppleanten fra kreds 3, Jørgen Fisker, blev ligeledes budt velkommen.

Formanden fremlagde dagsordenen og foreslog en tilføjelse til pkt. 7 – et punkt 7f) nedsættelse af et internt OK26-udvalg. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Referatet fra HB-mødet d. 14. sept. 2023 godkendtes uden bemærkninger.

Formanden omtalte efterårets HB-møde og at det har været praksis, at der til efterårsmødet hvert andet år var deltagelse med ledsager.
Hovedkassereren foreslog, at mødet i efteråret i år blev uden ledsager af hensyn til økonomien generelt. Der betales naturligvis selv for ledsageren, men 2-dagsmøde er dyrere end alm. 1-dagsmøder. Derfor denne indstilling a.h.t. økonomien.
Mødedatoen blev efterfølgende aftalt til mandag d. 9. september 2024, som dagmøde.

Ad pkt. 5.
Formanden henviste til den udsendte dagsorden for vor ordinære generalforsamling d. 18. april 2024 her i Mødecenter Odense.
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. Der var enighed om, at Søren D. Sørensen foreslås som dirigent. Den lokale politiforeningsformand, Per Svanegaard inviteres til at give et indlæg. Politiforbundets formand og næstformand er forhindret i at møde.
Der fremlægges forslag om ændringer i vedtægterne §§§ 2, 3 og 9 samt et forslag om en præcisering af reglerne omkring transportgodtgørelse.
Det blev aftalt, at FU udarbejder et forslag om reglerne for transportgodtgørelse..
Der foreslås uændret kontingent på 200,-kr. pr. år og uændret kredstilskud på 40,.kr. pr. medlem.
Der fremsættes også forslag om, at godtgørelsen til HB.s medlem af FU ( det er p.t. Jørgen Jensen) får en godtgørelse på 5.000,-kr. årligt mod de nuværende 2.000,-kr., der godtgøres til kredsformændene.
Under punktet valg er formanden samt foreningssekretæren villige til genvalg. Revisor Hans Flügge og revisorsuppleant Leif Christensen er villige til genvalg.’
Generalforsamlingen i 2025 foreslås afviklet torsdag d. 10. april 2025 samme sted.
Husk fristen for tilmelding af delegerede er 15. marts 2024.

Ad pkt. 6.
Formanden oplyste, at næste møde med Politiforbundet er aftalt til torsdag d. 14. marts. Der er til mødet udarbejdet et udkast til justering af Samarbejdsaftalen samt et punkt om

 arbejdet i det interne pensionsudvalg.. Årsagen er, at der fra flere sider er udtrykt ønske om ændring i beregningen af bl.a. tjenestemandspensionen.
Vi har fortsat et ønske om oplysninger om nye pensionister samt om at orientere på senkarierekurserne. Disse emner er også på dagsordenen.
Der er ansøgt om det årlige tilskud på 20.000,-kr.

