Formandens beretning ved generalforsamlingen i hovedbestyrelsen den 20. april 2023

Dato: 2. april 2023 Beretning 2022/2023

Så er det igen blevet tid til at gøre status for arbejdet i vores forening Politipensionisternes Landsforening.
Der har været god aktivitet i året som er gået siden sidste generalforsamling. Vi har således afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder, 4 FU-møder, 1 møde i arbejdsgruppen vedrørende samarbejde med Politiforbundet samt to møder med Politiforbundet, hvoraf det ene havde hovedoverskriften ”Lån og Spar”. Herudover har der været afholdt 2 møder i vores paraplyorganisation Sammenslutningen af Senior/Pensionistforening i CO10, 1 repræsentantskabsmøde i CO10 samt en CO10 konference omkring OK24. Alt sammen noget jeg vil komme nærmere ind på senere.

Vi var ved årsskiftet 2487 medlemmer, hvilket er en lille nedgang i forhold til året før, hvor vi var 2548 medlemmer.
Desværre skyldes det i det væsentlige, at rigtig mange af vores medlemmer er gået bort.

Sidste år fik vi desværre meddelelse om, at Kreds 12 havde besluttet at nedlægge sig selv, og vi har i den forbindelse været i dialog med kredsen, hvilket har betydet, at de har besluttet, at udskyde afgørelsen til efter Generalforsamlingen her i Landsforeningen.
Det har givet os mulighed for at drøfte hvorledes vi fra centralt hold kan varetage interesserne for kredsens 30 medlemmer, såfremt der er et ønske om det.
Der vil på den baggrund, senere i dag blive fremlagt forslag til vedtægtsændringer, der, hvis det bliver vedtaget, gør det muligt, at tage hånd om vores medlemmer på Bornholm.

Politiforbundet
Nogle vil måske spørge, hvorfor politiforbundet skal nævnes særskilt her i beretningen, for handler det her ikke kun om Politipensionisternes Landsforeningen.
Jo det handler om Landsforeningen, men det handler også om samarbejde, loyalitet og fremtidssikring.
Herudover fremgår det faktisk af vores vedtægter, at vi forpligter os til at samarbejde med andre organisationer, herunder Politiforbundet.
Og jeg mener, at samarbejdet er vigtigt for os, men bestemt også den modsatte vej. Politiforbundet har nok den opfattelse, at de kan klare sig uden os. Det kan de måske også, sådan set udefra, men de har altså nu fået betalende pensionerede medlemmer, og uanset hvilken holdning man har, er det stadigvæk min opfattelse, at det er Politipensionisternes Landsforening, der er alle pensionerede politi- og domstolstjenestemænds talerør i udøvelsen af vores forhandlingsret.
Og jeg mener det er nødvendigt, at begge parter accepterer, at det er sådan det forholder sig, således at vi til alles bedste - Landsforeningens medlemmer, Politiforbundet pensionistmedlemmer, pensionistmedlemmer af begge organisationer samt de, der endnu ikke er blevet medlemmer nogen steder - taler med en tunge og en styrke overfor vores modpart i Medarbejder og Kompetencestyrelsen.
Der må aldrig blive tale om dem og os.
Vi skal sammen varetage alle pensionerede politi- og kontortjenestemænds interesser, såvel økonomiske som menneskelige, og jo flere organiserede vi er, jo stærkere er vi.

Når alt dette er sagt, skal det slås fast med syvtommersøm, at ingen af disse tiltag ændrer det faktum, at medlemskabet Politipensionisternes Landsforening og det fællesskab vi har skabt her, er unikt og ikke meget kan måle sig med det.
Og vores selvstændighed og vores forhandlingsret er ikke til salg.

Til orientering kan jeg i øvrigt oplyse, at ifølge de seneste tal, er der ca. 2260 pensionister som har valgt at være medlem af Forbundet, fordelt med ca. 1/3 på Passiv+ ordningen og ca. 2/3 på Passiv ordningen. Jeg ved ikke hvor mange af disse medlemmer, der også er medlemmer hos os.

