Vedtægter For Politipensionisternes Landsforening 2019 - §§ 12-16

Artikelindeks

 

§ 12: Hovedbestyrelsen
Politipensionisternes Landsforening ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, der samtidig fungerer som sekretær, hovedkasserer, en medlemssekretær samt en repræsentant fra hver af foreningens kredse.
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hvervet.
Hvis hovedkassereren eller næstformanden må fratræde, overtages hvervet af et hovedbestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 2.
Vælges en kredsformand på generalforsamlingen til formand, næstformand/sekretær, hoved-
kasserer, medlemssekretær, indtræder kredsformandens suppleant i hovedbestyrelsen, jfr. § 10.
Stk. 3.
Der afholdes som minimum 2 hovedbestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

§ 13: Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand/sekretær, hovedkasserer, medlemssekretær samt en kredsformand udpeget af hovedbestyrelsen, forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.
Indkaldelse til forretningsudvalget sker efter behov.

§ 14: Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet er underlagt bestyrelsens tilsyn og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger.
Hovedkassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter de af hovedbestyrelsen og revisorernes fastlagte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag. Hovedkassereren godkender og attesterer samtlige bilag.
Underskriftberettiget: Formanden, næstformanden og hovedkassereren tegner to i forening landsforeningen ved alle økonomiske beslutninger.

§ 15: Foreningens opløsning.
Opløsning kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om afvikling af foreningens aktiver.

§ 16: Samarbejdsaftale.
I forbindelse med oprettelsen af Politipensionisternes Landsforening er der indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Aftalen genforhandles èn gang om året.
Der henvises til aftalens ordlyd på foreningens hjemmeside.
Vedtægterne er løbende revideret.

Den nuværende ordlyd er vedtaget på generalforsamlingen i Odense d. 2. april 2019.

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
Finn Baad, formand Søren D. Sørensen, dirigent

 

 

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...