• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

Afholdt i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Dagsorden:

  1. Møde med told/skat
  2. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm 2020
  3. Artikler til Dansk Politi
  4. HB-møde den 4. september 2019
  5. Hjemmesiden – password ?
  6. tilbud til nye medlemmer ?
  7. Emner til drøftelse med forbundsformanden

Deltagere: formand Finn Steen Baad, næstform./sekretær Hans Agerbo Jensen, hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, foreningssekretær Finn Knudsen samt kredsformand og Fu-medlem Svend Sandberg.

Formanden bøde velkommen til mødet.

Ad pkt. 1.

Formanden oplyste, at Told/Skat har anmodet om at få tilsendt foreningens vedtægter samt referater fra møderne i de seneste 3 år.

Der fremsendes referater fra 2017-2018 samt 2019 til dato samt vedtægter. FU afholder møde med Told/Skat i Odense d. 26. sept. 2019 (afbud fra Hans)

Ad pkt. 2.

Næstformanden henviste til det udsendte materiale og omtalte Flemming Vibe.s store arbejde med at arrangere et HB-møde på Bornholm i 2020 med ledsager.

Der er på det udsendte materiale problemer med dato og uge-dage. Der er tale tirsdag d. 1. sept. 2020 -med rejse til Bornholm med afg. fra Ystad kl. 1230. Ankomst Rønne kl. 1350. Derfra køres direkte til Allinge for indkvartering.  Der er fremlagt forskellige modeller for den øvrige del af mødet, som skal afklares på det kommende HB-møde.

FU havde en længere drøftelse af de fremlagt forslag og konkluderede, at mødet på Bornholm skal afvikles efter de samme principper som møderne i Bogense. Deltagere, der ønsker at blive længere på Bornholm må selv afholde udgifterne til det forlængede ophold.


 Ad pkt. 3.

Der er afleveret en artikel til blad nr. 4. Det forventes på gaden omkring d. 25. sept. Vi mangler en forfatter til artiklen i blad nr.5 – deadline d. 3. oktober. Det aftales på HB-mødet.

Til blad nr. 6- deadline d. 13. november satser vi på, at der kan bringes en samlet oversigt over generalforsamlingerne i vore kredse i 2020. Der kræver, at kredsene senest d. 10. nov. har meddelt tid og sted for afholdelse af den årlige generalforsamling til sekretæren.

Ad pkt. 4.

Formanden har den 19. august udsendt dagsorden til HB-mødet d. 4. sept. Det er det sædvanlige sted. Der serveres kaffe fra kl. 1030 – mødestart kl. 1100. Forventet afslutning senest kl. 1430.

Der henvises i øvrigt til den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 5.

Formanden orienterede om hjemmesiden. Der er 5 tilmeldt til nyhedsbrevet. Der er informationer og referater på hjemmesiden. Det kan læses efter log in – bortset fra referater fra kreds 7. Her kræves et særligt log in. Drøftes på HB-mødet under pkt. 11.

Ad pkt. 6.

FU foreslår, at nye medlemmer indmeldt i oktober kvartal 2019 – ikke opkræves kontingent for perioden. Første opkrævning vil så være i januar 2020 for hele året.


 Ad pkt. 7.

FU ønskede at drøfte, samarbejdsaften, forbundets tilskud til PL samt få en generel orientering om politiets situation.

Efter velkomst til forbundsformand Claus Oxfelt og forbundssekretær Finn Moseholm, fik forbundsformanden ordet.

Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om nyvalg til forbundet.s forhandlingsudvalg. Poul Buus, Nordjylland og Heino Kegel, Østjylland blev valgt ind i FU. Det er afløsning for Jørgen Olsen, Rigspolitiet, da han pensioneres til oktober 2019 og for Jørgen Jensen, Vestegnen, da han skal pensioneres i 2020. Michael Bermann Møller, Kbh., blev genvalgt til FU. Færøernes politiforening er nu repræsenteret i HB. Næste projekt er, at Grønlands politiforening også kan få en repræsentant i HB. Det kan tidligst komme til næste kongres i 2021.

Han nævnte, at der efter aflysningen af statsbesøget af præsident Trump, var tid til at koncentrere sig om arbejdet med en ny flerårsaftale for politiet. En ny aftale skal træde i kraft 1. jan. 2020. Den nuværende aftale gav en udvidelse af politistyrken (2016-19) på 600 ansatte. Der er p.t. 11.100 i alt i politistyrken. Den nye aftale skulle meget gerne give en forøgelse på 300 ansatte årligt.

Der er stor fokus på efter- og videre uddannelsen i politiet. Den nye midlertidige politiskole i Fredericia er kommet godt i gang. Den permanente politiskole i Jylland, åbner i Vejle til oktober 2020. Her placeres efter- og videreuddannelse.

Politiforbundet arbejder på at få genindført løn under uddannelsen. Specielt for den del af uddannelsen, der starter på semester 3. (der er i dag løn under den praktiske uddannelse)

Han oplyste, at Politiforbundet han gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som gør, at forbundsformanden og næstformanden er på besøg på tjenestestederne 2 gange om måneden.

Der arbejdes også med at nyt lønprojekt til OK21. Her skal kompetencer belønnes og så afskaffes den nu kendte lokalløn.


 Han oplyste på forespørgsel at der p.t. er 250 politikadetter. Der er aftalt et max. antal på 345 og det aftalt, at arbejdsopgaverne er: grænsekontrol, bevogtningsopgaver, udsendelser samt arrestantransport. Den sidstnævnte opgave overgår i øvrigt til Kriminalforsorgen. Politikadetter kan begynde som 18-årige og der er aftalt en overbygningsuddannelse, hvorefter en politikadet kan påbegynde den alm. politiuddannelse. Efter nogen utilfredshed er der nu alm.. tilfredshed med systemet med politikadetter.

Han nævnte også, de mange sager/udrykninger til psykisk syge personer. Det har bl.a. medført, at der i 4 af politikredse nu kommer en sygeplejerske med i patruljevognen til disse sager.’

Omtalte slutteligt, at der også arbejdes med en ny kundgørelse om udrykningskørsel. Det er på baggrund af et stort antal sager, hvor kollegerne er blevet idømt bøde for udrykningskørsel.

Forbundssekretær Finn Moseholm omtalte ændringerne i pensionsreglerne. De blev vedtaget i 2011, men er trådt i kraft pr. 1. jan. 2019 og betyder en væsentlig forhøjelse af pensionsfradraget ved pensionering som f.eks. 60-årig.

Omtalte også den sag, Politiforbundet tabte i Landsretten. En kollega med mange års tjeneste i C.f.I skulle forflyttes mod sin vilje. Pågældende har ikke på noget haft særligt mange sygedage, men var af ledelsen indstillet til afsked af helbredsmæssige årsager. Landsretten gav ledelsen medhold. Desværre blev forsøget med at få sagen for Højesteret forsinket med 12 timer. Dermed blev sagen afvist.

Der var enighed om, at samarbejdsaften mellem Politiforbundet og Politiforbundet fortsættes uændret.

Finn Baad omtalte det årlige tilskud fra Politiforbundet og foreslog, at beløbet blev forhøjet til 20.000,-kr. årligt. (nuv. 15.000,-kr.). Politiforbundet træffer afgørelsen på et senere møde.

Claus Oxfelt og Finn Baad afsluttede mødet takkede deltagerne.

Hans Agerbo Jensen, ref.

 

.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...