Som jeg nævnte i indledningen har vi afholdt 2 møder med Politiforbundets formand og næstformand samt repræsentanter fra sekretariatet i året som er gået.
Det første møde var et ordinært møde, hvor vi drøftede samarbejdsrelationerne og hvor vi ridsede vores ønsker til et frugtbart samarbejde op.
Vi fik som det første underskrevet den ny samarbejdstale. Herudover har vi indgået aftale om muligheden for at få foretræde for Forbundets Hovedbestyrelse samt diverse udvalg når relevante emner, som fx OK24 byder sig, samt en aftale om deltagelse ved Forbundets kongres, hvor der også bliver mulighed for Landsforeningen at komme med relevant indlæg.
Herudover har vi i forbindelse med hvervning af nye medlemmer drøftet muligheden for, at en repræsentant for Landsforeningen kan deltage ved de af Rigspolitiet og Politiforbundet arrangerede Senkarriere kurser. Dette er dog på forberedelsesstadiet endnu.
Det er min generelle opfattelse at møderne bliver afholdt i en god atmosfære og at der stort set er enighed om, hvorledes samarbejdet skal foregå.

Som nævnt tidligere handlede det andet møde primært om situationen vedrørende Lån og Spar Bank.
Nogle af vores medlemmer har modtaget skrivelse fra Lån og Spar med meddelelse om, at de ikke længere kan være en del af bankens fordelskundeprogram, da banken har erfaret, at de ikke længere er medlem af Politiforbundet.
Det er naturligvis faldet mange af vores medlemmer for brystet, da det er den helt klare opfattelse, at vores medlemmer, der også er medlemmer af CO10 er lige så berettiget til at være fordelskunder i Lån og Spar, som alle andre medlemmer af CO10.
Vi har derfor ført en dialog, først med CO10, dernæst med Lån og Spar og sluttelig med Politiforbundet, i forsøget på at finde en løsning på problemet.
Ingen af dialogparterne har imidlertid ønsket, at Landsforeningens medlemmer kunne blive en del af fordelskundeprogrammet med mindre man samtidig er medlem af Politiforbundet.

 Fordelskundeprogrammet er ikke fastsat i noget af bankens regelsæt og det er således åbenbart alene bankens bestyrelse og ledelse, der træffer afgørelse om, hvem de ønsker som kunder.
Og det er altså bankens bestyrelses og ledelses holdning, at man ikke ønsker at udvide kundekredsen med de potentielle 2500 kunder som Landsforeningen kan stå inde for.
Jeg vil gerne se en anden bank i Danmark, som siger nej tak til 2500 nye kunder.
Situationen har været genstand for en del drøftelser i såvel FU som i Hovedbestyrelsen, hvor forskellige muligheder har været drøftet.
Hovedbestyrelsen har på baggrund af drøftelserne besluttet, at sagen indtil videre sættes i bero.
De medlemmer, som Landsforeningen bekendt har været ramt af sagen, er alle blevet underrettet personligt, og de har erklæret sig indforstået med Hovedbestyrelsens beslutning.
Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt Lån og Spar og Politiforbundet lovligt og uden at bryde GDPR-reglerne, kan udveksle oplysninger om medlemskab m.v.
Ifølge Lån og Spar forholder sig sådan, at hver enkelt fordelskunde, ved kontraktens oprettelse, giver sit samtykke til, at sådanne oplysninger må udveksles.

Med oprettelsen af de to passivordninger i Politiforbundet er der opstået et spørgsmål om hvorvidt begge kontingenter er fradragsberettiget.
Det ligger fast, at kontingentet til Landsforeningen for de medlemmer, der er tjenestemandspensionister, er fradragsberettiget. Det ligger der en afgørelse om, fra SKAT.
Politiforbundet har tilkendegivet, at kontingentet til Forbundet ligeledes er fradragsberettiget. Landsforeningen har overfor Forbundet givet udtryk for, at man ville have sikkerhed for, at det forholder sig sådan.
Politiforbundet har derfor søgt sagen undersøgt ved deres revisionsfirma, Deloitte.
Revisionsfirmaet skønner efter at have gennemgået relevante love og vedtægter, at det er lovligt for Politiforbundet at indberette kontingenter fra deres passivordninger til SKAT som fradragsberettiget, også selv om respektive medlemmer samtidig fratrækker kontingentet til Landsforeningen.

