Resultat af OK 24 forhandlinger, 15. april 2024

Dato: 15. april 2024

NYHEDSBREV

CO10 har her til morgen, den 15. april 2024, meddelt, at alle CO10,s tilsluttede organisationer har godkendt resultatet af OK24 forhandlingerne.

Det betyder, at følgende aftaleresultat herefter er en realitet:

Den økonomiske ramme (procent af løn pr. 31.03.24)

Procent

1.        april 2024

1.        april 2025

1.        november 2025

I alt

Generelle Lønstigninger

4,83%

1,27%

O,2O%

6,30%

Andre Formål

0,11%

0,89%

-

1,00%

Skøn for Reguleringsordning

1,06%

0,04%

-

1,10%

Skøn for Reststigning

0,00%

0,40%

-

0,40%

Økonomisk Ramme

6,00%

2,60%

0,20%

8,80%

Herudover er det, af interesse for tjenestemandspensionisterne, aftalt at genoptage forhandlingerne i slutningen af 2025, hvis det viser sig, at den private lønudvikling er ændret markant i forhold til den offentlige lønudvikling, såvel i positiv som i negativ retning.

Som det fremgår, udmøntes den største stigning i tjenestemandspensionen pr. 1. april 2024 med en samlet stigning på 5,89%.
Udmøntningen forventes at ske pr. 1. juni 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024.

Den samlede stigning i tjenestemandspensionen for hele den 2-årige periode er på 7,4%.

For en tjenestemandspensionist, der er pensioneret fra lrm. 29, skalatrin 42, betyder det en krone/øre stigning på ca. kr. 1400,- pr. mdr. før skat.
For en tjenestemandspensionist, der er pensioneret fra lrm. 35, skalatrin 48, betyder det en krone/øre stigning på ca. kr. 1700, pr. mdr. før skat.

Der kan henvises til CFU,s løntabel for 2023, for øvrige lrm./skalatrins beregninger.

Alt under forudsætning af, at aftaleresultat efterfølgende godkendes af et samlet CFU.

For øvrige oplysninger – henvendelse til Politipensionisternes Landsforening.

 Politipensionisternes Landsforening.
Tlf. 41 27 22 07

Nyhedsbrev 16. februar 2024

Dato: 16. februar 2024
NYHEDSBREV

Som bekendt er der nu indgået en overenskomstaftale mellem CFU og Finansministeriet.
Aftalen indebærer bl.a. følgende:

⦁ En samlet ramme afsat tll lønformål på 8,8% over en 2-årig aftaleperiode
⦁ De 8,8% er fordelt som følger:
1 Generelle lønstigninger – 6,3%
2 Reguleringsordning (skøn) – 1,1%
3 Andre formål – 1%
4 Reststigning (skøn) – 0,4%

⦁ Mulighed for genforhandling af aftalen ultimo 2025, såfremt det viser sig, at den offentlige lønudvikling ikke har fulgt udviklingen på det private arbejdsmarked. Det gælder både positive som negative tendenser.

Som det er nu, reguleres tjenestemandspensionen svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønnen efter udtalelse fra Lønningsrådet.

Det betyder, at såfremt anbefalingen følges, reguleres Tjenestemandspensioner samlet med 7,4%, fordelt således:

Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De resterende 1,4% i forliget er fordelt som følger:
1% afsættes til andre formål (organisationsforhandlinger)
0,4% afsættes til den såkaldte reststigning (lønglidning, anciennitets stigninger m.v.)
De to sidste formål får tjenestemandspensionister ikke del i, fordi kravet om regulering af pensioner med den fulde ramme desværre blev afvist af finansministeriet under forhandlingerne.

DET SKAL UNDERSTREGES, AT OVENSTÅENDE ER BETINGET AF, AT AFTALEFORLIGET GODKENDES AF BEGGE PARTER, HVILKET TIDLIGST SKER SIDST I MARTS 2024.

Politipensionisternes Landsforening.

Julenyhedsbrev

 JuleNyhedsbrev.

 

2023 er ved at gå på hæld og det er tid til at se tilbage på året som er gået.

Politipensionisternes Landsforening har løbende arbejdet på at varetage vores medlemmers interesser, primært på det sociale og økonomiske område, bl.a. gennem velgennemførte medlemsarrangementer og sammenkomster samt udøvelse af vores forhandlingsret ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Vi har samtidig arbejdet på at udvikle samarbejdet med Politiforbundet gennem konstruktive møder med Forbundets formand og næstformand.
Det har bl.a. udmøntet sig i en revideret og forbedret samarbejdsaftale og et mere formaliseret samarbejde mellem de lokale politiforeninger og Landsforeningens lokalkredse, alt sammen til gavn for nuværende og nye medlemmer i begge organisationer.
Vi har endvidere samarbejdet omkring udbredelse af fordelene ved at være en del af en faglig organisation gennem et medlemskab.

Som nævnt står overenskomstforhandlinger – OK24 – for døren. Politipensionisternes Landsforening har i den forbindelse arbejdet hårdt på at få vores krav om en mere retfærdig regulering af tjenestemandspensionen gennemført. Dette er bl.a. sket i samarbejde med andre organiserede pensionistgrupper i CFU.
Forhandlingerne gennemføres for Landsforeningens vedkommende gennem vores tilknyttede centralorganisation, CO10 og går i gang i foråret 2024.
Kravene har været fremført ved tidligere overenskomstforhandlinger uden at blive imødekommet, men vi har en klar forventning om, at chancen for succes i forhandlingerne denne gang er større end tidligere. Vi sætter vores lid til at vores modpart, Medarbejder-og Kompetencestyrelsen er lydhør overfor vores krav, og at forhandlinger med CFU fører til et godt resultat for landets tjenestemandspensionister.

