Referat fra generalforsamling kreds 3 den 14. februar 2024

Referat fra generalforsamling, Politipensionisterne Kreds 3, Midt og Vestjylland, onsdag d. 14. februar 2024 med virksomhedsbesøg på Dan Kalk, Aggersundvej 50, Løgstør og generalforsamling på Cafe Bondestuen, Over Aggersund 49, Løgstør.


Dagen startede med besøg på Dan Kalk, hvor der blev serveret morgenkaffe.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen bød velkommen til alle deltagerne samt takkede direktør Jens Søndergaard, for muligheden for at besøge virksomheden.
Efter morgenkaffen fortalte direktør Jens Søndergaard om virksomhedens opbygning ,indvinding af kalk og produktion af diverse kalkprodukter. Efter denne gennemgang fik vi forevist virksomhedens garage og værkstedsafdeling for ”de mega store” maskiner, de anvender til produktionen. Et fantastisk syn af maskiner, man ikke ser til daglig.
Efter besøget på Dan Kalk kørte deltagerne vider til Cafe Bondestuen, hvor vi startede med at indtage dagen frokost.

Fællestillidsmand Niels Brohm, Midt- og Vestjyllands politi var inviteret til at orientere deltagerne om nuværende forhold i Politiet, set ud fra Politiforbundets side.
Han startede med at fortælle om den netop overståede overenskomst forhandling, OK 24, set fra Politiforbundets side. Han fortalte, at der nu skulle forhandles om særlige puljer.
Ud over dette, orienterede han om en ny Politiuddannelses forløb. Herunder, at ansøger antallet til ledige stillinger, giver store udfordringer med at få fyldt holdende op.
Et stort problem er medierne: Det fylder meget med de store mediesager. Konsekvenserne efter medieomtale, er katastrofalt for de kolleger, der er involveret.

Politikreds Midt/Vest indgår i forsøg med kropskamera/hjelmkamera. Og der skal starte forsøg med andre magtmidler. Kredsen deltager også i forsøg med el biler i politiet.
Politiforeningen skal have forhandling med ledelsen ,om at finde en løsning på et stadigt stort problem, afgivelser til tjeneste i Holstebro, hvor kolleger, der bliver ”prikket”, kan havde store problemer, med familielivet mv.
Der var efterfølgende mulighed for svar på opfølgende spørgsmål.
Hans Jørgen bragte derefter en tak til Niels Brohm for at komme til vores møde.

Herefter startede vi på den egentlige generalforsamling.

Hans Jørgen åbnede derefter generalforsamlingen med velkomst til alle fremmødte.
Han foretog navneopråb. Der var deltagere fra alle 7 kredse med 26 medlemmer til generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen mv. i 2024 :
- valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.
- valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen er på valg og modtager evt. genvalg.
- valg af revisor for 2 år. Thomas Christiansen er på valg og modtager ikke genvalg.
- valg af delegerende til Politipensionisterne Landsforenings generalforsamling 2024 jf. Landsforeningens vedtægter § 10.
8. Eventuelt.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Egon Horsager Nielsen. Egon valgt .
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet. Gennemgik dagsordenen.
Pkt 2: Ingen fuldmagter.
Pkt. 3: Formanden, Hans Jørgen Blicher Lauritzen fremførte derefter sin beretning for året 2023.

Jeg vil indlede min beretning for året 2023 med de begivenheder som har haft stor indflydelse på Danmarks politik og vores hverdag. Det er den forsatte krig i Ukraine samt konflikten i Mellemøsten mellem Israel og terrororganisationen Hamas. Med årets udgang fik vi alle en overraskelse, da H.M. Dronningen meddelte at hun abdicerede og overlod monarkiet til tronfølgeren kronprins Frederik.

Vi er alle i den aldersgruppe, som i efteråret er blevet tilbudt vaccinen mod Corona og influenza. Vaccinen forhindre ikke smitte, men dæmper sygdommens følger.
I det forløbne år har vi mistet 6 kolleger:
Anders Eg, Erik Falck Damborg, Klaus Jensen, Erland Mikkelsen, Børge Sørensen og Karl Werge.

 Med 1 min. stilhed vil vi mindes de afdøde.
Æret være deres minde.

Kredsforeningens medlemstal er faldet i 2023 fra 196 til 188 – heri er indregnet døde, udmeldte, slettede samt nye indmeldte.
Vores medlemstal har været faldende de seneste år, hvilket skyldes en svigtende tilgang af nye medlemmer. Årsagen hertil kan være flere bl.a. en faldende interesse for medlemskab efter Politiforbundets optagelse af pensioneret kolleger som passiv – og/eller passiv+ medlemmer.
Landsforeningens generalforsamling i 2023 blev afviklet i Odense den 20. april med 66 antal delegerede fra de 12 kredsforening.

