Referat fra generalforsamling kreds 5 den 22. marts 2022

Dagsorden for Generalforsamling den 22. marts 2022 kl. 1300 på Politigården i Haderslev - Kantinen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
  2) Godkendelse af fuldmagter
  3) Beretning ved formanden
  4) Fremtidig aktiviteter i foreningen
  5) Kassereren aflægger regnskab
  6) Behandling af indkomne forslag
  7) Forslag til aktiviteter under lokalforeningen
  8) Valg:

Da der ikke har været afholdt generalforsamling i 2021 er hele bestyrelsen på valg

Formand, valgt 2020, Bent Frandsen - modtager genvalg vælges for 2 år .

Næstformand/Sekretær, valgt 2019, Benny Kristensen – modtager genvalg – vælges for 1 år.

Kasserer, valgt 2019, Børge Hansen Thomsen – modtager genvalg – vælges for 1 år.

Bestyrelsesmedlem, valgt 2020, Finn Knudsen, modtager  genvalg, vælges for 2 år.

1 Revisor, valgt i 2020, Leo Aamann, modtager genvalg, vælges for 2 år,

1 revisorsuppleant, valgt i 2020, Bjarne Davidsen – modtager genvalg, vælges for 1 år.

 9) Eventuelt.

Bent Frandsen
Kredsformand.

Formandens beretning for året 2020 og 2021.

Politipensionisterne i Danmark har i alt 2535. Kreds 5 har 168, som er lidt lavere end de foregående år. Der er sket er sket både ind og udmeldelser i de forløbne år. I 2021 har modtaget meddelelse om 7 medlemmer som er afgået ved døden.

Jeg vil derfor bede om, at I rejser jer og vi sammen kan mindes dem. ÆRET være deres minde.

Politipensionister i kreds 5 afholdt den 4. februar 2020 kl. 1300 på Politigården i Haderslev med 20 deltagere.

Som vi alle er bekendt med, holdt Coronaen sit indtog i begyndelsen af marts 2020 – hvorefter alting blev lukket ned.
I slutningen af 2020 fik vi en skrivelse fra Politiforbundet i Danmark om, at de vil afholde nogle møder med Landsforeningen om nogle nye tiltag i Politiforbundet med hensyn til medlemskab.

Det var det som senere blev lanceret som PASSIV og PASSIV+ medlemsskaber.
Landsforeningen var inviteret til møder med Politiforbundet, men det hele var faktisk besluttet og vi kunne ikke på nogen måde gøre indsigelse – end blive hørt.
Nogen af Jer har måske meldt Jer ind – hvilket betyder, at I så stadig får Politibladet, mens andre ikke får noget. Jeg skal gøre opmærksom på, at Jer som ikke har meldt Jer ind stadig kan læse bladet på forbundets hjemmeside som er offentligt tilgængelig på nettet.

Jeg kan oplyse om, at der pt. er 560 der har meldt sig ind i PASSIV og 1270, som har meldt sig ind i PASSIV + ordningen.
Jeg vil ikke omtale det yderligere i min beretning, da der har været udsendt materiale til Jer omkring det.
I september 2021 var det igen muligt at afholde møder mv. efter at der var blevet mulighed for dette og de delegerede, Erling Lorentzen, Chresten Moos, Børge Hansen Thomsen, Benny Kristensen og undertegnede deltog i Landsforeningens generalforsamling i Odense.

Ved GF gik den siddende formand, Finn Baad af, da han ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Mogens Winding, fra Mariager. Mogens har tidligere været foreningsformand i Randers.
Kort tid efter blev der afholdt et hovedbestyrelsesmøde, hvor rep. fra Politiforbundet deltog og vi hørte deres udlægning af de nye medlemsskaber.
Efter dette møde kontaktede jeg den øvrige bestyrelse og vi aftalte, at vi ville afholde et medlemsmøde for at give jer den bedste orientering om, hvad det var forbundet ville med de nye medlemsskaber.

