Ref fra hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2021

Artikelindeks

Hovedbestyrelsesmøde
Afholdt som virtuelt møde fredag d. 16. april 2021 kl.1000.

 

Dagsorden:

1. velkomst og praktiske bemærkninger
2. evt. tilføjelser og godkendelse af dagsordenen
3. godkendelse af referat fra HB-møde 15. sept. 2020
4. orientering fra formanden
5. orientering fra næstformanden
6. status fra hovedkassereren
7. orientering fra medlemssekretæren
8. dagsorden til den planlagte generalforsamling d. 19.august
9. orientering om arbejdet i Politiforbundet vedr. oprettelse
af pensionistforening ( herunder svar til kreds 7)
10. orientering og fremgangsmåde for at få kontakt med nye
politipensionister (mangl. lister – samt svar til kreds 3)
11. orientering fra kredsene
12. eventuelt
13. næste hovedbestyrelsesmøde

Medlemssekretær Finn Knudsen var udpeget som mødeleder og udsendte indkaldelsen via Skype.

Der var modtaget afbud fra kreds 12 pga. edb-problemer.
Det viste sig, at der også var edb-problemer til flere af deltagerne. Kreds 10 og kreds 11 kunne heller ikke deltage i mødet.

Ad pkt. 1-3.
Formanden bød velkommen og orienterede om den praktiske fremgangsmåde samt om, at den enkelte deltager skulle melde ind via sin skærm, når man ønskede ordet.

Der var ingen tilføjelser /ændringer til dagsordenen.

Referatet fra HB-mødet d. 15. september 2020 godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4.
Formanden redegjorde for forløbet af aftaleforhandlingerne (OK21). Der var gjort alle nødvendige forberedelser og forhandlingsfællesskabet (CFU) havde også erkendt, at reguleringen af pensionerne var kommet bagud i forhold til lønreguleringen. Men alligevel fik vi ikke ændret på tingenes tilstand. Vore pensioner reguleres med den samme procentsats- 4,42%,
som lønnen bliver reguleret med. Aftalen gælder i 3 år – frem til 31. marts 2024. Vi kan med glæde konstatere, at der kun er afsat 0,20 % af lønsummen til diverse forskellige formål, bl.a. til nye seniorordninger.
Aftalen indeholder også en fortsættelse af reguleringsordningen i hele den 3- årige periode.
Pensionistgruppen har i CO10.s bestyrelse og i repræsentantskabet stemt ja til OK21-aftalen. Proceduren er herefter, at samtlige organisationer i CO10 skal svare senest d. 19. april kl. 1000. Herefter videregives resultatet til CFU, som meddeler det samlede resultat på statens område til skatteministeren, der har været forhandleren på statens vegne.
Børge Nielsen, kreds 1, var ikke tilfreds med at reguleringsordningen
blev videreført. Han fandt det også meget utilfredsstillende, at alle reguleringer af løn og pensioner var procentvise reguleringer. Han hæftede sig ved, at formanden for en af de store medlemsorganisationer med mange lavtlønnede havde rejst spørgsmålet omkring den procentvise regulering af lønnen.

Formanden og næstformanden svarede begge på grund af problemer i teknikken, at reguleringsorden helt sikkert bliver drøfter igen i forbindelse med de næste aftaleforhandlinger. Den ordning drøftes almindeligvis før-under og efter aftaleforhandlingerne. Så reguleringsordningen vil helt sikkert blive drøftet i den kommende aftaleperiode.
Såvel løn som pensioner er i mange år blevet reguleret med procentvise stigninger, hvilket også er tilfældet i denne aftale. Men det kan naturligvis drøftes op til de næste aftaleforhandlinger i 2024. Skal man gøre sig håb om at ændre på det bestående system, kræver det sikkert, at alle lønmodtagere bliver enige om at få indført et andet system.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.