Som jeg nævnte sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 af vores HB-medlemmer med det formål at udarbejde anbefalinger til et tættere samarbejde med Politiforbundet. Arbejdsgruppen har afholdt 1 møde den 24. maj 2022, hvor forskellige anbefalinger blev drøftet og vedtaget til videre drøftelse og vedtagelse i Hovedbestyrelsen.
Foruden de tiltag til et styrket samarbejde med Forbundet, som jeg allerede har nævnt tidligere i beretningen, har vi fortsat et ønske om, at samarbejdsaftalen løbende revideres og forbedres, herunder bl.a., at det kommer til at fremgå tydeligere, hvad aftalen indebærer fx i forbindelse med aftalen om deltagelse ved møder og kongres. Det er også et ønske fra vores side, at det kommer til at fremgå af Lov for Politiforbundet, at der skal indgås en samarbejdsaftale med Landsforeningen, i lighed med det, der fremgår af Landsforeningens vedtægter § 16.

Ud over de nævnte 2 møder har jeg afholdt et frokostmøde alene med formanden for Politiforbundet Heino Kegel i Århus.
Vi drøftede løst og fast omkring samarbejdet og samarbejdsrelationer, og vi aftalte bl.a. nye mødedatoer for ordinære møder samt mødedato for deltagelse i Politiforbundets OK24- udvalg. Herudover aftalte vi at udveksle vores respektive overenskomstkrav, ligesom det blev aftalt, at Landsforeningen fremsendte ønsker til den løbende revidering af samarbejdsaftalen.
Mødedatoerne er, for OK24 den 16. maj 2023 og for ordinært møde den 9. oktober 2023. Hans Agerbo og jeg deltager fra os.

CO10
I sidste års beretning gjorde jeg rede for Landsforeningens tilhørsforhold til CO10, så det vil jeg undlade at gøre i år, men blot sige, at vi har et godt samarbejde i Sammenslutning af Senior/Pensionistforeninger i CO10, og hvor vi stort set er enige om hvorledes vores tilgang, som pensionistorganisation til de øvrige CO10 organisationer, skal være.
Vi har blandt andet drøftet Sammenslutningens rolle og indflydelse i CO10.
Det er således, at Sammenslutningen med sine godt 6500 medlemmer er den 3. største personalegruppe. Vi lægger hvert år kr. 400.000,- i kontingent og er dermed tillige den 4. største bidragyder blandt af CO10,s. 30 medlemsorganisationer.
Det er vores helt klare holdning, at disse fakta bør give os mere indflydelse end vi har i dag.
Det betyder bl.a., at vi i de kommende år vil arbejde på at ændre CO10,s vedtægter, der på visse områder, efter vores mening, ikke er tidssvarende.
CO10 afholdte repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2022.
I den forbindelse havde man i CO10,s bestyrelse drøftet repræsentantskabets mødeform, hvor det bl.a. var foreslået, at færre skulle deltage.
Det endte med, at blive besluttet at mødeform og deltagerantal fastholdes, dog således at der udarbejdes mere specifikke temaer til drøftelse.

OK24
Som bekendt har der netop været aftaleforhandlinger på det private arbejdsmarked, med et efter omstændighederne godt resultat til følge.
Det skal vi selvfølgelig forsøge at følge op på, når forhandlingerne på det offentlige område går i gang i februar 2024.
Der vil naturligvis blive stillet de samme krav om sikring af reallønnen og andre bløde krav til disse forhandlinger, og der arbejdes intens i CO10 og i CFU på at udarbejde disse krav.
CO10 afholdte den 23. januar 2023 konference, hvor Sammenslutning deltog med formand, Marianne Nielsen og næstformand, Undertegnede.
Jeg har udsendt notat fra dette møde og kort fortalt var der optimisme at spore i forhold til, at vi i det offentlige kunne opnå et godt resultat, ikke mindst på grund af reguleringsordningen.

Tjenestemandspensionisterne – og dem er der faktisk godt 130.000 af på landsplan – har efter Sammenslutningens opfattelse et problem, når tjenestemandspensionen skal reguleres.
Reguleringen er fastlagt i en bekendtgørelse, som er vedtaget i Folketinget, og som det er nu, reguleres Tjenestemandspension og efterindtægt svarende til de generelle lønstigninger.
Og det er fint så længe, at langt de fleste overenskomstmidler afsættes til generelle lønstigninger.
Men hvis der afsættes midler til andre lønformål, eksempelvis 2 % til organisationspuljer – altså midler til lokal forhandling i de enkelte organisationer – går tjenestemandspensionisterne glip af disse 2%, da dette ligger ud over det, der er afsat til generelle lønstigninger.
Og det har faktisk været tilfældet 2 gange siden OK05, hvilket betyder, at tjenestemandspensionisterne siden dengang har oparbejdet et udregnet efterslæb på 1,79%.
På den baggrund har Sammenslutningen fremsat følgende krav:

1. Procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål.
2. BEK om regulering af tjenestemandspensioner, § 1 ændres i henhold til krav 1.
3. En ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension til dækning af det dokumenterede efterslæb på 1,79% for perioden OK08 til OK18 i lighed med den regulering, der gennemførtes ved OK05.

