Referat fra hovedbestyrelsesmøde afholdt den 14. marts 2022

 Referat fra hovedbestyrelsesmøde Afholdt mandag d. 14. marts 2022 i Odense

 DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 27. september 2021
4. Møde med Politiforbundet den 2. marts 2022.
5. Orientering fra formanden, herunder fra møde i CO10, pensionistgruppen
6. Generalforsamlingen den 7. april 2022 i Odense
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10. Orientering fra kredsene
11. Hjemmesiden
12. Artikler til Politibladet
13. Eventuelt
14. Næste møde

Landsforeningens webmaster, Allan Madsen var inviteret til kl. 1200 til frokost, hvorefter han fra kl. 1300 orienterede om hjemmesiden samt besvarede spørgsmål herom.

 Ad pkt.1-2 og 3.
Formanden bød hovedbestyrelsen velkommen og meddelte, at der var afbud fra hovedkassereren p.g.a sygdom, samt fra Fl. Vibe, kr. 12 p.g.a. ferie.
Han gennemgik den praktiske afvikling af mødet.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

Bestyrelsen godkendte HB-referat fra d. 27. sept. 2021 uden bemærkninger.

 Ad pkt. 4.
Formanden oplyste, at der var aftalt et møde med Politiforbundet d. 2. marts. Det blev desværre aflyst. Efterfølgende blev mødet aftalt til 7. – og senere ændret til d. 8. marts, men også det møde blev aflyst. Den seneste aflysning var på grund af Covid-19 smitte.

Der er nu aftalt et møde i Politiforbundet til mandag d. 29. august.
Formanden har afholdt et telefonmøde med formand Heino Kegel, Politiforbundet.

Der er udsendt notat fra telefonmødet til bestyrelsen. På den baggrund drøftede bestyrelsen samarbejdsrelationerne med Politiforbundet.
Der var bred enighed om, at forhandlingsretten i dag ligger hos Sammenslutningen og i CO10, jfr. tjenestemandslovens § 49. Forhandlingsretten skal forblive der.
De almindelige samarbejdsformer med Politiforbundet fastlægges i samarbejdsaftalen, som også blev drøftet på telefonmødet. Der er efter aftale på det møde foretaget justering af pkt. 3 i udkastet, som nu har følgende ordlyd:

”parterne han en fælles målsætning om, til gavn for medlemsplejen og tilgangen af nye medlemmer, at udveksle oplysninger om Politiforbundets/ Politipensionisternes Landsforening formål og virke, der ikke er i strid med gældende regler og lovgivning.”

Der var enighed om den anførte ændring bl.a. for at overholde den gældende datalovgivning.
Det blev også aftalt, at der i aftalen indskrives et nyt pkt. 12: Aftalen revideres 1 gang om året.

Bestyrelsen godkendte udkastet til samarbejdsaftale med Politiforbundet. Aftalen vedhæftes referat her, som et særskilt bilag.

Bestyrelsen havde en længere debat om retten til skattedrag for 2 kontingenter, henholdsvis til PL og til Politiforbundet. I henhold til Skattestyrelsens afgørelse i skrivelse til PL d. 9. december 2019 er fradragsretten alene betinget af, at organisationen har forhandlingsretten.
Der blev under debatten nævnt eksempler på, at kontingent betalt til Politiforbundet er indberettet til Skat og fratrukket på årsopgørelsen for 2021.
Landsforeningen ønsker på denne baggrund en nærmere drøftelse med Politiforbundet.
Vi afventer udviklingen.
Formanden oplyste, at vi d. 22. feb. fik oplyst, at der på det tidspunkt var indmeldt ca. 1800 pensionister i Politiforbundet under den nye ordning. Fordelingen var 560 på passiv + og 1240 på passivordningen.