Ad pkt. 7.
Formanden omtalte OK24-forliget og oplyste, at det indeholder en stigning med virkning fra 1. april på 4,83 % samt en stigning pr. 1. april 2025 på 1,27 %. Reguleringsordningen er beregning til at udmønte 1,06 i år – i alt 5,89 % Pr. 1.april. i 2025 er reguleringsordningen skønnet til at udmønte 0,04 %. Der er også aftalt en generel lønstigning på 0,20 % pr. 1. nov. 2025 samt, at den samlede lønstigning for ansatte i staten vurderes i forhold i lønstigningerne på det private område.
I forliget er der pr. 1. april i år afsat 0,11 % og i 2025 0,89% til andre formål. Disse i alt 1,0% i den 2-årige aftaleperiode, får pensionister ingen glæde af. Det krav blev afvist under forhandlingerne. Vort krav om at få dækket ”efterslæbet” på 1,79 % blev efter vor opfattelse ikke forhandlet.
På denne baggrund har Sammenslutningen tilskrevet C010 med diverse spørgsmål. Der er modtaget svar og givet tilsagn, om et møde med CO10.s formand og næstformand.
CO10 har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 20. marts, hvor de tilsluttede organisationer skal tage stilling til aftale resultatet. Formanden og Hans Agerbo deltager i mødet.
Formanden oplyste også, at det nu er aftalt, at der skal benyttes et standardbaseret lønindeks ved beregningen af reguleringsordningen. Der har hidtil været benytte et impliceret lønindeks. Den nye beregningsmetode skulle være en fordel for lønmodtagerne.
Efter mødet d. 20. marts og når alle Centralorganisationer har taget stilling til aftaleresultatet
skal aftaleresultatet forelægges Lønningsrådet. Her forventes det alene, at man siger ja til at, lønninger og pensioner forhøjes med de generelle stigninger.
Hovedbestyrelsen drøftede aftaleforliget, hvorunder flere gjorde opmærksom på, at de aftalte lønstigninger ikke helt dækkede prisudvikling og omkostningerne i de seneste 2 år. Der var ligeledes kritik af, at vore krav om at få pension af alle midler, der var afsat til lønformål, ikke var indfriet i OK-24 forliget.
En enig hovedbestyrelse tilsluttede sig, at der d. 20. marts stemmes ja til forliget.
Formanden foreslog, at der allerede nu nedsættes et OK26-udvalg til forberedelse af de næste aftaleforhandlinger. Udvalget sammensætning blev: formand, næstformand, Børge K. Nielsen samt Jørgen Jensen. ( 1. møde aftalt til 22. okt. 2024)
Hovedbestyrelsen godkendte forslaget til kommissorium for gruppen.
Formanden oplyste, at Sammenslutningen ændres, da Told/Skat og TAT sluttes sammen. De råder over 2 af Sammenslutningens 4 mandater. Der blev det på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at PL besætter de 2 øvrige pladser med formand og næstformanden.
Han oplyste også, at Sammenslutningen har startet et nyt slogan: ”pensionisterne har også krav på at opretholde købekraft m.m.”

 Ad pkt.8-9-10 og 11.
Formanden oplyste, at der er indgået aftale om, at arbejdstagere får en kompensation 0,45 % i løn p.g.a., at St. Bededag blev inddraget som fridag. Der gives ikke en tilsvarende kompensation til pensionister..

Næstformanden oplyste dato for deadline til Politibladet i 2024. Til blad nr. 2 – deadline d. 12. marts bringes den udsatte artikel fra kreds 3. med en orientering af kredsmødet og hvervning af nye medlemmer.
Til blad nr. 3 – er deadline 15.maj. Dertil skrives en artikel vedr. forløbet af OK24. Blad 4 har deadline d. 13. august. Her mangler vi en artikel? Blad nr. 5 med deadline 9.okt. Her skriver formanden en artikel om medlemssituationen generelt. Blad 6 - deadline d. 14. nov. Her indsamler sekretæren oplysninger om generalforsamlingerne i 2025.

Hovedkassereren oplyste at det reviderede regnskab for 2023 udviser et underskud på 50.670,24 kr. Det er udsendt til kredsformændene. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
Han gav også en status på regnskabet fra 1. januar og indtil 1. marts 2024. Det udviser en beholdning på 108.584,90 kr.

Foreningssekretæren oplyste, at vi p.t. er 2437 medlemmer. Der har i perioden været 46 nye indmeldelser. 2 har meldt sig ud og 23 er afgået ved døden. Han oplyste også, at der er omkring 100 medlemmer, som ikke har reageret på den fremsendte kontingentopkrævning. Der fremsendes en rykker til disse medlemmer.

Ad pkt. 12.
Under orienteringen fra kredse var det generelle indtryk, at det var relativt få medlemmer, der deltog i kredsgeneralforsamlingerne. 3 kredse have endnu ikke afviklet den årlige generalforsamling.
Der er valgt ny formand i kreds 5 og i kreds 11 og i kreds 2, skal der vælges ny formand på generalforsamlingen d. 18. marts. ( foreningssekretæren har udsendt en opdateret telefonliste)
Klubben på Politiskolen har rettet henvendelse til formanden. Det blev aftalt, at Jørgen Jensen, kreds 10, kontakter klubben på Politiskolen i Brøndby for at aftale nærmere om medlemskab.

Det fremgik også af den generelle orientering, at de fleste aktiviteter i kredsene foregik ude i de lokale klubber.

Ad pkt. 12-13 og 14.
Vedr. hjemmesiden drøftede hovedbestyrelsen igen problemerne omkring et login. Formanden oplyste, at problemer var drøftet med webmasteren og indtil videre oprettes der ikke et login.

