Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. sep. 2020 - Ad pkt 1,2,3 og 4

Artikelindeks

 Ad pkt. 1 og pkt.2.
Formanden bød velkommen til bestyrelsen og orienterede om den praktiske afvikling af mødet
under hensyn til corona-reglerne.
Han oplyste, at der var afbud fra Vagner Eliseholm, kreds 10, der samtidig har tilsendt formanden
En fuldmagt.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den bemærkning, at pkt. 9 og 10 behandles samlet.

Ad pkt. 3.
Svend Sandberg bemærkede, at der var fejl i referatet fra 20. februar – pkt. 8 og 9 vedrørende ret-
ten til skattefradrag for betalt kontingent til Landsforeningen.

Sekretæren oplyste, at de anførte oplysninger er korrekte, men der mangler en oplysning.
Hvis begge ægtefæller har tjenestemandspension fra politiet/domstolene – har begge fradragsret for det betalte kontingent.
Mulighed nr. 2 er, at kun den ene ægtefælle har tjenestemandspension. Så er det kun vedkommende, der har ret til fradrag for det betalte kontingent. Den 3. mulighed for fradrag er, at den ægtefælle, der modtager ægtefællepension også er berettiget til fradrag for kontingentet, fordi PL har forhandlingsretten vedr. ægtefællepension.

Herefter godkendtes referatet.

Ad pkt. 4.

Formanden oplyste, at der været afholdt møder i CO10.s Senior-og Pensionistgruppe, der pt. er 6.790 medlemmer i alt. Gruppen af Statspensionister i foreningen af 1945 er nu helt nede på 4-5 medlemmer og formanden Flemming Schandorff regner med, at foreningen lukker med udgangen af 2020.
CFU har afholdt møder med Skatteministeren (det er statens forhandler nu), hvor man drøftede at forlænge OK18 med 1 år. Her var det ministerens krav, at organisationerne i CFU skulle være enige i dette.
Efterfølgende viste det sig, at der var 2 organisationer, der ikke var enige i det forslag. Herefter besluttede ministeren, at der forhandles OK-aftale på sædvanligvis. Det betyder, at CO10.s procedure om, at aftalekravene skal være Centralorganisationen i hænde d. 1. september var gældende.
På denne baggrund afholdt CO10-gruppen bestyrelsesmøde d. 19. august, hvor der blev drøftet aftalekrav. Gruppen var enige om følgende 3 aftalekrav til OK21:
1)procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK21, som afsættes til egentlige lønformål,
2)der kræves en ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemførtes ved OK05. (der peges i den forbindelse på, at der ved OK-aftalerne i 08 og i 2018 er anvendt henholdsvis 1,58 og 0,21% - i alt 1,79 % til andre formål end pension mv.
3)lønreguleringsordningen (reguleringsordningen) fortsættes og forbedres.
Den videre procedure er, at hver Centralorganisation udtager aftalekrav. Disse krav koordineres derefter i CFU, der fremsendes de endelige aftalekrav til forhandling hos skatteministeren. Herefter starter forhandlingerne om OK21. Aftaleperiodens længde har været drøftet og kan blive fra 1 op til 3 år.
Formanden oplyste, at der resterer en aftalt stigning i løn og pensioner pr. 01.02.2021 på 0,68 % plus/minus reguleringsordningen. Der kan på nuværende ikke siges noget nærmere om den endelige regulering af pensionerne pr. 1. februar 2021. Ved aftaleforliget i 2018 blev der skønnet over reguleringsordningen i hele aftaleperioden. Her viste skønnet for 1. feb. 2021 en stigning på 0,10, men det skal tilføjes, at ingen af de skønnede reguleringer i aftaleperioden har vist sig at ramme plet.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.