Sammenslutning kan støtte op om et eventuelt krav om at hæve tjenestemandspensionsprocenten fra de nuværende 57% ved fuld opsparing, men finder det nødvendigt, at Sammenslutningens krav 1) og 2) gennemføres først for ikke at efterlade nogen på ”perronen”

Kravene og specielt Krav 1 og Krav 2 fremsættes med det klare formål, simpelt hen at undgå at der fremover opstår et efterslæb.
Vi forsøger, at gøre det klart overfor CO10 og CFU, at det vil være taktisk klogt og at udvise rettidig omhu, at få gennemført kravet nu, en gang for alle.

En anden argumentation er, at så længe du er lønmodtager bliver der stillet forskellige krav, alt efter hvilken organisation du tilhører. Når du bliver pensionist, og det gør alle forhåbentlig på et tidspunkt, så har vi alle et fælles krav, nemlig ovenstående.

I Sammenslutningen vil vi forsøge at finde fælles fodslag med andre statslige pensionistforeninger og vi har netop aftalt at mødes med pensionister fra LC, OAO og AC.
Mødet finder sted den 16. maj 2023.
Samme dag har Landsforeningen som tidligere nævnt fået foretræde i Politiforbundet OK24 udvalg, hvor vi vil gøre rede for ovennævnte krav med henblik på at få Forbundets opbakning til fremmelse af kravet i CO10.
Jeg har naturligvis en forventning om, at Forbundet vil støtte kravet. Det er trods alt ¼ af deres medlemmer det kommer til gavn og som jeg nævnte før, på sigt alle deres medlemmer.

Når alt dette er sagt ved jeg nogle – og måske især vores modpart Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – vil sige, at dette kan overhovedet ikke lade sig gøre, fordi I i forvejen har en gunstig tjenestemandspension.
Og det er fuldstændig korrekt, det har vi, men mange lønmodtagere har også en god løn, og alligevel har de lønforhandlinger med det formål at sikre reallønnen og købekraften.
Og vi tjenestemandspensionister er vel lige så berettiget til at sikre disse krav.

Reguleringsordningen
Jeg nævnte før, at jeg går ud fra at vi får gavn af reguleringsordningen i den kommende overenskomstperiode.
Vi har drøftet reguleringsordningen i Hovedbestyrelsen og der er et overvejende flertal for, at Landsforeningen går ind for at bevare ordningen, hvilket i øvrigt CO10 også gør.
I indeværende aftaleperiode - OK21 - var reguleringsordningen skønnet til et plus på 0,63%, men udmøntede faktisk O,73%, fordelt med O,59% pr. 1. april 2022 og O,14% pr. 1. april 2023.
Forskellen på udmøntningsgraden skal ses i lønstatistikken og udviklingen i løndannelsen på det private og offentlige område, og ifølge lønstatistikken var der en større forskel på det private og offentlige i 1. periode.
Men som nævnt tidligere, så forventes reguleringsordning også at få en positiv betydning i den kommende overenskomstperiode.

 Lønregulering pr. 01.04.23
Regulering af tjenestemandspensionen pr. 1. april 2023 er udmøntet med generelle stigning på 1,48% og reguleringsorden på 0,14%, i at 1,62%.
Herudover er der yderlige en regulering i indeværende aftaleperiode pr. 1. oktober 2023 på 0,35%.

Folkepension:
Kommer det os ved.
Ja det mener jeg det gør, fordi vi jo alle modtager Folkepension i større eller mindre grad.
Der er det ved folkepensionen, at den i dag reguleres med 2 års forsinkelse i forhold til den almindelige lønudvikling i Danmark.
Den reguleres ikke med den fulde lønudvikling, idet en skatteaftale fra 2012 har bestemt, at der som udgangspunkt skal fratrækkes 0,75%, som bl.a. skulle bruges til at finansiere forhøjelse af beskæftigelsesfradrag og en stigning af topskattegrænsen.
Herudover skal der afsættes0,30% til ATP-bidrag.
Eksempelvis vil det betyde, at en lønudvikling på 3% kun vil udmønte en stigning i pensionen på 1,95% - og så med 2 års forsinkelse.
Heldigvis er denne problematik langt om længe gået op for Danmarks store pensionistorganisationer, hvilket har betydet at Faglige Seniorer har fremlagt et borgerforslag, der gør op med denne problematik.
Borgerforslag fik hurtigt over 50000 underskrifter, der er en betingelse for at det vil blive behandlet i Folketinget, og det har medført, at der nu er fremsat et beslutningsforslag der 1.behandles i Folketinget den 13. april 2023.