Formanden oplyste, at fremgangsmåden med nyhedsbreve fungerer. Nyheder fra kredsene fremgår af forsiden og derefter klikker man ind på den pgl. kreds for at læse nyhedsteksten.

 Næste HB-møde afholdes mandag d. 9. sept.2024 i Odense.

Formanden afsluttede med at takke for et godt møde og ønskede alle en god hjemrejse.

Ref./Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Ref fra hovedbestyrelsesmøde den 27. sep 2021

Referat Fra Hovedbestyrelsesmøde afholdt mandag d. 27. september 2021 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 Dagsorden:

1.Velkomst og praktiske oplysninger
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 5. august 2021
4. Godkendelse ad referat fra generalforsamlingen d. 19. august 2021
5. Drøftelse af fremtidig samarbejde med Politiforbundet
6. Orientering fra formanden, herunder fra mødet i CO 10, pensionistgruppen
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10.Orienrtering fra kredsene
11.Hjemmesiden
12.Artikler til Politibladet
13.Eventuelt
14.Næste møde

 Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til Jørgen Jensen, nyvalgt kredsformand i kreds 10 samt til Svend Flugt, suppleant fra kreds 4.
Der var afbud fra kreds 12.

Ad pkt. 2. Dagsordenen
Formanden gennemgik den udsendte dagsorden og foreslog, at der blev byttet om på pkt. 5 og pkt. 6, sådan at orienteringen fra mødet i CO 10 blev behandlet først.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3 og pkt. 4.
Referatet fra HB-mødet d. 5. august og fra generalforsamlingen d. 19. august 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 5. Orientering fra mødet i CO10.
Formanden oplyste, at der var afholdt møde i pensionistgruppen d. 22. september. Finn Baad deltog efter aftale. Gruppen konstituerede sig med Marianne Nielsen, som formand og Mogens som næstformand. Det er aftalt, at Finn Baad fratræder, når CO10 afholder ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. nov. 2021.

På mødet drøftedes forhandlingerne om OK21 og resultatet af aftalen. Såvel CO10 som CFU var enig i de beregninger, der var fremlagt og hvoraf det fremgår, at pensionisterne siden 1993 mangler 1,79 % i regulering i forhold, hvad der på CFU.s område er reguleret på lønområdet. Men hverken arbejdsgiveren – her Skatteministeren – eller CFU fik kravet medtaget under de afsluttende forhandlinger.
På mødet var der enig om, at kravet bør fremsættes til aftaleforhandlinger i 2024.

Reguleringsordningen blev igen drøftet. Arbejdsgruppen, der er nedsat under CFU, har ligget stille i Covid-19 lukkeperioden. På mødet blev det besluttet, at søge arbejdsgruppen genstartet snarest muligt med henblik på at få forbedret beregningsmodellen, der ligger til grund for udregningen af reguleringsordningen. Der var stort flertal for at bibeholde reguleringsordningen men meget gerne på en forbedret beregningsform.

Pensionistgruppen i CO10 drøftede oprettelse af en hjemmeside. Her tilbød Finn Baad sin hjælp og gruppen besluttede, at påbegynde arbejde med oprettelse af en hjemmeside. Det medfører en udgift, som skal fordeles blandt medlemsgrupperne.
Gruppen aftalte næste møde til d. 28. februar 2022. CO har repræsentantskabsmøde d. 15. november 2021. Her deltager Pensionistgruppen med 4 repræsentanter.

Hovedbestyrelsen konstaterede under den efterfølgende debat, at hverken hovedforbundene eller ministeren for forhandlingsområdet har foretaget sig noget for at fremme pensionisternes interesse under OK-forhandlingerne 2021.

Ad pkt. 6 (pkt.5) Samarbejdsaftale med politiforbundet.
Formanden oplyste, at der var møde mellem Politiforbundet og vort FU mandag d. 20. september i de nye forbundslokaler på Gl. Kongevej 60. Mødet blev afviklet i en god og venskabelig tone. Enighed om at den nye samarbejdsaftale udarbejdes hurtigst muligt, samt at vi mødes efter behov – dog mindst 2 gange årligt.
Politiforbundet udsender p.t. skrivelser og/eller mail til nuværende pensionister med tilbud om medlemskab som passiv+ -eller som passiv medlem. Det blev nævnt at der skal udsendes ca. 4000 breve og ca. 1000 mails.
De nye medlemsformer omtaler diverse medlemsfordele som er knyttet til de 2 nye medlemsformer. Formanden foreslog, at hovedbestyrelsen gennemgik disse medlemsfordele og evaluerede på hvert enkelt punkt.