Bestyrelsen besluttede, at der nedsættes en intern arbejdsgruppe vedrørende det fremtidige samarbejde mellem Politiforbundet og PL. Arbejdsgruppen får 4 repræsentanter: formand, næstformand, Børge Nielsen, kreds 1 og Arne Holdensen, kreds 7. Kommissorium for arbejdsgruppen blev aftalt til følgende:

"Arbejdsgruppen får til opgave, med udgangspunkt i de regler som gælder for andre pensionerede tjenestemænd uden for Politiforbundets og Landsforeningens regi, at udarbejde juridisk
bindende ordninger, der styrker samarbejdet mellem Forbundet og Landsforeningen i relation til organisationernes politiske og administrative organer, herunder medlemsrekruttering,
kontingentopkrævning, udvalgsrepræsentation samt hovedbe.styrelses- og kongres/ generalforsamlingsrepræsentation.
Arbejdsgruppens arbejde tager udgangspunkt i de regler, der er fastsat i Lov for Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforenings vedtægter, men arbejdsgruppen skal samtidig fremkomme med forslag til eventuelle ændringer i Loven/Vedtægterne i henhold til det resultat, som arbejdsgruppen måtte komme frem til, til endelig vedtagelse i organisationernes respektive forsamlinger.
Arbejdsgruppen skal endvidere tage stilling til, om hvorvidt nogle af de aftalte ændringer kan foretages inden for de i loven/ vedtægterne gældende regler.”

Arbejdsgruppens forslag/konklusioner og indstillinger fremlægges for bestyrelsen.

Ad pkt. 5.
Formanden refererede fra mødet i Sammenslutningen af Seniorer og Pensionister i CO10 afholdt d. 28. februar 2022.
Det blev oplyst, at aftaleforhandlingerne udmønter 1,19 % og reguleringsordningen udmønter 0,59%. I alt forhøjes løn og pensioner med 1,78 % pr. 1. april 2022. Det skal bemærkes, at forhøjelsen beregnes på løn-og pension fra 31/3-21. Oplysningerne lægges ud på hjemmesiden: www.sammenslutningenico10.dk. (som bestyres af vor tidl. formand)
Der blev orienteret om den nedsatte ”lønstrukturkommission”, som desværre endnu ikke er kommet ret langt i arbejdet. Den blev som bekendt nedsat på baggrund af sygeplejerskernes konflikt.
Formanden oplyste også, at han havde anmodet om oplysninger om, hvorvidt de ekstra bevillinger til sygeplejerskerne får indflydelse på reguleringsordningen for statens løn-og pensionsforhold.
Der er blevet svaret, at de ekstra bevillinger alene vedrører reguleringen i Regionerne. CO10 har dertil bemærket, at man meget nøje vil følge udviklingen. Samtidig er det også oplyst, at hvis ekstrabevillingerne udmøntes som engangsvederlag, får det ingen betydning for nogen af reguleringsordningerne.

Formanden omtalte også Sammenslutningens medlemskab i CO10, hvor Sammenslutningen, som medlem havde taleret, men kun kunne deltage i afstemninger, der vedrørte vore pensionsforhold. En noget uklar formulering.
Han henviste her til tjenestemandslovens bestemmelse i § 49 samt hovedaftalen af 18. juni 1969, hvoraf det fremgår, at tjenestemandspensionister er anført på lige fod med øvrige grupper af statens ansatte og er forhandlingsberettiget via en Centralorganisation. Han bemærkede, at alt peger på, at Centralorganisation 10 har behov for en justering af reglerne vedrørende Sammenslutningens medlemsforhold.
CO 10 afholder HB-møde ( i dag- 14. marts) og i efteråret 2022 afholdes seminar om forberedelse af overenskomstforhandlingerne – OK 24.
CO10 har p.t. 36.418 medlemmer, hvor Sammenslutningen er den 3. største gruppe.

Bestyrelsen havde efterfølgende en debat om emnet og konkluderede, at det er meget vigtigt for Sammenslutningen, at vi får tilrettet CO10.s vedtægter samt at der fortsat arbejdes på en forbedring af de beregninger, der ligger til grund for udmøntningen af reguleringsordningen.

Ad pkt. 6.
Formanden gennemgik den udsendte dagsorden til vor generalforsamling d. 7. april i Odense (her er i huset) Bestyrelsen foreslår Søren D. Sørensen, som dirigent. Der foreslås uændret kontingent og uændret tilskud til kredsene for den alm. refusion. Hovedkassereren fremlægger forslag til diæter og rejsegodtgørelse. Under pkt. 9 – valg er alle villig til genvalg.
Vore 3 æresmedlemmer samt repræsentanter fra Politiforbundet inviteres med taleret.

