Referat fra pol Landsforening hovedbestyrelsesmøde den 5. aug 2021

Referat fra
POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENINGS HOVEDBESTYRELSESMØDE
afholdt den 5. august 2021 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Dagsorden:

1.Velkomst og praktiske bemærkninger
2.Godkendelse af dagsordenen
3.Oplæg v/Politiforbundet -.nye medlemstyper for pensionister
4.Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 16.april 2021
5.Generalforsamlingen d. 19. august – ev t. problemstillinger
6.OK 21. Herunder evt. drøftelse af reguleringsordningen
7.Orientering fra formanden
8.Orientering fra næstformanden
9.Status fra hovedkassereren
10.Orientering fra medlemssekretæren
11.Orientering fra kredsene
12. Hjemmesiden
13.Artikler til Politibladet
14.Eventuelt
15. Næste møde

’Formanden bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til formanden for Politiforbundet, Heino Kegel samt juridisk chef Stig Berthelsen.
Ad pkt 2.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger
Ad pkt. 3.
Forbundsformand Heino Kegel orienterede om vedtagelser af lovændringerne på kongressen i maj måned. Det nye er, at pensionister for fremtiden enten skal være medlem som passiv+ eller som passiv. Ændringerne er gennemført, fordi der gennem de seneste år er opstået et større og større ønske om, at man efter pensioneringen kan opretholde en tæt tilknytning til Politiforbundet.

Passiv+ medlemskab koster 200,-kr. pr. måned. De 137,50 kr. kan fratrækkes i skat for tjenestemandspensionister. Dette medlemskab giver mulighed for få faglig rådgivning -en obligatorisk ulykkesforsikring – mulighed for at tilkøbe livsforsikring og helbredssikring – adgang til at benytte Politiforbundets læringsplatforme -mulighed for at leje ferieboliger på lige vilkår med tjenestegørende – adgang til rabatter med Forbrugsforeningen og med det nye tiltag PlusKort-app – mulighed for at gøre brug af politiforbundets øvrige samarbejdspartnere, herunder Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og tjenestemændenes Låneforening – adgang til Politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Passiv medlemskab koster 422,-kr. pr. år. Det svarer til et alm. månedskontingent. Det er vurderingen, at hele kontingentet, 422,- kr. kan fratrækkes i skat.

Dette medlemskab giver adgang til at leje ferieboliger på de kendte vilkår (efter lodtrækningerne) -div. rabatter hos Forbrugsforeningen og det nye PlusKort-app-mulighed for at bruge øvrige samarbejdspartnere, Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening – adgang til politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Juridisk chef Stig Berthelsen, Politiforbundet oplyste, at ændringerne i politiforbundet love var begrundet dels i medlemshenvendelserne men også i økonomien. Politiforbundet har i de seneste år haft underskud på driften. Det indgik også i lovændringerne, at der for fremtiden skal betales for Politibladet. Det er situationen med det passive medlemskab og en af flere muligheder for at bringe balance i regnskabet.

Et andet problem har været – og eksisterer fortsat, at der ikke må udveksles oplysninger om medlemmerne uden at det enkelte medlem har givet sit tilsagn. Det er derfor ikke længere muligt at udveksle oplysninger om det enkelte medlem, når pgl. overgår fra aktiv tjeneste til pensionist.

Han oplyste, at der i august/september måned udsendes skrivelse til alle ”pensionistmedlemmer med en orientering om de nye former for medlemskab ( passiv+ og passiv). Det vil også fremgå af skrivelsen af man indenfor 3 måneder fra modtagelsen af skrivelsen skal tilmelde sig det nye medlemskab. Gør man ikke det bliver man automatisk slettet som medlem.

Forbundsformanden afsluttede orienteringsrunden med, at Politipensionisterne fortsat vil modtage et årligt tilskud på 15.000/20.000. Derudover vil Politiforbundet refundere 8,-kr.pr. medlem, der indmelder sig i Politiforbundet efter den nye ordning.

Efter orienteringsrunden var der spørgerunde med bl.a. disse spørgsmål:

Vil Politiforbundet forhindre nuværende pensionister i at fortsætte i medlemsfordelene – Lån &Spar og Forbrugsforeningen mv.?

Er det meningen at fremtidige pensionister skal meldes ind i Politiforbundet? Hvad med fradrag for kontingent, hvis man er medlem 2 steder?

Er samarbejdsaftalen blot ”lagt ned” og pensionisterne skal betale for ydelser, der hidtil har været gratis.

Hvad med det fremtidige samarbejde?

Der har været mange detaljer i orienteringen, men ingen problemløsninger! Hvad med den demokratiske indflydelse i fremtiden?

Flere bestyrelsesmedlemmer konstaterede, at nu var ”løbet kørt” og vi bør koncentrere os om det fremtidige samarbejde.

