Vedtægter For Politipensionisternes Landsforening 2019 - §§ 7-11

Artikelindeks

 § 7: KONTINGENT
Kontingent til Politipensionisternes Landsforening fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Kontingentet til Landsforeningen betales helårligt forud og skal være foreningen i hænde senest d. 15. januar.
Er kontingentet ikke efter en skriftlig påmindelse modtaget senest med udgangen af februar måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel og kredsforeningen underrettes.

§ 8: KREDSFORENINGERNE
Politipensionisterne danner kredse i overensstemmelse med den af politiforbundets vedtagne kredsinddeling.
Kredsforeninger etableres i nært samarbejde med medlemmerne og de stedlige tillidsrepræsentanter fra Politiforbundet.
Kredsforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter kontingent m.v.

§ 9: OPGAVER
Kredsforeningerne har blandt andet til opgave:
1) at opsøge og inddrage så mange pensionerede medlemmer og deres ægtefæller/samlever som muligt i det kollegiale samvær i foreningen
2) at hjælpe og vejlede medlemmerne i økonomiske og sociale spørgsmål
3) at arrangere møder, udflugter, sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrkelse
af sammenholdet
4) at være bindeled mellem medlemmerne og landsforeningen.
5) at vælge delegerede til landsforeningens generalforsamlinger
6) at søge samarbejde med andre kredsforeninger under landsforeningen og eventuelt med andre
Seniorklubber/Pensionistforeninger med tilknytning til politiets organisation.

§ 10: KREDSMØDERNE
Kredsmøder, der indeholder valg, skal annonceres på Landsforeningens hjemmeside /Dansk Politi.
Indkaldelse til kredsmøder sker efter kredsforeningens vedtægter.
Den til enhver tid siddende kredsformand eller dennes suppleant indtræder i hovedbestyrelsen.
Endvidere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i kredsen.
Kredsmødets afholdelse skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Orientering
3) Valg til bestyrelsen
4) Valg af delegerede
5) Eventuelt

Kredsmøderne kan afholdes på skift i kredsens seniorklubber/pensionistforeninger.
Meddelelse om valg af delegerede til generalforsamlingen samt oplysning om navn, adresse og kreds skal være landsforeningen i hænde senest d. 15. marts.
Valgte delegerede kan afgive fuldmagt til en anden delegeret fra samme kreds.

§ 11, stk.1: GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i april måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved annoncering i Dansk Politi.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af fuldmagter
3) Beretning ved formanden
4) Fremtidig virksomhed
5) Behandling af indkomne forslag
6) Hovedkassereren aflægger regnskab
7a) Fastsættelse af kontingent til Politipensionisternes Landsforening
7b) Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8) Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9) Valg:
a) formanden vælges på lige år for en 2 år periode
b) næstformand/sekretær, vælges på ulige år for en 2-årig periode
c) hovedkasserer, vælges på ulige år for en 2-årig periode
d) medlemssekretær, vælges på lige år for en 2-årig periode
e) 2 revisorer vælges for en 2- årig periode og afgår på skift
f) 2 revisorsuppleanter vælges for en 2-årig periode og afgår på skift.
10) Eventuelt.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage og tage ordet på en generalforsamling, men kun de delegerede har stemmeret og er valgbare. Den siddende bestyrelse sidestilles med delegerede.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være landsforeningen i hænde senest 4 uger før dens afholdelse.
Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra hovedbestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes i almindelighed ved simpelt flertal.
Ved forfald kan et medlem lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, der skal være dateret og ikke
mere end 2 uger gammel. Ingen kan anvende mere end 1 fuldmagt.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 5 delegerede stiller forslag herom.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslaget.

§ 11, stk.2: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen begærer det, eller når mindst 1/10 af medlemmerne, eller 3 kredsforeninger skriftligt til formanden indsender begæring herom og fremsender de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden 2 måneder fra begæringen er modtaget. Varsles på Politipensionisternes hjemmeside og kredsformændene underrettes om indkaldelsen.
Rejseudgifter samt eventuelle udgifter til ophold mv. afholdes af landsforeningen efter generalforsamlingens beslutning.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...