• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Ref. fra FU møde den 14. jan. 2019

Forretningsudvalgsmøde

Referat fra mødet i forretningsudvalget afholdt mandag den 14. januar 2019 kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

Dagsorden:

 • Velkomst
 • Evt. tilføjelse og godkendelse af dagsorden
 • Informationer fra formanden
 • Informationer fra næstformanden
 • Informationer fra hovedkassereren
 • Information fra medlemssekretæren
 • Nyt fra udvalgene
 • Evt. ændringer til vores Privatlivspolitik
 • Hjemmesiden – evt. ny app.
 • Medlemssystemet
 • Forslag fra kredsformand i kreds 12 – tur til Bornholm i 2020
 • Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet og ønskede alle et godt nytår.

Han konstaterede, at der ikke var tilføjelser til dagsordenen.

Formanden oplyste, at CO10 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i november måned. Her blev den nye sammensætning af Pensionistgrupper/Seniorforeninger indvalgt.

Marianne Nielsen, Told/Skat blev formand for gruppen, Finn Baad blev næstformand.

De to øvrige medlemmer i gruppen er Kurt Langeskov, TAT og Arne Haugård, FCE. Endvidere er Flemming Schandorph med som observatør. Han repræsenterer tjenestemandsgruppen af 1945.

På mødet drøftedes resultatet af OK 2018. Der var stor tilfredshed med det samlede resultat. Det er fortsat ikke muligt at få oplyst fordelingen af de 0,53 % af det samlede aftaleresultat, som er anvendt til diverse forbedringer, herunder betaling af spisepause til visse grupper.

Det blev også omtalt, at nogle lærergrupper på Tekniske Skole ikke havde fået betalt spisepause efter OK18. Efterfølgende drøftelser er endt uden resultat, hvorfor spørgsmålet søges afgjort i en faglig voldgift.

Formanden meddelte, at CO10 var kollektivt medlem i FTF, hvilket også betyder, at CO10 er med i den nye hovedorganisation, som benævnes FH.

En sammenlægning af LO og FTF.

Den reviderede samarbejdsaftale med Politiforbundet er underskrevet. Aftalen lægges på hjemmesiden.

Popermo har vedr. pensionistulykkesforsikringen meddelt, at man er villig til at føre tidligere medlemmer, udgået i årene 2016 og 2017-18 tilbage til forsikringen. For fremtiden slettes 70-årige ikke af forsikringen.

En evaluering af HB-mødet i Bogense gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er modtaget meddelelse som, at Finn T. Iversen, kreds 1, på grund af sygdom stopper med øjeblikkelig virkning. Frits Hendriksen-Nielsen, kreds 6, har meddelt, at han stopper som kredsformand på generalforsamlingen d. 30. januar.

Forretningsudvalget har fået forelagt spørgsmål om afskedsgave til afgående bestyrelsesmedlemmer. Landsforeningen giver ikke afskedsgave til bestyrelsesmedlemmer generelt.

Formanden oplyste, at der inden for den næste uges tid udsendes dagsorden og andet materiale til HB-mødet d. 7. feb. 2019. Mødet starter kl. 1100.

Der arbejdes på, at få politidirektør Arne Gram til at give en kort orientering ved starten af generalforsamlingen d. 2. april.

Formanden oplyste, at der er mulighed for at udarbejde oplysningsmateriale om foreningen. Det kan bruges som information til nye kredsformænd samt til information for lokalforeninger m.fl.

Næstformanden oplyste, at der d. 4. jan. 2019 er udsendt information til samtlige kredse om antallet af delegerede til generalforsamlingen d. 2. april.

Det samlede antal delegerede bliver på 64 personer.

Fristen for tilbagemelding fra kredsene er d. 15. marts.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er optrykt i Dansk Politi nr. 6/2018.

Hovedkassereren oplyste, at regnskabet for året 2018 viser et overskud på 12.394,09 kr. Han foreslog med henvisning til beslutningen om, at vores formue ikke skal vokse, at der blev udbetalt et ekstraordinært tilskud til kredsene i år med 10,-kr. pr. medlem. Det kan udbetales i februar sammen med det ordinære tilskud på 40,-kr, pr. medlem.

FU anbefaler forslaget, der sammen med regnskabet fremlægges på HB-mødet d. 7. februar.

Der foreslås uændret kontingent (180,-kr.) på generalforsamlingen.

Medlemssekretæren oplyste, at der i 2018 var en samlet medlemstilgang på 105. Der er i årets løb underrettet om 46 dødsfald og 41 er slettet/udmeldt. Antallet af medlemmer pr. 1. januar er 2.557. Han oplyste også, at nye medlemmer ved indmeldelsen får tilsendt et medlemskort. Kortet kan printes ud og man kan selv foretage laminering af kortet.

Såfremt alle nuværende medlemmer ønsker et sådan medlemskort, uddelegeres opgaven til kredsformændene på grund af arbejdets omfang.

./. Der vedhæftes oversigt over sammensætningen af foreningens faste udvalg.

Fra redaktionsudvalget blev det oplyst, at der i Politibladet – nr. 6 var indkaldelse til vor generalforsamling samt en samlet oversigt over generalforsamlinger i samtlige kredse. Det fylder en hel side og er i øvrigt sat op på en rigtig flot måde. Der er på den baggrund ikke klaget over, at den indsendte artikel ikke blev bragt i samme blad. Politiblad nr. 1/2019 har deadline d. 1. feb.. FU foreslår, at der til det blad skrives en artikel om SATSPULJEN, som blev nedlagt med vedtagelsen af finansloven for 2019. Samtidig foreslås, at den før omtalte artikel bringes i blad nr. 2 – deadline 19. marts.

Angående hjemmesiden oplyste formanden, at han har set på det gennemsnitlige besøg på vor hjemmeside inden for de sidste 90 dage. Det var 68,3 for pc-søgning, 16,1 for mobil og 15,6 og tablet. Inden for de seneste 28 dage er tallene henholdsvis 64,8 – 24,0 – og 11,2. Af uforklarlige årsager var søgningen på hjemmesiden usædvanlig høj d. 23. december 2018. På denne baggrund foreslår FU, at vi fortsætter med det nuværende system. Vi kan på et senere tidspunkt drøfte mulighederne for at indføre en APP.

Næstformanden refererede fra lovudvalgets arbejde. Efterfølgende blev de modtagne bemærkninger til lovændringerne drøftet – specielt § 4 (æresmedlemmer) og de foreslåede ændringer omkring indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling (§11 stk. 2) drøftedes. Der udarbejdes et samlet revideret forslag, som udsendes til hovedbestyrelsen til behandling på mødet d. 7. februar med henblik på, at der kan fremsættes et samlet forslag på generalforsamlingen.

Medlemssekretæren refererede fra IT-udvalget. Det bliver løbende vurderet om der skal ændres på systemerne med medlemsregister og kontingentopkrævning. Det er FU.s vurdering, at der ikke for nærværende er behov for at ændre på de bestående systemer. Formanden oplyste, at det fortsat er hensigten, at der af hensyn til den gældende privatlivspolitik skal skiftes koder hvert halve år. Henvendelser herom rettes direkte til formanden.

FU drøftede et forslag fra kredsformanden i kreds 12 – Bornholm om at afholde bestyrelsesmødet i september måned 2020 på Bornholm. Oplægget drøftes på HB-mødet, men en endelig afgørelse kan vente til et senere HB-møde. Det blev aftalt, at Hans er kontaktperson i forbindelse med et evt. arrangement på Bornholm.

Referent: Hans Agerbo Jensen