• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Bestyrelsen. Ref. Ordinær generalforsamling den 10. apr. 2018

Artikelindeks

Referat fra

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdt tirsdag den 10. april 2018 kl. 1200

i Ældrecentret, Sct. Jørgen Engen 2, 5000 Odense C.

Dagsorden efter vedtægten.

Der foreligger forslag til ændring af vedtægtens § 4, § 10 , § 11 – 1 ste del og § 13 .

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

2 Godkendelse af forretningsorden

 1. Godkendelse af fuldmagter
 2. Navneopråb
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Beretning ved formanden
 5. Behandling af indkomne forslag

8 Fremtidig virksomhed

 1. Regnskab ved kassereren.
 2. Fastsættelse af kontingent

10a.Fastsættelse af tilskud til kredsene

 1. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser
 2. Valg:

Formand, John Jensen modtager ikke genvalg

Hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, for 1 år modtager genvalg

Medlemssekretær Finn Knudsen, for 2 år modtager genvalg

Revisor, Hans Flügge, for 2 år modtager genvalg

Revisorsuppleant, Leif Christensen, for 2 år modtager genvalg

 1. Eventuelt

Indkaldelsen er offentliggjort i Dansk Politi og på foreingens hjemmesiden den 15. december 2017.

­­­Formanden, John Jensen, bød velkommen til Politipensionisternes generalforsamling nr. 70, der samtidig også er Landsforeningens 22 års fødselsdag.

En særlig velkomst blev rettet til gæsterne, æresmedlem Niels Christensen, til vor gode samarbejdspartner og kontaktmand i Politiforbundet, Finn Moseholm. Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, og Bjørn Wikkelsøe Jensen, Sammenslutningen af Senior- og Pensionistforeninger i CO10, var begge blevet forhindret på grund af de igangværende forhandlinger om OK18.

Den lokale foreningsforeningsformand for Politiforbundets kreds 6 – FYN – var ikke mødt, formentlig på grund af, at der netop havde fundet nyvalg sted i kredsen.

Formanden oplyste, at foreningen i det forgangne år havde mistet 40 medlemmer på grund af dødsfald. Der var i det udsendte materiale en liste med samtlige navne på de afdøde.

Generalforsamlingen iagttog et øjebliks stilhed og mindedes de afdøde.

Formanden udtalte efterfølgende: Æret være deres minde.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent.

Næstformanden forslog på bestyrelsens vegne, Søren D. Sørensen, kreds 11, som dirigent.

Søren D. Sørensen valgtes med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten gjorde samtidig opmærksom på, at der til dagsordenen var et ekstra punkt – benævnt som pkt. 10 a. Efter fastsættelsen af kontingentet, skulle der jfr. vedtægten fastsættes tilskud til kredsene.

Generalforsamlingen accepterede ændringen uden afstemning.

Ad pkt. 2 Forretningsordenen.

Dirigenten henledte opmærksomheden på den udsendte forretningsorden. Ingen ønskede den oplæst

Foreningsordenen for generalforsamlingen 2018 vedtaget uden afstemning.

Ad pkt. 3. Fuldmagter.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indgivet nogen fuldmagter.

Ad pkt. 4. Navneopråb.

Dirigenten foretog navneopråb i henhold til den udsendte deltagerliste.

Der blev registreret 70 tilmeldte – 2 afbud, heraf 1 p.g.a. sygdom. 68 stemmeberettiget.

Ad pkt. 5. Stemmeudvalg.

Dirigenten forslog et stemmeudvalg bestående af 3 personer. Jørn Hestelund, kreds 6, Erik Jelle, kreds 2 og Vagner Eliseholm, kreds 10.

De foreslåede blev valgt uden afstemning.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...