Der skete genvalg af:
Næstformand Hans Agerbo Jensen for 2 år
Hovedkasserer Poul Erik Jørgensen for 2 år
Nyvalg af:
Kristian Rosborg (kreds 11) som revisor for 2 år
Torben Krogh (kreds 11) som revisorsuppleant for 1 år
Kontingentet blev ændret til kr. 200,00 gældende fra 2024.
Landsforeningen har 2416 medlemmer samt 3 æresmedlemmer. Det er en tilbagegang på 71 medlemmer.
Landsforeningen har i årets løb afholdt ?? møder med Politiforbundet og herunder bl.a. revideret samarbejdsaftalen, således at aftalen også omtaler økonomi, som er aktuel i forbindelse med vores pensioner under de kommende OK 24 forhandlinger.
Referater fra generalforsamlingen, HB – møderne og møder i FU kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk
Landsforeningen har planlagt afvikling af generalforsamling torsdag den 18. april 2024 i Mødecentret i Odense. Vores kreds kan stille med 5 delegerede.

 På generalforsamlingen skal bl.a. vedtages forslag til ændringer af vedtægtens § 2 (justering af ordlyd) - § 3 (optagelse af tjenestemænd i politiet, der er fyldt 63 år uanset om de er pensionere eller i arbejde) - § 9 (såfremt § 3 vedtages skal § 9 justeres med fjernelse af ”pensionerede”).

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked er gået i gang mellem de 2 forhandlingspartner Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Staten). CFU har fremsendt de generelle krav som bl. a. omhandler de Generelle lønstigninger til forbedring af reallønnen – En reguleringsordningen til sikring af reel parallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked - på det private arbejdsmarked. Som pkt. nr. 65 er anført procentregulering af tjenestemandspensioner til den del af af rammen ved OK 24, der afsættes til egentlige lønformål ( generelle lønstigninger – puljer til lokale lønforhandlinger mm.) Kravet om vores efterslæb på 1.79 (OK 2008 – 2018) jf. arbejdsgruppe under CO 10 er ikke medtaget. Seneste ekstraordinære forhøjelse af pensionerne skete i 2015 med 1%.

Formanden PL er gjort opmærksom på dette og har meddelt, at det er af taktiske årsager!!! Det bliver spændende at se resultatet af OK 24 forhandlingerne, idet Finansministeriet har meddelt, at man går til overenskomstforhandlingerne med en ambition om at aftale en økonomisk ansvarlig ramme. Ved OK 21 steg vores pensioner med 4,42 % over 3 år + reguleringsordningen på 0,72 %.

Aftalemæssigt ligger forhandlingsretten hos Landsforeningen gennem Tjenestemandsloven og Hovedaftalen fra 1969 og udøves gennem sammenslutningen af seniorafdelingerne i Dansk Told og Skatteforbund, Teknisk og Administrative Tjenestemænd samt Centralforeningen af Stampersonel. Sammenslutningen er repræsenteret i CO 10 (på lige fod med Politiforbundet). Se hjemmesiden www.sammenslutningenico10.dk

Seneste nyt: Finansministeren er den 11. februar 24 blevet enig med CFU og AC om et 2 årigt statsligt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 prc. pr. 31. marts 2024. Vi får ikke andel af løndel til andre formål samt reststigning – hvorfor vores samlede stigning vil være 7,4 prc. (fordelt med 5,89 % pr. ¼-24 og 1,31% pr. ¼-25 samt 0,20% pr. 1/11-25). Forligspartiernes medlemmer skal dog først godkende aftalen!
Landsforeningen har i årets løb afholdt møder med Politiforbundet og herunder drøftet ændring/redigering af samarbejdsaftalen – link til Landsforeningen på Forbundets hjemmeside – Senkarrierer Kurser – deltagelse i Forbundets nyoprettede pensionsudvalg – køreplanen for OK 24 forhandlinger – tilladelsesblanket til kommende pensionister.

Kredsforening:
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2023 – henholdsvis i Herning, Virksund og Løgstør. Desværre blev bestyrelsesmedlem og kasserer Børge Sørensen ramt af en alvorlig og uhelbredelig kræft i spiserøret. Under sygdommen meddelte Børge, at han ikke længere kunne deltage i bestyrelsesarbejdet samt varetage funktionen som kasserer. I den anledning trådte vores suppleant Per Ibsen med kort varsel ind i bestyrelsen. Som formand har jeg adgang til kredsforeningens konto i Lån og Spar og har kunnet administrere kontoen samt efter aftale med revisor udarbejdet regnskabet for året 2023.

