• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 8, den 18. jan 2018

Bestyrelsesmøde den 18. januar 2018 i Tune.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Orientering fra formanden, herunder evt. nyt fra Hovedbestyrelsen
  3. Opfølgning på turen til Marinemuseet
  4. Orientering fra kassereren
  5. Generalforsamling 2018 • Spisning mv • Forslag til nye medlem
  6. Forårstur 2018 – Jægerspris Slot
  7. Næste møde
  8. Eventuelt.

Ad 1: Ingen bemærkninger.

Ad 2: Formanden meddelte, at der pr. 31/12-17 er 150 medlemmer i foreningen. Der er Hovedbestyrelsesmøde den 8/2 i Odense. Hovedforeningens formand, John Jensen, har via mail oplyst, at han ikke ønsker at genopstille ved den kommende generalforsamling. Formanden oplyste yderligere, at medlemssekretæren, Finn Knudsen, gør det godt, idet han hver mdr. udsender lister over indmeldte og udmeldte medlemmer. Referenten havde en kommentar til punkt 4 – forslag fra bestyrelsen - på den udsendte dagsorden Der bør rettelig stå: indkommende forslag. Enighed om, at dagsordenen ikke ændres. Dersom der skulle komme forslag fra medlemmerne, så må vi have forsamlingens godkendelse til at behandle disse.

Ad 3: Behandlet på sidste møde i Holbæk.

Ad 4: Kassebeholdningen lyder på 9.100,- kr. Hovedforeningen har i 2017 ydet et ekstra tilskud på 3.750,- kr.

Ad 5: Indkaldelse og dagsorden er udsendt den 5/1-18 på mail til medlemmerne. Endvidere er generalforsamlingen bekendtgjort på foreningens hjemmeside samt i sidste Politiblad. Alle, der er på valg, er villige til genvalg – dog med undtagelse af John Larsen. Bestyrelsen har Endnu ikke fundet en ny kandidat.

Ad 6: Intet nyt. John fortsætter med planlægningen.

Ad 7: Den 27/2 på Hjemmeværnsgården i Køge kl. 1100 – inden generalforsamlingen.

Ad 8: Bjarne oplyste, at pensionistklub havde holdt julefrokost med 30 deltagere.

Ref. Bjarne Lassesen.  

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...