Referat fra bestyrelsesmøde, kreds 4, den 4. april 2023

Beslutningsreferat fra PL Sydøstjyllands bestyrelsesmødet den 4. april 2023 i Horsens I mødet deltog bestyrelsen og de valgte delegerede til landsmødet den 20. april i Odense.

Afbud fra Leif Aasholm.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen og præsenterede det nye bestyrelsesmedlem, Thomas Jensen, der iflg. beslutning på generalforsamlingen valgtes efter udpegning af Seniorklubben i Vejle.

2. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Svend Sandberg
Næstformand: Leif Aasholm
Kasserer: Johannes Larsen
Sekretær: Thomas Jensen

3. Dagsordenen til PLs landsmøde den 20. april.
Dagsorden og følgeskrivelser forinden udsendt til mødedeltagerne.
Leif Aasholm havde sendt afbud som delegeret til landsmødet, og Svend Nommesen meddelte, at han var blevet forhindret og derfor også måtte sende afbud.
Dagsordenen blev gennemgået og punkterne om indkomne forslag, fastsættelse af kontingent og kredstilskud omtales herunder.

4. Fuldmagter til brug ved landsmødet.
Med de to afbud har vi ikke mulighed for at tilmelde andre som delegerede, men kan stille med fuldmagter i stedet.
Bestyrelsen fandt ikke grund til at stille med fuldmagter, og det nye bestyrelsesmedlem afstod fra at deltage på dispensation eller uden stemmeret.

5. Forslag om vedtægtsændring af PLs vedtægters § 8 og af §§15 – 16 -17.
§ 8 foreslås ændret af flere grunde, men primært for at de medlemmer, der ikke har- eller mister deres kredsgrundlag kan forblive medlemmer og få varetaget deres interesser af PL:
§ 15 foreslås ændret til nye § 15 med det formål at give andre politirelevante foreninger som f.eks. Kbh.s Begravelsesforening mulighed for at benytte PLs hjemmeside og derved udbrede kendskabet til vores forening.
Den nuværende § 15 ændres til § 16.
Der tilføjes en § 17 som har det formål at opdatere den nuværende § 16, der omfatter samarbejdsaftalen med Politiforbundet.
Ændringsforslagene blev drøftet og der var enighed om, at vi kan stemme for forslagene.

6. Forhøjelse af landsforeningens årskontingent fra 2024.
Formanden oplyste, at der var stillet forslag om en kontingentforhøjelse fra de nuværende 180,- kr. til 200,- kr. om året. Begrundelsen var de stigende priser/omkostninger for foreningen.
Bestyrelsen fandt grund til at støtte forslaget, da kontingentet som bekendt er skattefradragsberettiget og alternativet vil være en nedsættelse af kredstilskuddet.

7. Årstilskud til kredsforeningerne og diæter 2023.
Formanden oplyste, at der var stillet forslag om nedsættelse af kredstilskuddet fra 50,- kr. pr. medlem til 30,- kr. pr. medlem, eller hvis kontingentstigningen bliver vedtaget kun en nedsættelse til 40,- kr. pr. medlem.
Diæterne foreslås uændret.
Enighed om at støtte forslaget, men flere gjorde opmærksom på, at det måske var tiden snart at vurdere betimeligheden af diæter.

8. ”Fup-mails”
Formanden oplyste, at svindlere i den senere tid har sendt ”fup-mails”, hvor landsformandens navn og mailadresse var brugt i forsøg på at narre flere HB-medlemmer til på forskellig måde at sende gavekort eller midler til svindlerne.
Forholdet er anmeldt til politiet.

9. Eventuelt.
Under gennemgang af landsforeningens årsregnskab blev der stillet spørgsmål om, hvad udgiftsposten ”Medlemsopkrævning dækker”.
Det er senere oplyst, at posten dækker udgifter til medlemsregisteret, samt til administration af kontingentbetaling via Nets.

Formanden opfordrede til en debat om ændring af landsforeningens § 3, hvor der står, at man skal være pensioneret for at blive medlem af foreningen.
Han fremlagde et ændringsforslag med henblik på behandling ved næste års landsmøde og fremførte flere argumenter for en sådan ændring.
Enighed om, at få gang i debatten senest ved efterårets HB-møde i landsforeningen.

Ref.
Svend Sandberg

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...