Overenskomstdækning for pensionister
Ved OK21 blev der indgået aftale om overenskomstdækning af pensionister i arbejde med virkning fra 1. juni 2022. Det betyder, at statspensionister der opnår arbejde i Staten skal ansættes på den organisationsaftale eller fællesoverenskomst, der findes på det område man ansættes indenfor.
På grund af store sagspukler i politiet, er mange pensionerede politifolk i det forløbne år blevet tilbudt at arbejde med disse sager, rundt omkring i politikredsene og man skulle så tro, at de så ville blive ansat efter nævnte aftale.
Det er de imidlertid ikke, da det at arbejde med politisager ikke falder ind under aftalen.
De er i stedet ansat på HK-lignende vilkår, hvilket betyder en timeløn p.t. på 198,.- + pensionsordning, såfremt ansættelse er ud over 1 år.
Politiforbundet har opgjort, at der p.t. er ansat 122 pensionerede kollegaer i hele Danmark på disse vilkår.
De pgl. har ikke politimyndighed, men da de har med politisager at gøre forlanger Politiforbundet at de er fuldgyldige medlemmer – altså er det ikke nok med Passiv-medlemskaber – af politiforbundet, såfremt de forventer at få fx advokatbistand i DUP-sager og arbejdsskadesager.

Hjemmesiden
Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside bliver løbende evalueret og udviklet.
Senest har vi møbleret lidt om på faktaboksene, der bl.a. betyder, at vi har fået en skrivelse vedr. medlemskab af Landsforeningen ind øverst på forsiden under teksten:

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Jeg vil her opfordre til, at vi alle gør en indsats for at synliggøre hjemmesiden, også overfor de pensionister vi kender, men som ikke er medlemmer.
Og i dag har vi jo som bekendt et forslag om ændring af hjemmesiden, således at andre politirelaterede foreninger får mulighed for at benytte siden, forhåbentlig til gavn for alle og ikke mindst for at synliggøre Politipensionisternes Landsforening.

Landsforeningens e.mail
En eller anden kriminel person finder det morsomt at sende e-mails til Hovedbestyrelsen i mit navn og med min underskrift, for at bede om en eller anden form for ydelse af økonomisk art.
Heldigvis er det ikke lykkedes for den formastelige at lokke ydelser ud af medlemmerne endnu og jeg håber ikke, at det sker i fremtiden.
Jeg synes ikke det er specielt morsomt, og det går langt over mine grænser, at en noksagt generer min Hovedbestyrelse og mig selv.
Vi har drøftet situationen i Hovedbestyrelsen, herunder om det er muligt at gøre noget ved vores ”åbne” hjemmeside, hvor oplysningerne om foreningen er offentlige for alle og enhver.
Ifølge vores webmaster, vil det vær næsten uoverskueligt, såfremt der skulle oprettes login, således at kun medlemmer havde adgang, så Hovedbestyrelsen har besluttet at se tiden an.
Forholdet er anmeldt til politiet.

Fremtiden
Til slut vil jeg sige, som jeg også sagde sidste år, at fremtiden for Politipensionisternes Landsforening tegner lys. Jeg synes, at vi i året som er gået, er blevet sat på landkortet og jeg tror og håber på, at vi kan få noget ud af det potentiale vi rent medlemsmæssigt har, ligesom jeg tror på resultater i forhold til de forskellige forhandlinger vi har gang i, og selv om jeg nogle gange kan tvivle, beholder jeg min optimisme i alle disse forhold.
Jeg håber og tror på, at vi får noget ud af vores bestræbelser på at øge vores synlighed og indflydelse.
Fremmødet i dag og det store arbejde og engagement der foregår i Kredsene er også et godt tegn.
Jeg vil på Landsforeningens vegne takke vores medlemmer, alle vores tillidsfolk ude i kredsene, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget samt revisorer og revisorsuppleanter for det store arbejde I har gjort i det forgangne år.

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.

 

Mogens Winding
Formand for Politipensionisternes Landsforening