Beretning fra formanden til Generalforsamlingen den 7. april 2022

Dato: 31. marts 2022. Formandens Beretning 2021/2022 (2)

 Så er det igen blevet tid til at gøre status for arbejdet i denne fantastiske Politipensionisternes Landsforening.
Heldigvis er vi ved at kunne mødes normalt og uden restriktioner igen efter Coronaen, men af samme grund er der ikke gået et år siden sidste generalforsamling.
Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er sket noget i perioden.

Vi har således afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder, 2 FU-møder samt to møder med Politiforbundet. Herudover har der været afholdt 2 møder i vores paraplyorganisation Sammenslutningen af Senior/Pensionistforening i CO10. Alt sammen noget jeg vil komme nærmere ind på senere.
Vi var ved årsskiftet 2548 medlemmer, hvilket er en lille nedgang i forhold til året før, hvor vi var 2586 medlemmer.
Desværre skyldes det i det væsentlige, at rigtig mange af vores medlemmer er gået bort.
Vi har så lige fået meddelelse om, at Kreds 12 på deres generalforsamling den 29. marts 2022, har besluttet at nedlægge sig selv, da det ikke har været muligt at finde en afløser for den nuværende formand, der har ønsket ikke at fortsætte. Kredsen har 30 medlemmer, som vi i Landsforeningen naturligvis gerne vil beholde som medlemmer. Umiddelbart er intet i vores vedtægter, der forhindrer dette, men vi vil i nær fremtid, i samråd med Kreds 12, drøfte hvilke tiltag vi kan iværksætte, for at sikre dette. Det vil der blive redegjort for senere i dag.

Politiforbundet
Man kunne så også have frygtet, at de tiltag, som Politiforbundet tog i maj måned sidste år på deres kongres, hvor de indførte nye former for medlemskaber i form af Passiv+ og Passiv ordninger, havde ført til yderligere nedgang i vores medlemstal.
Det er imidlertid ikke tilfældet idet tallene rent faktisk viser, at vi har henved 50 flere indmeldelser end udmeldelser.
Jeg er således fuld af fortrøstning for Landsforeningens fremtid, og ikke mindst fordi vi har et fantastiks engageret tillidsmandsnetværk, repræsenteret i kredsbestyrelserne og i hovedbestyrelsen, hvor der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde for at hverve nye medlemmer samt et kæmpe arbejde i form af lokale engementer i form af sammenkomster og udflugter, såvel faglige som sociale.
Herudover har hovedbestyrelsen besluttet at se på muligheden for, at give andre ligeartede organisationer adgang til afbenyttelse af Landsforeningens hjemmeside. Dette vil jeg også komme ind på senere.

Som jeg nævnte tidligere besluttede Politiforbundet på deres Kongres i maj måned 2021 at oprette 2 nye medlemsformer i deres organisation, Passiv+ og Passiv. Det betød, at det gratis passive medlemskab som alle polititjenestemandspensionister havde automatisk, når de overgik til pensionisttilværelsen, blev ophævet sammen med de medlemsfordele der fulgte med. Beslutningen betød samtidig, at alle der fra sommeren 2021 er pensioneret, automatisk er medlemmer i Politiforbundet på Passiv+ - ordningen, således at forstå, hver enkelt skal gøre noget aktiv for enten at blive overført til Passiv ordningen eller helt melde sig ud af Forbundet.
Alle os, der er pensionerede blev tilskrevet med ”tilbud” om at kunne melde sig ind inden for en frist på 3 mdr. mod nu at betale kontingent svarende til for Passiv+ kr. 200,- pr. mdr. og for Passiv kr. 422,- pr. år.

Det vakte selvsagt stor forundring blandt vores medlemmer, specielt fordi det gik op for mange, at Landsforeningen først på et meget sent tidspunkt – og også et for sent tidspunkt – var blevet draget ind i forløbet op til Kongresbeslutningen, og specielt fordi det man troede var en selvfølge nu pludselig kom til at koste penge.
Hovedbestyrelse har haft en indgående drøftelse af forløbet, herunder en gennemgang af de medlemsfordele, der nu pludselig forsvandt, ligesom emnet igen og igen har været taget op med Forbundet.