Lån & Spar Bank – som fordelskunde er omtalt. Det har som udgangspunkt været vor opfattelse, at alle, der er medlem kan fortsætte som fordelskunde. Han påpegede dog, at vi ikke står anført som selvstændig organisation på Lån & og Spar.s hjemmeside. Det er heller ikke tilfældet for Sammenslutningen, som er medlem i CO10. Det sidste opfatter vi som et teknisk problem fra oprettelsen i 2015-16, da Statspensionisternes Centralforening ( SC) blev nedlagt.
På mødet blev det oplyst, at der f.eks var taget kontakt til Lån & Spar.s afdeling i Nordjylland, hvorfra det blev oplyst, at man ikke havde til hensigt at frasige sig kunder i denne anledning.
Efter en debat besluttede hovedbestyrelsen, at afvente udviklingen på området.

Forbrugsforeningen er nævnt. Formanden påpegede, at det absolut ikke kunne give ikke problemer. Her er det direkte nævnt, at Sammenslutningen af Senior/Politiforeninger i CO10, som Landsforeningen er en del af, er en de tilsluttede organisationer. Der koster i øvrigt 132,-kr. årligt at være medlem i Forbrugsforeningen. Han oplyste samtidig, at medlemskab her også giver adgang til at være fordelskunde i Lån & Spar.

Plus-Kortet er nævnt. Det er rabatmuligheder i et stort antal forretninger landet over. Rabatten afregnes i forbindelse med købet og der skal ikke betales nogen årlig afgift på kortet.
Den mulighed vil vi være udelukket fra, medmindre man vælger et af de nye passiv-medlemskaber.
Under den efterfølgende debat blev det nævnt fra flere, at der fandtes mange andre rabatordninger, f.eks, ved at være medlem hos Ældresagen.

Tjenestemændenes Låneforening hvor pensionister også kan optage lån, men kun indtil man er fyldt 75 – efter vedtægterne. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at der rettes en skriftlig henvendelse til Låneforeningen.
(Låneforeningen v/ direktør Kim Østerbye har efterfølgende pr. mail oplyst, at Politipensionisterne ikke kan optage lån, hvis de ikke er medlem i Politiforbundet. Det gælder alene for nye medlemmer, da nuværende låntagere ikke smides ud af foreningen. Han vil i øvrigt orientere sit forretningsudvalg om denne henvendelse.)

Politiets Sprogforbund er også nævnt blandt medlemsfordelene. Formanden fandt ikke, at der var problemer i at fortsætte i Sprogforbundet, hvis man var medlem ved pensioneringen. Den situation, at man har været udmeldt af Sprogforbundet og gerne ønsker at blive medlem igen undersøges i Sprogforbundet, da man i dag ikke kan blive genoptaget i Sprogforbundet. Orientering herom udsendes senere.

Popermo er omtalt. Hovedbestyrelsen var enig i, at det absolut ikke kan give problemer at fortsætte her, når man i dag er medlem i Popermo. De er for nærværende meget aktive på nettet for at skaffe sig nye medlemmer, der er ansat i ”den offentlige administration”.
Derfor afventes udviklingen på dette område også.

Hovedbestyrelsen drøftede generelt skrivelsen fra Politiforbundet til pensionistmedlemmerne. Der var enighed om, at de nævnte forsikringer ikke var attraktive for nuværende pensionister, der allerede har tegnet nødvendige forsikringer.
Hovedbestyrelsen kan efter en samlet vurdering af de fremlagte medlemstilbud – passiv + til en pris af 200,- kr. pr. måned – og passiv til en pris af 422,-kr. årligt – ikke på nuværende tidspunkt fremkomme med nogen anbefaling til vore medlemmer. Man må selv vurdere, bl.a. ud fra de her anførte oplysninger, hvad man har brug for. Hovedbestyrelsen gør opmærksom, at man skal kontakte Politiforbundet, hvis man ønsker at fortsætte som medlem. Modsat bliver man slettet som medlem, når ansøgningsfristen på 3 mdr. er udløbet.(det undersøges i øjeblikket om hvorvidt det er muligt at genindmelde sig, hvis man ændrer opfattelse.) Ønsker man at bibeholde Politibladet, kræver det som minimum et medlemskab som passiv. Det samme gælder, hvis ønsker at leje en af Politiforbundets ferieboliger.
Et fortsat medlemskab af Politipensionisterne er uafhængig af de nye medlemsformer i Politiforbundet.

