Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 6. & 7. september 2022

REFERAT fra Hovedbestyrelsesmøde med ledsager tirsdag og onsdag den 6. og 7. september 2022 på Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 14. marts 2022.
4. Orientering fra formanden, herunder
a. Arbejdsgruppen omkring visioner om fremtiden
b. Ændring af Landsforeningens vedtægter, jfr. drøftelserne omkring Kreds 12
c. Ændring af Landsforeningens vedtægter, jfr. drøftelser omkring hjemmesiden
5. Møde med Politiforbundet den 29. august 2022, herunder
a. Samarbejdsaftalen
b. Visioner for fremtiden
c. Andet
6. CO10 herunder
a. Møde i bestyrelsen i Sammenslutning af Senior/Pensionistf. den 9. maj 2022
b. Møde med sekretariatet den 31. maj 2022
c. Lån og Spar – fordelskundeordning
d. Dagsorden for møde i Sammenslutningen den 14. september 2022.
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10. Orientering fra kredsene
11. Hjemmesiden, herunder
a. Misbrug af Landsforeningen mail-adresse, henvendelse til datatilsynet
b. Forslag til krav om login
12. Artikler til Politibladet
13. Eventuelt
14. Næste møde

Ad pkt. 1-3.
Formanden bød velkommen til mødet.

Kassereren gav praktiske oplysninger vedr. mødet og arrangementet.
Formanden gennemgik dagsordenen og meddelte, at pkt. 6 også indeholdt orientering om arbejdet i CO10.

Hovedbestyrelsen godkendte referatet fra mødet d. 14. marts 2022 uden bemærkninger.

Ad pkt. 4.
Formanden omtalte arbejdet i den interne arbejdsgruppe og bemærkede, at der var udsendt referat fra gruppens møde med visioner for fremtiden. Der var også indstilling om ændring er i vedtægtens § 8 -kredsforeningerne.
Der foreslås:” Politipensionisternes Landsforening danner kredsforeninger i overensstemmelse med den for Danmark til enhver tid gældende politikfredsinddeling.
Kredsforeningerne etableres i et nært samarbejde med medlemmerne af de stedlige tillidsrepræsentanter fra Politiforbundet, med det formål at sikre tilknytningen og koordinationen til Politiforbundet.
Kredsforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter kontingent mv.”
Som nyt stk.2 i § 8 foreslås ”Kan en kredsforening ikke dannes eller nedlægges en kredsforening, tilknyttes medlemmerne i den pågældende kreds midlertidigt Politipensionisternes
Landsforening.s centrale organisation med de samme vedtægtsmæssige rettigheder og pligter, som øvrige medlemmer, jfr. §§ 9 og 10.
Udvælgelse af delegerede til generalforsamlingen foretages af Politipensionisternes centrale organisation.”
Hovedbestyrelsen drøftede ordlyden i forslaget og herunder fremkom forskellige bemærkninger og forslag til formuleringen i det det nye stk. 2. Formanden svarede, at forslaget alene har til hensigt, at hjælpe/sidestille de medlemmer, der står tilbage såfremt en af de 12 kredse nedlægges. Samtidig sikrer henvisningen til §§ 9 og 10, at medlemmer, der henføres til PL.s centrale organisation, behandles på samme måde som alle andre medlemmer.
Et stort flertal af hovedbestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til § 8. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen d. 20. april 2023.
Formanden henviste til drøftelserne på sidste HB-møde, at andre organisationer kan få adgang til at bruge PL.s hjemmeside til meddelelser mv. Det har arbejdsgruppen også behandlet. Der foreslås derfor indført en ny § 15 i vedtægterne: ”Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside har til formål, at formidle nyheder, meddelelser og diverse relevante referater fra møde-og aktivitetsvirksomhed i Politipensionisternes Landsforening og lokalkredsene.
Andre politirelevante interesseorganisationer, hvis formål ikke strider mod Landsforeningens etik og moral, og som har et ønske om at benytte Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside til at formidle nyheder samt referater fra møde-og aktivitetsvirksomhed, kan i samråd med Landsforeningen, gøre brug af dette.”
Hovedbestyrelsen godkendte forslaget efter en debat. Forslaget fremsættes på generalforsamlingen d. 20. april 2023. Samtidig ændres den nuv. § 15 til ny § 16 og den nuv. § 16 ændres til en ny § 17.

 Ad pkt. 5.
Formanden refererede fra mødet d. 29. august med Politiforbundet. Det fremlagte udkast til samarbejdsaftale blev gennemgået og der blev rettet i § 12, sådan at aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udløb den følgende måned. Aftalen blev underskrevet på mødet.