Kongresbeslutningen står naturligvis ikke til at ændre, men vi har dog fået gennemført, at den 3 mdr.s frist der var for indmelding er blevet ændret til uendelig, hvilket vil sige, at man til en hver tid kan melde sig enten ind eller ud af Politiforbundet.
Hovedbestyrelsen har endvidere besluttet, at det på baggrund af en grundig information til vores medlemmer, om fordele og ulemper, må være op til den enkelte at vurdere, om hvorvidt man vil være inde eller ude.

Jeg vil også sige, at foruden de mere kontante fordele eller ulemper der vil være, har en fortsat tilknytning til en organisation, også en menneskelig værdi i relation til fortsat at være en del af det fællesskab, som vi alle har oplevet i rigtig mange år.
Jeg ved ikke med Jer, men jeg har det sådan, at jeg aldrig glemmer jeg har været en del af politiet og af Politiforbundet på godt og ondt.

Når alt dette er sagt skal slås fast med syvtommersøm, at ingen af disse tiltag har indflydelse på medlemskabet af Politipensionisternes Landsforening og det fællesskab vi har skabt her. Det er der ikke meget, der kan måle sig med og vores selvstændighed er ikke til salg.

Det skal ligeledes slås fast med syvtommersøm, at det er Politipensionisternes Landsforening, der gennem Sammenslutning af Senior/pensionistforeninger i CO10, udøver forhandlingsretten for vores medlemmer, også for dem, der har valgt at være medlem af Politiforbundet. Forhandlingsretten er heller ikke til salg.

Til orientering kan jeg oplyse, at de sidste tal jeg har, er at ca. 1800 pensionister har valgt at være medlem af Forbundet, fordelt med ca. 1/3 på Passiv+ ordningen og ca. 2/3 på Passiv ordningen. Jeg ved ikke hvor mange af disse medlemmer, der også er medlemmer hos os.

Men, men, men……..
Samarbejdet med Politiforbundet ligger, til trods for dette, hovedbestyrelsen meget på sinde, og vi har gjort en række tiltag for at styrke og udvide dette samarbejde.
Vi har således for nylig afsluttet arbejdet med udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale med Forbundet, der lægger vægt på et øget samarbejde inden for begge organisationers kerneområder, som f.eks. medlemspleje i henhold til begge organisationers formålsparagraffer, hvervning af nye medlemmer samt udveksling af ideer til gavn for vores medlemmer men også til gavn for organisationernes økonomi.

Det fremgår ligeledes af aftalen, at vi mødes efter behov, dog mindst to gange om året, ligesom det er fastslået i lighed med tidligere, at Landsforeningen modtager et årligt økonomisk tilskud fra Forbundet.

Hovedbestyrelsen har ligeledes drøftet og vedtaget et oplæg til fremtidige visioner for et udvidet samarbejde, herunder en tættere inddragelse i Forbundets arbejde, bl.a. for at sikre de af vores medlemmer, der også er medlemmer af Forbundet, deres lovbestemte rettigheder, herunder ikke mindst at forfægte forhandlingsretten for disse medlemmer. Og ret beset gør vi jo det samme for de tjenestemandspensionister, som alene er medlem af Forbundet. Men det kunne jo være, at vi kunne få dem over i vores fold også.
Vi har taget de første skridt i forhandlingerne med Politiforbundet om disse visioner for fremtiden, og jeg kan sige allerede nu, at der er nogle knaster, som skal files, og nogle kulturer, der skal brydes med, men jeg anser det absolut ikke for umuligt, at vi kan komme overens med en aftale. Forbundets repræsentanter har under alle omstændigheder givet udtryk for, at de inden for rammerne af hvad de finder muligt, juridisk og kulturelt, vil drøfte mulighederne med os. Så indtil videre er jeg optimistisk.
Landsforeningens hovedbestyrelse har udtrykt ønske om, at vi er så godt forberedt på disse forhandlinger, som muligt, og det er derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gennemarbejde mulighederne ud fra det oplæg, som er vedtaget.
Arbejdsgruppen, der består af Børge Nielsen, Kreds 1, Arne Holdensen, Kreds 7, Hans Agerbo, Næstformand og Mogens Winding, Formand tager fat på arbejdet henover foråret og sommeren i år.

CO10
Så vil jeg tale lidt om CO10, herunder om vores forhandlingsret og om reguleringsordningen.
Som bekendt er Landsforeningen en del af Sammenslutning af Senior/Pensionistforeninger i CO10.
Sammenslutningen består foruden Landsforeningen af pensionistorganisationerne i Dansk Told og Skatteforbund, Teknisk og Administrative Tjenestemænd samt Centralforeningen af Stampersonel.