Ang. Materiale til generalforsamlingen udsender formanden en oversigt over hovedemnerne i beretningen. Her oplyses også kun antallet af mistede medlemmer i året løb – 69 døde i 2021.
Sekretæren udsender: dagsorden (er gjort) forretningsorden -deltagerfortegnelse-regnskab samt blanket til rejseafregning.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 7.
Næstformanden oplyste, at der er modtaget underretning fra kreds 12, at den nuværende formand og kasserer trækker sig på generalforsamlingen d. 29. marts. Der er ikke blandt de nuværende 29 medlemmer af PL fremkommet nogen forslag om kandidater til posterne.
Bestyrelsen, som tidligere har drøftet problemstillingen, afventer udviklingen.

Han oplyste, at næste HB-møde afholdes d. 6.-7- sept.- på hotel Medio med ledsager. Adressen er: Kolding Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia. Nærmere om arrangementet fremkommer senere, men han anmodede om, at HB gav underretning om man deltager med ledsager – eller deltager alene.
Bestyrelsen besluttede, at invitere tidligere formand, Finn Baad med ledsager til mødet.

Ad pkt. 8 og pkt.9.
Pkt. 8 udgår – da hovedkassereren var sygemeldt.

Medlemssekretæren oplyste, at vi p.t. har 2535 medlemmer. Der er nu udsendt 80 rykkere til medlemmer, som ikke har reageret på kontingentopkrævningen her i januar 2022.

Ad pkt.10.
Orienteringen fra kredse viste, at der heldigvis igen er kommet gang i aktiviteterne. Det er fortsat sådan, at de fleste arrangementer foregår i Seniorklubberne og kredsforeningen alene afholder en årlig generalforsamling.
De særlige problemer i kreds 12 – Bornholm – er tidligere nævnt i referatet.
Det blev under gennemgangen nævnt, at flere kredse nu har skiftet pengeinstitut til Lån & Spar bank.

Ad pkt. 11.
Formanden bød velkommen til webmaster Allan Madsen. (adr. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Webmasteren takkede for invitationen og orienterede om hjemmesidens opbygning. Der blev vist eksempler fra hjemmesiden. Han fandt det vigtigt, at man tilmeldte sig nyhedsbrevet på hjemmesiden for at holde sig orienteret om de seneste nyheder. Nuværende medlemmer skal selv tilmelde sig inde på hjemmesiden. For nytilkomne medlemmer kan der etableres en ordning, sådan at tilmeldelse til nyhedsbrevet kan klares i forbindelse med den øvrige indmeldelse.
Under debatten drøftede bestyrelsen muligheden for at oprette en ”informationsplatform” for andre Seniorforeningen/grupper, der har relation til PL.
Webmasteren svarede, at det var ikke noget problem. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at arbejde videre med spørgsmålet. Der har været ca. 40.000 besøg på hjemmesiden i løbet af de seneste 2- 3 år.
Formanden takkede for orienteringen og bekræftede, at bestyrelsen arbejder videre proceduren vedr. tilmelding til nyhedsbrevet samt platformen med orientering fra andre Seniorforeninger med tilknytning til PL.

Ad pkt.12.
Næstformanden oplyste, at fristen for artikler til Politibladet i indeværende år er: blad 2) d. 17. marts. 3) 11. maj – 4)23. august – 5)14.oktober og 6) 17. november.
Han efterlyste artikler fra bestyrelsens medlemmer – specielt til blad 3). Søren D. Sørensen. Kreds 11, skriver til blad 5.

Ad pkt. 13 og 14.
Intet til pkt. 13.
Næste HB-møde afholdes d. 6.-7. september 2022 på hotel Medio/Lillebælt, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia. Nærmere om arrangementet udsendes senere.

PL.s årlige generalforsamling afholdes d. 7. april 2022 i Odense.

Formanden afsluttede med at takke for et godt møde og ønskede alle en god hjemrejse.

/Ref. Hans Agerbo Jensen

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.