Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Aftalen om en reguleringsordning er aftalt sammen med den øvrige OK-aftale for 2018. Der er aftalt generelle lønforbedringer samt en reguleringsordning. Opbygningen af ordningen fremgår af bilag A til hele OK18 aftalen mellem ministeren for offentlig Innovation og CFU.

Fra aftalen citeres formuleringen af reguleringsordning pr. 1. april 2019: ”Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder og organisationer fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.” Det var for privat ansatte. For statsansatte er formuleringen:” Danmarks statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.”

Det er således lønudviklingen såvel i den private som i den offentlige sektor for perioden 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 der er afgørende for beregningen af den reguleringsordning, der netop er udmøntet. Den beregning har vist, at de offentlige lønninger i denne periode er steget mest. Den nye hovedorganisation – FH – har på deres hjemmeside en 9-siders redegørelse om lønstigninger. Tabel 1 er en oversigt over lønstigningerne for udvalgte områder for perioden 2. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Hele den offentlige sektor er opdelt i kommuner, regioner og staten. Ved 3. kvt. 2018 er stigningen for staten på 2,7%, mens den private sektor samlet ender på 2,5%. At staten ligger meget lavt – 1,6% for 2. kvt. I 2018 hænger formentlig sammen med, at aftaleforliget for OK 18 først blev udmøntet i juli/ august måned, men selvfølgelig med virkning fra 1. april.

Skal vi på denne baggrund konkludere på reguleringsordningen, kan vi konstatere, at det er en indgået aftale. De benyttede statistikker er Danmarks statistiks lønindeks. Alt kan heldigvis forbedres, også måden at opgøre statistikker på, derfor er det anført i aftaleforliget OK 18 under III pkt. e)” at parterne i aftaleperioden skal undersøge om det nye lønindeks, som -Danmarks statistik er ved at udvikle for såvel den private som den offentlige sektor kan anvendes som grundlag for reguleringsordningen.”
OK18 aftalen indeholder, som tidligere omtalt, reguleringsordning igen 1. april 2020. Det er lønstatistikken fra 3. kvt. 2018 til 3. kvt. 2019. Som noget nyt er der aftalt reguleringsordning pr. 1. feb. 2021. Her bliver lønudviklingen opgjort fra 3. kvt. 2019 til 3. kvt. 2020.

Da alle lønstigninger på det offentlige område indgår i statistikkerne, er det meget vigtigt, at pensionisterne ved aftaleforhandlingerne i fremtiden får reguleret pensionerne med samme andel, som alle løndele reguleres med. Sker det ikke, må man desværre konstatere, at pensionisterne bliver ramt dobbelt negativt. Det skal forstås på den måde, at vi først går glip af samme procentdel, som lønnen reguleres med, men efterfølgende bliver vi ramt af en negativ reguleringsordning med samme procentsats som lønmodtagerne.
Det skal også bemærkes, at der er en aftale med CFU om at undersøge udviklingen i pensionen i forhold til lønudviklingen siden 1994, hvor beregning af pensionerne overgik til det nuværende system. Aftalen er ikke et tilsagn om efterregulering for perioden men alene for fremtiden. Hvis der er vilje hos ministeren til at rette op på reguleringen af pensionerne har der i hele perioden været mulighed herfor. Det kan ministeren klare ved fremlægge forslag for Lønningsrådet om at regulere pensionerne med den procentsats, der i OK18 blev anvendt til egentlige lønformål, jr. Tjenestemandspensionslovens § 27.

Mens denne artikel skrives er der indgået forlig med piloterne i SAS. Det handler bl.a om en lønstigning på 10,5 % over 3 år. Hvor indgår den lønstigning i statistikkerne? Det er ikke i den offentlige sektor, og indgår forhøjelsen på 10,5 % fordelt over de næste 3 år i den private sektor, glæde vi os til reguleringsordningen i de kommende perioder.

Hans Agerbo Jensen, næstformand i PL.
Kilder. Aftaleforliget mellem Ministeren for off. Innovation og CFU 2018.
Hovedorganisationen FH -Lønudviklingen 4. kvartal 2018 – Danmarks Statistik.