Alle disse foreninger har en tættere tilknytning til deres moderforbund hvilket bl.a. betyder, at de har det tætte samarbejde, som vi arbejder på at få med Politiforbundet. Det betyder også, at der i moderforbundene er et større kendskab, og dermed også en bedre evne til, at bakke op om de krav, vi som tjenestemandspensionister, har f.eks. i forhold aftaleforhandlingerne.
Bestyrelsen i Sammenslutningen består af formændene fra de 4 foreninger, Dansk Told og skat har formandsposten men Landsforeningen har næstformandsposten.
Formanden er repræsenteret i CO10,s hovedbestyrelse og ifølge vedtægterne har Sammenslutningen 4 repræsentanter ved CO10,s repræsentantskab.

Landsforeningens medlemskab i Sammenslutningen er vigtig, da det er herigennem vi udøver vores forhandlingsret. Denne forhandlingsret, som varetages gennem vores medlemskab i CO10, er lovbestemt i Tjenestemandslovens § 49 og udmøntet i Hovedaftalen af 18. august 1969, hvor tjenemandspensionister er benævnt på lige fod med tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Det er ligeledes bestemt, at centralorganisationerne skal give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd adgang til repræsentation.
Bestyrelsen i Sammenslutningen har i det forgangne år drøftet vores tilknytning til CO10, og om vi har den indflydelse, som vi er berettiget til.

Vi er med vores ca. 6500 medlemmer den 3. største organisation i CO10, og selv om vi ikke betaler helt det samme i kontingent, som øvrige tilsluttede organisationer, er vi alligevel, kva vores medlemstal, den 4. største bidragyder. Alligevel har Sammenslutningen ifølge CO10,s vedtægter ikke de samme vilkår som de øvrige medlemsorganisationer, bl.a. i forbindelse med afstemninger, valgbarhed, repræsentation og underbygningen af forhandlingsretten.

Vi skal nok heller ikke alle sammenhænge være medlemmer på de samme vilkår, som de øvrig tilknyttede organisationer, og det er vel også derfor, at vi ikke betaler det samme i kontingent, men der er alligevel nogle punkter i vedtægterne, som vi har besluttet os for at tage op til drøftelse med CO10,s sekretariat.
Formanden og jeg skulle egentlig have været til et indledende møde den 28. marts i år, men det blev desværre aflyst, og vi har nu aftalt et nyt møde den 11. april i år. Så det bliver spændende.

CO10- repræsentantskabsmøde
Kort om CO10,s repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i november måned 2021.
OK21 blev evalueret. Det var opfattelsen, at der var nogle ting, som skulle være gjort bedre. Selv om det ikke direkte kunne sammenlignes var det opfattelsen, at de statslige ansatte ikke havde fået en lige så god aftale som den kommunerne og regionerne havde opnået, ligesom der i CFU ikke havde været fuldstændig enighed om kravene til modparten.

OK-24
Formanden for CO10 fremlagde ligeledes et forslag til køreplan for OK24.
Det er således planen, at der ret tidligt i forløbet – allerede i juni måned i år afholdes et såkaldt strategiseminar i CFU-regi – at der i december år afholdes et overenskomstforberedende for CO10,s bestyrelse – og at der i 1. kvartal af 2023 afholdes en overenskomstforberedelses konference for CO10,s medlemsorganisationer.

Reguleringsordningen
Man har ligeledes genoptaget arbejdet omkring udarbejdelse af et nyt lønindeks til brug for udregning af reguleringsprocenten. Det var egentlig et arbejde, der skulle have været færdiggjort i forbindelse med OK21, men blev afbrudt p.g.a. corona.
Arbejdet med den ny lønindeksstruktur, der er udarbejdet af Danmarks Statistik, er imidlertid igen sat på pause, fordi bl.a. Finansministeriet har stillet spørgsmålstegn ved udregningsmetode. Det forventes at arbejdet kan genoptages engang i 2023.

