• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Referat fra generalforsamling 2. apr. 2019

Artikelindeks

REFERAT fra POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.s
GENERALFORSAMLING


afholdt den 2. april 2019 kl. 1200 på Ældrecentret i Odense, Sct. Jørgens Engen 2.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a. næstformand( Hans Agerbo Jensen på valg)
b. hovedkasserer( Poul Erik Jørgensen på valg)
c. revisor (Hans Jensen på valg)
d. revisorsuppleant( Erik Rehér på valg)
10. Eventuelt

Ad . 1
Formanden bød velkommen til gæster og delegerede til den 24. generalforsamling hos Politipensionisterne og rettede en særlig velkomst til cpi. Lars Bræmhøj, Odense politi, Finn Moseholm, Politiforbundet samt til æresmedlem og tidligere formand, John Jensen.
Formanden henviste til den udsendte oversigt over kolleger/medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og supplerede med en efterfølgende liste. I alt er 46 afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Herefter iagttog generalforsamlingen 1 minuts stilhed. Formanden afsluttede med at udtale – æret være deres minde.
Som dirigent forslag formanden på bestyrelsens vegne – Søren D. Sørensen, kreds 11.
Han valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i Dansk Politi nr. 6/2018 – mere end 2 måneder før afholdelsen og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Hermed blev generalforsamlingen erklæret for lovlig.
Dirigenten henviste til den udsendte forretningsorden. Den blev godkendt uden afstemning.

Ad pkt.2.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen fuldmagter.
Til stemmeudvalg forslog han: Erik Jelle, kreds 2, Bjarne Lassesen, kreds 8 og Vagner Eliseholm, Kreds 10.
De foreslåede kandidater valgtes enstemmigt.
Dirigenten foretog navneopråb. Der var 65 delegerede – det giver oprundet 44 for 2/3-dele flertal. Rest 21.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...