Og når man ser tilbage på den senere tids politiske forhandlinger og resultater omkring skattereform, finanslov og trepartsforhandlinger, hvor Danmarks 1,2 millioner pensionister bestemt ikke er blevet tilgodeset, er det på sin plads, at der snart sker noget på dette område.

PENSIONISTER HAR OGSÅ KRAV PÅ AT KUNNE FASTHOLDE KØBEKRAFT OG VELFÆRD !!!

Med disse ord vil jeg takke alle Medlemmer, Hovedbestyrelse og Samarbejdspartnere for året som er gået og ønske alle og deres nærmeste

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

Mogens Winding
Formand for Politipensionisternes Landsforening.

Nyhedsbrev 3. november 2023

 NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening deltog sammen med de øvrige organisationer i Sammenslutningen af Senior og Pensionistforeninger i CO10 i CO10,s repræsentantskabsmøde den 1. november 2023 i København.

Sammenslutningen havde fremsat forslag til ændringer af CO10,s vedtægter således at det fremgik klart af disse, at det var CO10 der udøvede Sammenslutningens forhandlingsret overfor modparten Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Sammenslutningen havde ligeledes fremsat krav til de kommende OK24-forhandlinger om en forbedring af tjenestemandspensionen.
Kravene er tidligere offentliggjort i Nyhedsbrev udsendt den 25. maj 2023, som forefindes på Landsforeningens Hjemmeside.
Sammenslutningens krav blev medtaget af Repræsentantskabet og skal nu samkøres med krav fra resten af CFU,s organisationer.
CFU = Centralorganisationernes Fællesudvalg (CO10, LC, OAO og AC)

Politipensionisternes Landsforening vedtog på den årlige generalforsamling den 20. april 2023 at ændre kontingentet til Landsforeningen fra kr. 180,- pr. år til kr. 200,- pr. år. Beløbet er fortsat fradragsberettiget for tjenestemandspensionister.
Forhøjelsen sker på baggrund af øgede administrative udgifter samt for at fastholde tilskuddet til Kredsene uændret.
Medlemmer der er tilsluttet betalingsservice skal ikke foretage sig noget, da ændringen sker automatisk.

Politipensionisternes Landsforening
den 3. november 2023.

Nyhedsbrev maj 2023

NYHEDSBREV.

Sammenslutning af senior/pensionistforeninger i CO10 v/formand Marianne Nielsen og næstformand Mogens Winding mødtes med repræsentanter for pensionisterne i Danmarks Lærerforening, Postforbundet og OverenskomstAnsatteOrganisation (OAO-s) den 16. maj 2023 i København.

Der blev ved mødet opnået enighed om samlet at fremsætte følgende krav til OK24:

1) Procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål.
2) BEK om regulering af tjenestemandspensioner, § 1, ændres i henhold til krav 1.
3) En ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension til dækning af det dokumenterede efterslæb på 1,79% for perioden OK08 til OK18 i lighed med den regulering, der gennemførtes ved OK05.

Kravene fremsendes til videre behandling ved LC, OAO-S og CO10, der alle er centralorganisationer tilknyttet CFU, som er vores forhandlingspartner over for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ved OK24.

 Politipensionisternes Landsforening.

Nyhedsbrev 11 sep. 2022

NYHEDSBREV

Hovedbestyrelsen i Politipensionisternes Landsforening afholdte hovedbestyrelsesmøde den 6. og 7. september 2022 i Fredericia, hvor der bl.a. blev drøftet følgende emner:

Der er nu indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet, der styrker samarbejdsrelationerne mellem Landsforeningen og Politiforbundet til gavn for begge parter. Aftalen blev underskrevet den 29. august 2022 på et møde mellem organisationerne.

På dette møde drøftedes et øget samarbejde op til OK24, samt muligheden for, i en fælles arbejdsgruppe, at udbygge samarbejdet fagligt så vel som økonomisk.

Der var tale om et godt og konstruktivt møde.

Læs mere ...

Nyhedsbrev 8.dec 2021, Mogens Winding, Formand

Dato: 8. december 2021

NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig faglig organisation der har forhandlingsret i pensionsspørgsmål, og som varetager pensionerede kontoransatte- og politiansatte tjenestemænds faglige, økonomiske og sociale interesser.

Det er vigtigt, at holde sig dette for øje som følge af et bemærkelsesværdigt år 2021, hvor bl.a. ændringer i Landsforeningens medlemmers tilhørsforhold til Politiforbundet har givet anledning til en del drøftelser ude i Landsforeningens lokale kredse.

Det er vigtigt at fastslå, at Politipensionisternes Landsforenings forhandlingsret er lovbestemt i Tjenestemandslovens § 49 og udmøntet i Bkg. om Hovedaftalen af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten samt at fastslå, at denne forhandlingsret gælder både for de, som er medlem af Landsforeningen som de der er medlem af Politiforbundet eller som er medlem af begge organisationer samtidig.
Forhandlingsretten udøves gennem CO10, hvor Landsforeningen er repræsenteret som medlem af organisationen ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10.” Sammenslutningen i CO10 har henved 6500 medlemmer som alle er pensionerede tjenestemænd med tidligere ansættelse i staten. Sammenslutningen er repræsenteret i CO10,s hovedbestyrelse og har 4 pladser (=4 stemmer) ved CO10,s repræsentantskabsmøder.
Politipensionisternes Landsforening har i øjeblikket 2570 medlemmer, men der er et potentiale på henved 5000 medlemmer, som vil være et medlemsgrundlag, der vil styrke Landsforeningens gennemslagskraft.
Det er derfor vigtigt, at Landsforeningen tæller så mange medlemmer som muligt.

Læs mere ...