Referat fra forretningsudvalgsmøde den 16. marts 2020

 POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING FORRETNINGSUDVALGSMØDE afholdt den 16.marts 2020 kl. 1100 på Ældrecentret i Odense

Formanden bøde velkommen til FU-mødet og oplyste, at Mogens Winding var inviteret, men havde sendt afbud på grund af sygdom. (alm. forkølelse)

Han henviste til den udsendte dagsorden, som indeholdt en orientering fra FU-medlemmerne.

Formanden foreslog med henvisning til statsministerens udmeldinger, at generalforsamlingen, planlagt til afholdelse d. 1. april blev udsat indtil videre.
Enighed om at udsætte generalforsamlingen og Ældrecentret har accepteret aflysningen uden omkostninger for os som forening.
Generalforsamlingen afholdes tidligst i efteråret 2020, når der en afklaring på den nuværende vanskelige situation og efter afviklingen af ferie og andre arrangementer i Ældrecentret.

Formanden sender afbud til de indbudte gæster og sekretæren underretter samtlige kredsformænd om udsættelsen allerede i dag (16.marts). Kredsformændene underretter øvrige deltagere fra de enkelte kredse. Der udsendes ikke generalforsamlingsmateriale nu, men de aftalte forslag kan fremsættes efterfølgende.
FU indstiller, at der tages stilling til en dato for afvikling af generalforsamlingen på HB-mødet
d. 15.-16. september.

CO10 har oplyst, at reguleringsordningen er udmøntet negativt pr. april med -0,56 %, hvilket reducerer den aftalte stigning i løn og pensioner på 1,46 %.
Den samlede reguleringsprocent for pensioner er beregnet til 45,9635 (gl. regulering 44,7424) og kan ses på CFU.s hjemmeside på link: http://www.cfu-net.dk/loentabeller.html. Da løn og pensioner reguleres på grundlag af satserne pr. 31.03.2018 betyder det, at pensionerne stiger ca. 1,18% i forhold til den senest udbetalte tjenestemandspension.

Politiforbundet overvejer nye medlemsformer, herunder undersøges mulighederne for at tilbyde kommende pensionister sociale medlemsfordele. Det er endnu på et meget forberedende stadie og et egentligt forslag, der kræver en vedtægtsændring, skal i givet fald
behandles på kongressen i maj 2021.

CO10 har aflyst konferencen, planlagt til fredag d. 13. marts, vedr. forberedelse til OK21. Vi har fået tilsendt det skriftlige oplæg til konferencen. Det indeholder ikke nyheder af interesse for pensionisterne.

Næstformanden foreslog, at der til blad nr. 2 frist d. 23. marts, indsendes artikel fra årsmødet i kreds 3. Det blev afholdt på den nye politigård i Herning.
Til blad nr. 3 – frist d. 25. maj producerer næstformanden en artikel vedr. aktuelle emner.
Blad nr. 4 har deadline 24. august. Blad 5 har d. 5. oktober og blad nr. 6 har deadline d. 19. november 2020.

Hovedkassereren oplyste, at der er udbetalt ordinært tilskud til samtlige kredse. De aftalte forslag om ekstraordinært tilskud for at nedbringe formuen afventer generalforsamlingens beslutning. Forslagene fremsættes igen, når vi kender datoen for afvikling af den udsatte generalforsamling.

Der er ansøgt om det årlige tilskud hos Politiforbundet, men vi har endnu ikke modtaget noget svar.

Medlemssekretæren oplyste, at det aktuelle medlemstal er 2582. Det er et minus på 3 siden årsskiftet.
Der blev orienteret om den indgåede aftale med CPR-registret. Medlemssekretæren forventer at søgningerne i registret beløber sig til ca. 500,-kr. årligt og at udgiften til et årsabonnement bliver mindre end 3.200,-kr.

Formanden afsluttede mødet kl. 1300 og ønskede alle en god hjemrejse.

Der er udsendt meddelelse om aflysning af generalforsamlingen d. 16.03.2020 kl. 1456 til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ref./ Hans Agerbo Jensen

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...