Det blev aftalt, at Samarbejdsaftalen udsendes til hovedbestyrelsens medlemmer, sådan at kredsformændene kan sende aftalen videre i systemet.

PL havde fremsendt forslag til mødets dagsorden. Spørgsmålet om at flytte medlemmer, der overgår som pensionister, blev indgående behandlet. Politiforbundet fastholder, at det ikke er muligt – ikke lovligt – at overflytte aktive medlemmer direkte til PL ved pensioneringen. Man er villig til fortsat at informere om muligheden, men det enkelte medlem skal selv foretage indmeldelsen i PL. Derfor er det heller ikke muligt at sende personlige oplysninger om, hvilke medlemmer, der pensioneres i fremtiden.

Et andet spørgsmål var opkrævning af kontingent. Der kan ikke umiddelbart opkræves et fælles kontingent, f.eks. 422,-kr. årligt til passivordning plus 180,-kr. årligt til PL. Hertil kommer, at et samlet årligt kontingent på ca. 600,-kr. formentlig vil betyde, at mange nye medlemmer vil takke nej til det tilbud.
Problemerne vedr. fradrag for betalt medlemskontingent blev også behandlet. Politiforbundet har kontaktet revisionsfirmaet DELOITTE. Derfra er der modtaget en foreløbig udtalelse, der siger, at der er fradragsret for begge kontingenter.
En endelig udtalelse fremkommer senere.
Spørgsmålet om fradrag for medlemskontingentet gav anledning til en længere debat, hvorunder det også blev foreslået, at PL spurgte SKAT til råds. Konklusionen blev, at vi foreløbig ikke foretager os mere angående retten til fradrag for betalt medlemskontingent. Når det endelige svar/notat fra DELOITTE foreligger, sendes det ud til hovedbestyrelsen. Det kan vel siges, at være både fornuftigt og rimeligt, at vi/PL indretter os efter en vejledning fra revisionsfirmaet.
Derefter kan sagen igen behandles på de næste FU- og HB-møder.
Hovedbestyrelsen drøftede, at ændre i velkomstskrivelsen til kommende pensionister med henblik på, at skaffe flere nye medlemmer.

Formanden oplyste, at Politiforbundet på mødet gav tilsagn om, at PL.s formand og næstformand kunne inviteres til kommende kongresser med taleret under et konkret punkt.
PL gav på mødet også udtryk for, at vi gerne ønskede opbakning af Politiforbundet i forbindelse med OK24.
Under denne debat blev aftalt, at PL oplister punkter/emner til drøftelse med Politiforbundet. Der kan efterfølgende nedsættes en fælles arbejdsgruppe til behandlingen af disse emner. Derefter fremlægges arbejdsgruppens indstilling for hovedbestyrelserne i Politiforbundet og i PL.
Politiforbundet åbnede også for, at PL kunne orientere på Sen-karrierekurserne.
Formanden konkluderede, at mødet med Politiforbundet foregik i en meget positiv ånd samt at vi/PL var særdeles tilfredse med udfaldet. Han gjorde opmærksom på, at det kunne blive

nødvendigt at indkalde arbejdsgruppen igen for at opliste emner til behandling i den fælles arbejdsgruppe med Politiforbundet.

 Ad pkt. 6.
Formanden oplyste, at der var afholdt møde i Sammenslutningens bestyrelse i CO10. Der var enighed om, at få beregnet om kravet på 1,29% - efterslæb – fra flere aftaleperioder på en højere regulering af pensionerne i forhold til lønreguleringen. Det er afgørende, at der udføres en ny beregning. Det skal drøftes på et kommende møde. Der skal efterfølgende hentes støtte fra CO10.s øvrige medlemsorganisationer til at kravet fremsættes til OK24.
CO10 afholdt bestyrelsesmøde d. 31. august, men der endnu ikke udsendt referat. NB: referater fra CO10 må ikke sendes videre direkte, men der kan skrives et notat, som så sendes ud til vores medlemskreds.
Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 13. oktober. Der foreslås uændret kontingent i 2023 uagtet, der er underskud på CO10.s drift. Bestyrelsen har drøftet et forslag om at nedsætte antallet af repræsentanter, men forslaget er nu taget af bordet
Der er aftalt 8 bestyrelsesmøde i 2023.

Forhandlingsfællesskabet CFU har aftalt et seminar d. 21.marts 2023 vedr. OK24.

Der er intet nyt fra Lønstrukturkommissionen. Det synes at være en meget vanskelig opgave.