Grundet den gode økonomi i kredsforeningen besluttede bestyrelsen at afholde et medlemsmøde med socialt og fagligt indhold. Arrangementet blev afviklet den 24.august 2023 på Virksund Havn. I alt 20 medlemmer deltog i arrangementet. N.O. Jespersen og 4 lokale bådførere stillede med deres både og gav medlemmerne sejltur på fjorden inden frokost. Medlemmer som ikke ønske at sejle vandrede rundt i området og besøgte Virksund Sluse, hvor slusemesteren gennemgik proceduren for sejlads mellem Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, ligesom han demonstrerede åbning af broklappen med aktivering af signaler og bomme. Efter frokost blev Landsforeningens formand Mogens Winding budt velkommen. Mogens gav en præsentation af sig selv og hans arbejde i politiet samt hans hidtidige organisationsarbejde. Han omtalte de nye medlemskaber, som forbundet tilbyder Politipensionisterne samt justeringen af samarbejdsaftalen mellem Landsforeningen og Politiforbundet. Han fortalte herefter om de kommende OK 24 forhandlinger. Til afslutningen opfordrede han de fremmødte på mødet til at orientere venner og bekendte inden for kredsen af potentielle medlemmer om Landsforeningen og til at melde sig ind.

I lighed med tidligere år har bestyrelsen afholdt møde på Politigården i Holstebro med Politiforeningen og bestyrelserne fra 5 af de 7 seniorklubber onsdag den 22. november 2023. Der var i alt 12 medlemmer fra seniorklubberne samt formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe. Politiforeningen har 589 medlemmer af Politiforbundet. Nogle få er ikke medlem af Forbundet. (det kan have forskellige årsager). Han nævnte det stærkt stigende sagsantal og medlemmer som rammes af moralsk stress. Rekrutteringen til politiet er et generelt problem. Ud af 2500 ansøgere blev der kun ansat ca. ¼. Repræsentanterne fra Seniorklubberne omtalte egne aktiviteter, som er blevet afholdt i løbet af året. Intern udvekslede seniorklubber erfaringer med de afholdte aktiviteter.

Referater fra møderne fremgår af hjemmesiden www.politipensionisterne.dk
Foreningens korrespondance sker næsten udelukkende pr. e.mail. Der er p.t. 3 medlemmer som ikke har e. mail. Disse får tilsendt breve.
Men en opfordring herfra skal være, at man husker at meddele ændring af mail adr., hvis man får ny.
De lokale Seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds er orienteret om muligheden for at få bragt lokale informationer/arrangementer på Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne modtage evt. forslag til emner der evt. skal arbejde med eller på i den kommende periode. Dette er min beretning som jeg nu overlader til forsamlingens debat.
Tak for året der er gået.
Tak til Niels Ove Jespersen, Per Ibsen for godt samarbejdet i årets løb.
Dirigenten gennemgik i store træk beretningen og udbad sig evt. bemærkninger.
Der var ingen bemærkninger til beretningen. Den blev derfor enstemmigt godkendt.

Pkt.4: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Regnskab: Hans Jørgen, der pga. af Børge Sørensens dødsfald, har fuldført regnskabet, gennemgik dette.
Han oplyste, at han af banken var informeret om, at han personligt skal betale skal af renteindtægten.
Dirigenten udbad sig evt. bemærkninger. Mogens Rubeck foreslog, at kassereren skulle have skattebeløbet refunderet. Revisor Thomas Christiansen roste regnskabet.
Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Det blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent: Forslag fra bestyrelsen: Ingen kontingent: Vedtaget.
Pkt. 7: Valg til bestyrelsen mv. 2024:
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen foreslog Jørgen Fisker. Jørgen Fisker valgt.
Valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen genvalgt.
Valg af revisor for 2 år. Egon Horsager Nielsen foreslået. Egon Horsager Nielsen valgt.
Valg af delegerede til PL.s generalforsamling 2024: Valgt blev: Hans Jørgen Blicher
Lauritzen, Niels Ove Jespersen, Jørgen Fisker, Per Ibsen og Egon Horsager Nielsen
Pkt 8: Eventuelt: Forslag om at afvikle gf. uden for uge 7. Det blev lovet af bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Overlod generalforsamlingen til formanden.
Hans Jørgen afslutte generalforsamlingen med at hædre afgående revisor Thomas Christiansen for arbejdet som revisor siden foreningen blev stiftet.

Tak til Dirigenten
Tak til alle fremmødte.

Referent: Per Ibsen.

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...