Generelt for de nye medlemsformer er holdningen fra hovedbestyrelsen, at giver det problemer for vore medlemmer, skal man rette henvendelse til bestyrelsen og sin kredsformand.

Hovedbestyrelsen drøftede et udkast til en samarbejdsaftale med Politiforbundet. Udkastet indeholder 12 punkter, hvor der er taget udgangspunkt i den eksisterende aftale.
Hovedbestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at forhandle den nye aftale.

Hovedbestyrelsen drøftede udsendelse af information generelt. Det blev herunder besluttet, at FU-referater kun udsendes til HB. Referater fra generalforsamling og HB-møder udsendes til HB og lægges på foreningens hjemmeside.

Ad pkt. 7.
Næstformanden henviste til, at det var aftalt, at næste generalforsamling afvikles torsdag d. 7 april 2022. Hovedbestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen afvikles her i lokalerne, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Ad pkt. 8.
Hovedkassereren oplyste, at generalforsamlingsbeslutningen fra august om at udbetale ekstraordinært tilskud til kredsene dele i 2 lige store dele. Beslutningen er at der udbetales ekstraordinært 20,-kr. pr. medlem for hvert af årene 2020-2021 og 2022. Halvdelen af det samlede tilskud udbetales i starten af november måned i år – og sidste halvdel udbetales i 2022.
Han nævnte vore regler om rejsegodtgørelse og fandt, at de nuværende regler trængte til fornyelse. Han vil derfor udarbejde et forslag til drøftelse på næste HB-møde. Den endelige beslutning ligger hos generalforsamlingen.

Ad pkt. 9.
Foreningsekretæren oplyste at der p.t. er 2580 medlemmer. Det er en nedgang på 6 medlemmer i årets løb.

Ad pkt. 10.
Orienteringen fra kredsene viste, at flere kredse havde aftaler om afvikling af en generalforsamling i indeværende år. Kreds 5 og kreds 8 venter til 2022 og afvikler en ordinær generalforsamling.
I kreds 9 var det et stort problem af finde egnede lokaler. Der kan ikke afvikles mødevirksom på politistationerne i kredsen.

Kreds 10 har som nævnt i indledning netop afholdt generalforsamling og valg ny formand og bestyrelse.
Der var modtaget underretning fra kreds 12 om afvikling af generalforsamlingen. Det var samtidig oplyst, at såvel formand som kasser ikke genopstiller til den ordinære
generalforsamling i 2022, hvor det kan blive meget svært at finde nye emner blandt kredsens 31 medlemmer.

Ad pkt.11. Hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen drøftede hjemmesiden. Der var enighed, at opbygning var tilfredsstillende. Der blev stillet spørgsmål ved om nødvendigheden af at have et medlems-login.
Formanden undersøger mulighederne og drøfter spørgsmålet med webmasteren inden næste HB-møde.

Ad pkt. 12. Artikler til Dansk Politi.
Deadline til næste blad er d. 5. oktober. Det er aftalt, at Arne Holdensen, kreds 7, skriver en artikel. Enighed om at emnet er forhandlingsretten og samarbejdet med Politiforbundet.
Der er deadline til blad nr. 6 d. 16. nov. Det blev aftalt, at næstformanden indsamler oplysninger om generalforsamling i samtlige 12 kreds samt i landsforeningen og opstiller en samlet artikel til bladet.

Ad pkt. 13 og pkt. 14.
Intet til eventuelt – pkt. 13.

Næste møde blev aftalt til mandag d. 14. marts 2022 – samme sted.

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemrejse.

Ref./ Hans Agerbo Jensen, 01.10.21

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.