Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. sep. 2020 - Ad pkt 9, 10, 11, 12, 13 og 14

Artikelindeks

 Ad pkt. 9 og pkt.10.
Foreningens kredse kan ikke længere modtage lister med oplysninger om pensionerede kolleger. Politiforbundet har oplyst, at sådanne lister er omfattet af reglerne om data-sikkerhed, fordi listerne indeholder personfølsomme oplysninger.
Politiforbundet har samtidig tilkendegivet, at de snarest muligt vil indkalde til et møde om den fremtidige medlemsregistrering.
Hovedbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og aftalte, at formanden og næstformanden deltager i det omtalte møde i Politiforbundet.

Ad pkt. 11.
Hovedbestyrelsen drøftede de gebyrer, som flere pengeinstitutter kræver for foreningskonti. Der blev nævnt beløb på 1.500,-kr. pr. kvartal, som det største beløb. Under debatten fremkom forslag om muligheden for at oprette en fælles foreningskonto, hvortil der kunne knyttes flere underkonti.
Hovedkassereren påtog sig at undersøge mulighederne for en sådan foreningskonto.

Ad pkt. 12.
Orienteringen fra samtlige kredse viste, at der ikke var gang i ret mange aktiviteter i de 12 kredse.
I kreds 7 havde lokalforeningerne udarbejdet en folder til nye medlemmer. I kreds 4 havde politidirektøren inviteret til orienteringsmøde og kaffe i efteråret. I kreds 3 var bestyrelsen indkaldt til møde d. 24. september. Kreds 2 fik ikke afholdt generalforsamling inden nedlukningen i marts. Derfor indkaldes der til en generalforsamling i oktober måned.

Ad pkt. 13 og pkt.14.
Børge Nielsen, kreds 1, var meget utilfreds med Popermo.s loyalitetsbonus og havde taget kontakt til selskabet herom. Jo flere forsikringer man har, jo sværere er det at opnå denne bonus, da man skal have min. 2 forsikringer og være uden skader i det pågældende år, for at opnå denne bonus.

Næste HB-møde blev aftalt til torsdag d. 11 februar kl. 1030 i Odense. Formand og næstformand påtog sig at finde et passende sted til afvikling af generalforsamlingen d. 15. april i Odense og omegn samt at udsende materiale herom.

Formanden afsluttede mødet kl. 1435 og ønskede alle en god hjemrejse.

20.09.20/ref. Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.