Krav til OK24
I forbindelse med OK21 stillede vi som tjenestemandspensionister, gennem Sammenslutning af Senior/Pensionistforeninger i CO10, krav om en ekstra stigning i tjenestemandspension på 1,29% i lighed med den ekstra stigning på 1%, som pensionisterne fik i 2005.
Dette krav blev medtaget som nr. 66 ud af 68 krav, som CFU havde til modparten. Ifølge CO10 blev kravet drøftet under forhandlingerne, men det stod hurtigt klart, at det ikke havde sin gang på jorden.

Kravet var fremsat på baggrund af nogle beregninger som CFU,s regnedrenge havde lavet. Baggrunden og argumentationen for kravet var bl.a., at pensionisterne var sakket bagud som følge af puljer, der var tildelt ud over puljer til generelle lønstigninger, og som ikke var kommet pensionisterne til gode.
Herudover indregnes den såkaldte reststigning som bekendt i aftaleresultatet.
Reststigningsprocenten udregnes som et skøn over bl.a. lønstigninger uden for aftalen, f.eks. anciennitetsstigninger eller merudgifter, som følge af ændringer i personalesammensætningen. Reststigningen er for OK21 udregnet til o,5 % pr. år, altså i at 1,5 %.

Tjenestemandspensionister har ingen stigninger uden for aftalen, så derfor betaler vi for noget vi ikke er en del af.
Det er derfor hensigten, at genfremsætte dette krav ved OK24 og vi vil fastholde Formanden for CO10 på en udtalelse han fremkom med under sin beretning på repræsentantskabsmøde om, og jeg citerer: ”At der inden for rammerne af CO10 laves en musketered om, at ingen efterlades på perronen. At vi først nikker til det samlede CFU-forlig, incl. de specielle forhandlinger, når alles legitime krav er færdigforhandlede.” Citat slut.

Lønregulering pr. 01.04.22
Aftaleresultat for OK21 er gennemgået tidligere, men jeg kan oplyse, at vi her pr. 1. april i år har fået en lønstigning på 1,19 % + 0,59 % i reguleringsordningen, altså en samlet stigning på 1,78 %.

Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside får stor ros og senest den 14. marts 2022 havde vi inviteret vores webmaster Allan Madsen til møde i hovedbestyrelsen, hvor han redegjorde for funktionen af siden. Der var enighed om, at tingene fungerede som de skulle.
Allan nævnte dog, at ikke ret mange af vores medlemmer havde tilmeldt sig nyhedsbrevet.
Hovedbestyrelsen drøftede, hvad man kunne gøre ved det, og det blev besluttet at tilføje et fluebensfelt i forbindelse med, at nye medlemmer melder sig ind i foreningen. Det har vist sig allerede at virke.

Hovedbestyrelsen blev endvidere opfordret til at nævne muligheden overfor vores medlemmer.
Hovedbestyrelse har drøftet et forslag fra bl.a. Københavns Begravelsesforening, om at kunne benytte vores hjemmeside til meddelelser. Der var enighed om, at arbejde videre med denne mulighed, og bl.a. undersøge om hvorvidt det kunne være en fordel for Landsforeningen, at også andre eksterne foreninger kunne få denne mulighed. Det kunne i bedste fald give Landsforeningen yderligere opmærksomhed og dermed mulighed for en yderligere medlemstilgang.

I øvrigt kan jeg oplyse, at også Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO10 har fået en hjemmeside. Den er såmænd konstrueret og forvaltes af vores tidligere formand og nuværende æresmedlem Finn Baad. Stor tak til ham. Hjemmesidens adresse er sammenslutningenico10.dk

Fremtiden
Til slut vil jeg sige, at fremtiden for Politipensionisternes Landsforening tegner lys. Fremmødet i dag og det store arbejde og engagement der foregår i Kredsene er et godt tegn.
Jeg håber og tror på, at vi får noget ud af vores bestræbelser på at øge vores synlighed og indflydelse, til gavn for både de organisationer vi samarbejder med, men i særlig grad for vores trofaste medlemmer og jeg håber og tror på, at vi gennem de tiltag vi forsøger at få gennemført, også kan øge opmærksomheden på Landsforeningen og dermed også styrke medlemstilgangen.
Jeg vil på Landsforeningens vegne takke alle vores tillidsfolk ude i kredsene, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget samt revisorer og revisorsuppleanter for det store arbejde I har gjort i det forgangne år.

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.

 Mogens Winding
Formand for Politipensionisternes Landsforening

Gå tilbage til referatet fra Landsforenuingens generalforsamling 2022

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.