Sammenslutningen holdt møde med CO10.s sekretariat d. 31. maj, hvor der drøftedes mulighederne for ændringer i CO10.s vedtægter bl.a. for at præcisere pensionisternes rettigheder. Hvor og til hvilke punkter på dagsordenen kan pensionisterne stemme. Det er noget uklart i dag, men CO10 er villig til at vurdere problemer. Det kan næppe løses til det kommende repræsentantskabsmøde d. 13. okt. i år. Sammenslutningen er meget betænkelig ved, at det alene skal være op til dirigentens fortolkning, hvem der kan stemme.

Formanden oplyste også, at situationen omkring Lån & Spar bank og muligheden for at forblive som fordelskunde, var drøftet med CO10. Han så optimistisk på, at alle kunne fortsætte i ordning og forventede, at der forelå et endeligt svar i løbet af september måned i år. Problemerne kan måske løses ved, at Sammenslutningen skrives ind i CO10.vedtægter, som Statspensionisterne ( SC) var i ”gamle dage.”

Sammenslutningen afholder bestyrelsesmøde d. 14. sept. i ”Codanhus” hos Told/skat. På mødet skal b,l.a drøftes OK24 – reguleringsordningen og problemerne vedr. begrebet reststigning. Der er ikke reststigning i pensionssystemet, men reststigningen påvirker reguleringsordningen, som jo indgår i reguleringen af både løn og pensioner.

Ad pkt. 7-8 og 9.
Næstformanden oplyste, at pensionerne reguleres med 0,3 % 1. oktober 2022. Der er ikke udmøntning af reguleringsordningen før 1. april 2023.

 Hovedkassereren oplyste, at samarbejdet med Lån & Spar Bank fungerer fint. Der er udbetalt ca. 127.000 kr. i kredstilskud i år. Generalforsamlingen kostede 145.000 kr. Regnskabet udviser pt. et underskud på ca. 71.000 kr. på grund af de ekstraordinære kredstilskud. Der indestår 414.000 kr. i Sprogforbundet og ca. 60.990 kr. i Lån & Spar.
Vi har ikke modtaget noget tilskud fra Politiforbundet i år. Hovedbestyrelsen besluttede, at der ansøges om det sædvanlig tilskud på 20.000.-kr.

Medlemssekretæren oplyste, at vi pt. har 2538 medlemmer. Der er modtaget 39 nye indmeldelser. 10 er udmeldt og 2 er slettet. 38 er afgået ved døden. 49 nuværende medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2022. De pgl. tilsendes rykker nr. 2.

Ad pkt. 10.
Det fremgik af beretningen fra kredsene, at man nu var i gang med at starte nye aktiviteter. Det er fortsat sådan, at de fleste aktiviteter foregår lokalet. Det fremgik også, at 3 kredse havde skiftet pengeinstitut til Lån & Spar Bank.
I kreds 9 var der pt. ikke nogen kontakt mellem Politiforbundets og PL.s kredsformænd.
Kreds 12 fastholder, at der afholdes en afsluttende generalforsamling sidst i april 2023, hvor kreds 12 ophører.

Ad pkt. 11 og 12.
Formanden oplyste, at der har været 5 hacker-angreb på vores hjemmeside. Han har i den anledning kontaktet Datatilsynet. Men der var ikke hjælp at hente. Problemerne er drøftet med webmasteren for en vurdering af, om vi skal indføre login til hjemmesiden. Det er imidlertid en noget besværlig procedure.
Da der på det seneste ikke har været nye angreb, foreslog formanden, at vi indtil videre fortsætter uændret. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Artikler til Politibladet.
Formanden har skrevet en artikel til det først kommende blad. Formanden for kreds 11 skriver artikel til blad nr.5 med deadline 14. oktober 2022.
Næstformanden foreslog, at der igen blev skrevet en samlet oversigt over generalforsamlingerne i 2023 til sidste blad i 2022 – deadline er 17. nov. 2022. Han foreslog, at oplysningerne blev fremsendt til ham senest d. 15. nov. 2022.

Formanden oplyste, at det fortsat er hensigten at udsende nyhedsbrev. Han nævnte, at når spørgsmålet om fordelskunder i Lån & Spar var afklaret, var det et emne, hvorom der kunne udsendes nyhedsbrev.

Ad pkt. 13 og 14.
Næste HB-møde blev aftalt til torsdag d. 9. marts 2023 – start kl. 1030 i Odense.
Formanden afsluttede HB-mødet og takkede bestyrelsen for et godt møde.

 Ref. Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.