Der blev afholdt et møde i Vojens for den sydlig og østlige del samt et i IPA Huset i Hjerting for den vestlige side af kredsen.
Ved mødet deltog Landsformand Mogens Winding og gav udtryk for sine holdninger til det nye. Men vi gjorde det helt klart, at det var op til medlemmerne selv at træffe et valg.
De blev også gjort bekendt med, at medlemsskabet af Politiforbundet intet har med vores lønforhandlinger at gøre, da det er lovfæstet, at Landsforeningen har forhandlingsretten og den har foreningen ikke tænkt sig at afgive.
Der deltog 40 medlemmer i møderne.

Ud over dette har der ikke været afholdt nogen aktiviteter i foreningen.
Når generalforsamlingen og valgene i dag er overstået vil bestyrelsen begynde igen at arbejde på, at vi får sat nogle aktiviteter i gang.
Vi har forsat et besøg på Flyvestation Skrydstrup tilgode og en rundvisning på Politigården i Esbjerg.
Vi har jo fået en ny Politiskole i Vejle og der er allerede nogen som har besøgt den og siger, at den er et besøg værd.
Vi har også talt om en tur til København – en dags tur med besøg i Folketinget. Det vil vi da gerne høre om der er stemning for ved generalforsamlingen.

Jeg vil også opfordre alle til at huske at melde ind, når man skifter adresse / mailadr. Eller tlf. så vi kan havde vores medlemskartotek ajourført.
Vi vil også meget gerne have, at i går ind på hjemmesiden og tilmelder Jer nyhedsbrevet, hvor I så kan følge med I når der sker noget på Landsplan men også lokalt.

Slutteligt vil jeg opfordre Jer alle til at i jeres respektive lokalforeninger/ seniorklubber / pensionistklubber – eller hvad man kalder dem forsøger at skaffe flere medlemmer til foreningen.

Bent Frandsen
Kredsformand

Referat af Generalforsamling for Politipensionisternes Landsforening - kreds 5 tirsdag d.22. marts 2022 på Haderslev Politigård

Der var 18 fremmødte, afbud fra 4
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og suspenderede straks mødet af hensyn tiltraktementet.
Da alle var maette og tilfredse, genoptog formanden generalforsamlingen.
1 . Valg af dirigent - Jørgen [t4ørk-Jensen foreslået og valgt
2. Fuldmagter - der var ingen
3. Formandens beretning - omfatter 2A2A og 21, vedhaeftet
Afdøde medlemmer i den forgangne periode mindedes med stilhed
-Et spørgsmål om Forbundets skrivelse til pensionisterne blev besvaret
Beretningen vedtaget
4. Fremtidige aktiviteter - henvist til punkt 7
5. Kassereren gennemgik de seneste 2 års regnskaber - vedtaget
6. Behandling af indkornne forslag - der var ingen
7. Der var flere forslag til udflugter - herunder Als Destilleri, det nye Flygtninge ftluseum i Oksbø|,
Museum Nygaard, Strøjer-samlingen - antikke biler, bestyrelsen takkede for forslagene.
8. Valg:
Bent Frandsen genvalgtfor 2 år
Benny Kristensen genvalgt for 1 år
Børge H. Thomsen genvalgt for 1 år
Finn Knudsen genvalgtfar 2 år.
Revisor Leo Aamann genvalgt for 2 år
Revisorsuppleant Bjarne Davidsen genvalgt for 1 år
Det blev påpeget, at der ikke var suppleant til bestyrelsen på valg. Dirigenten påpegede, at det
ikke var nævnt ivedtægterne. Bestyrelsen blev pålagt at undersøge.
9. Eventuelt
lntet herunder
Formanden afsluttede generalforsamlingen - takkede dirigenten for at have gennemført
generalforsamlingen - et leve for foreningen blev udråbt.

Referant
Finn Knudsen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...