Forbundsformanden svarede, at Politiforbundet ikke vil hindre nuværende pensionister i at fortsætte med de kendte medlemsfordele. Men hvis man ikke indmelder sig til et af de nye medlemskaber efter at have modtaget den nævnte orienteringsskrivelse, bliver man automatisk udmeldt af Politiforbundet. Den omtalte orienteringsskrivelse vil også indeholde henvisning til PL og en opfordring til at man som pensionist i Politiforbundet også indmelder sig i PL.

Han oplyste, at der indkaldes til et møde med PL, hvor der kan udarbejdes en ny samarbejdsaftale. Men som lovændringerne er vedtaget i Politiforbundet, kan der for nærværende ikke ændres på de demokratiske rettigheder. Det kan tidligst ske til den næste kongres om 4 år.

Politiforbundet afholder møde i FU tirsdag d. 10. august, hvor udformningen af orienteringsskrivelsen skal behandles. Han gav tilsagn om at foreslå, at der sammen med orienteringsskrivelsen udsendes skrivelse fra PL.

Han afsluttede med at opfordre til, at vi fortsat mødes og drøfter fremtiden samt at vi hjælper hinanden.

Stig Berthelsen så umiddelbart ikke problemer i, at det enkelte medlem fik fradrag i skatten for kontingentbetalinger. Efter en debat af spørgsmålet gav han tilsagn om, at undersøge sagen hos Skat.

Formanden afsluttede og takkede forsamlingen for en god orientering og for en god debat.

Ad pkt.4.

Referat fra HB-mødet, afholdt virtuelt – d. 16. april godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 5.

Næstformanden gennemgik dagsordenen til den planlagte generalforsamling d. 19. august i Odense. Der er ikke indkommet forslag til dagsordens pkt.5. Det er alene bestyrelsens forslag om udbetaling af ekstra tilskud til kredsene, der er til debat.

Der skal behandles regnskaber for årene 2019 og 2020. Enighed om, at det under punktet valg – valg af formand anføres, at den nye formand vælges for 1 år på denne generalforsamling for at valgperioden skal tilpasses efter vedtægten. Der udsendes en tilpasset dagsorden. Endelig deltagerliste skal foreligge senest d. 12. august efter ønske fra mødestedet.

Ad pkt. 6.

Formanden omtalte OK21. Til pensionisterne udmøntes alene de aftalte stigninger. Aftalen løber til 31. marts 2024.

Han omtalte specielt reguleringsordningen som igen-igen er til debat. Der er som altid både tilhængere og modstandere af ordningen. Men indtil videre har et flertal ønsket at beholde ordningen. Det er også ved denne Ok-aftale aftalt, at reguleringsordningen skal søges forbedret.

Ad pkt. 7-8-9 og 10. Orientering.

Formanden opfordrede til at udbygge det lokale arbejde i kredsene særligt nu, hvor de nye medlemsformer for pensionister sættes i værk i løbet af de kommende par måneder

Næstformanden - intet særligt.

Hovedkassereren oplyste, at kassebeholdning p.t. er på 380.000, - kr. Der er alene afholdt faste udgifter. Øvrige udbetalinger afventer generalforsamlings beslutning.

Det blev under punktet oplyst, at Lån & Spar Bank opretter foreningskonto uden omkostninger. Til sammenligning har kreds 12 oplyst, at deres bank har forlangt et årligt gebyr på 1000,-kr. for at opretholde foreningens konto.

Medlemssekretæren oplyste, at vi p.t. har 2561 medlemmer. En lille nedgang på 25.

Ad pkt.11.

Fra 6 af kredsene blev det oplyst - ingen aktiviteter pga.. corona.

Kreds 1 har modtaget henvendelse fra Skat og skal redegøre for kredsens aktiviteter.

Kreds 6 afholdt generalforsamling d. 22. juli.

Kreds 7 afholder generalforsamling d. 12. august. Her vælges repræsentanter til PL.s generalforsamling.

Kreds 8 planlægger generalforsamling til sept./okt. 2021.

Kreds 10 arbejder fortsat på at sammensætte en ny bestyrelse. Afbud til i dag p.g.a. ferie.

’Kreds 11 planlægger at afholde generalforsamling d. 28. september i Valby.

Hovedkassereren oplyste på forespørgsel, at de udbetalte kredstilskud IKKE er skattepligtige.

Ad pkt 12.

Formanden opfordrede til, at kredsene indsender flere informationer til hjemmesiden. Det blev aftalt, at adressen til web-masteren anføres på telefonlisten for at flere kan få kendskab til den. Kredsene bør også tilmelde sig foreningens nyhedsbrev, som udsendes via hjemmesiden.

Ad pkt.13.

Næstformanden oplyste, at deadline for næste politiblad/ nr.4 er d. 17. august. Vi har fra redaktionen fået udsættelse til d. 20. august, sådan at vi kan få nyheder med fra generalforsamlingen.

Det blev aftalt, at den nyvalgte formand og kredsformand Arne Holdensen skriver artiklen til blad nr. 5.

Pkt. 13 og 14.

Intet at særlig interesse under eventuelt.

Næste HB- møde blev aftalt til mandag d. 27. september 2021.

Generalforsamlingen i 2022 blev aftalt til torsdag d. 7. april 2022.

Referat/Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.