Referat fra generalforsamling kreds 11 den 9. feb. 2022

Kreds 11 Referat fra generalforsamling i Kreds 11 d. 9-2-22.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. indkomne forslag
5. regnskabet forelægges til godkendelse
6. fastsættelse af kontingent
7. valg:
a. Bestyrelse
b. Revisor
c. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling,, jfr. PL*s vedtægt § 10
8. Eventuelt.

Ad 1: Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen. Han foreslog Hans Agerbo Jensen som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen er bragt i bladet Dansk Politi nr. 6 fra d. 21-12, så det er mere end de foreskrevne 3 uger. Der var ingen indsigelser mod det.

Ad 2: Der var ingen fuldmagter.

Ad 3:Formanden indledte med at bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for de af vores medlemmer, der er døde siden seneste generalforsamling. Æret være deres minde.
Bestyrelserne i kreds 11 og seniorklubben København havde stillet spørgsmåltegn ved, hvorvidt dem pulje på 1 mia, Folketinget har givet til sygehuspersonalet for en stor indsats under pandemien, påvirker reguleringsordningen. Svaret er, at det påvirker i regionerne, hvor størstedelen af personalet er ansat, og skulle således ikke påvirke vores reguleringsordning. Der bliver dog fortsat holdt et vågent øje med det.

Han orienterede om, at Bornholm, kreds 12, har meddelt, at de ville nedlægge sig selv. Det blev i stedet foreslået, at de sættes i bero og får en kontaktperson i kreds 11. Dette af hensyn til ikke at skulle ændre i landsforeningens vedtægter.

Derefter orienterede han om de generelle lønstigninger og reguleringsordningen her pr.1-4-22. De generelle lønstigninger er 1,19% og reguleringsordningen 0,58. Da reguleringsordningen for hele overenskomstperioden er skønnet til 0,63%, tegner det til, at vi bliver positivt overrasket over reguleringsordningen denne gang, Men dette til trods, arbejder landsforeningen sammen med CO10 på, at beregningsgrundlaget bliver mere retfærdigt, så diverse puljer bliver medregnet.

Passiv og Passiv + medlemskab er der ikke nyt om siden seneste generalforsamling. Der var en del spørgsmål til ordningerne og specielt til værdien af medlemskaberne og den manglende kommunikation, da opfattelsen var, at der ville komme information ud inden man blev meldt ud af forbundet. Der følges op dels på hovedbestyrelsesmøde d. 14-3 og dels på møde med Politiforbundet d. 2-3. Der blev også spurgt til, om der var nye tal for antal af passiv og passiv+ medlemskaber. Der er ikke modtaget nye tal siden i november, hvor tallene var ca. 1000 passiv+ og ca. 1300 passive.

I forhold til samarbejde med politiforbundet orienterede formanden om, at Landsforeningen foreslår at:
a. Vi skrives ind i Politiforbundets vedtægter.
b. Vi ønsker foretræde for Politiforbundets hovedbestyrelse og forhandlingsudvalg i pensionsspørgsmål
c. Deltagelse i politiforbundets kongres.
d. At medlemmerne ved pension automatisk bliver medlem i Landsforeningen, og at kontingent hertil trækkes i forbindelse med de forskellige senior medlemsordninger.
e. At tilskud til Landsforeningen forbliver på det nuværende niveau.

Ad 4: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Ud over det ordinære tilskud har vi fået ekstraordinært tilskud i november. Pengene er delt ud efter den sædvanlige fordelingsnøgle.

Ad. 6: Kontingent er stadig 0 kr. og det var der ingen indvendinger mod.

Ad. 7: Valg af bestyrelse: Søren D. Sørensen og Annette Nielsen var på valg, og de blev genvalgt.
Valg af revisor: Alfred Gavnholt og Kristian Rosborg blev genvalgt.
Valg af delegerede: Der er 14 pladser til Pl’s generalforsamling d. 7-4-22, og der blev foreslået:
⦁ Søren D Sørensen
⦁ Mads Iversen
⦁ Annette Sylvest
⦁ Ole Amstrup
⦁ Else Lund
⦁ Jan Andersen
⦁ Kristian Rosborg
⦁ Alfred Gavnholt
⦁ Jørgen Fischer
⦁ Annette Nielsen
⦁ John Scau Larsen
⦁ Per Lund Sørensen
⦁ Jørn Birkjær
⦁ Torben Krog
Der blev vedtaget en reserveliste med Per Leo Jepsen og Kåre Knudsen. Skulle der blive behov for flere, var der mandat til at pege på dem.

Ad. 8: Formanden takkede dirigenten for god og myndig mødeledelse og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

For referat
Annette Nielsen

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...